Hvordan jobber vi med livsmestring på vår skole?

Vil dere ha livsmestring som tema på en planleggingsdag eller et klubbmøte? Her er forslag til innhold

8. juni publiserte Universitetet i Oslo rapporten Å mestre livet på 8. trinn (perspektiver på livsmestring i klasserommet i sju fag). Samme dag arrangerte Utdanningsforbundet et webinar om livsmestring i norske klasserom. Her presenterte forskerne funn fra rapporten, etterfulgt av en diskusjon med Willy-Tore Mørch, psykolog og professor emeritus fra Universitetet i Tromsø, Marianne Lange Krogh, grunnskolelærer og påtroppende leder av Utdanningsforbundet Oslo og Petter Andreas Lona, påtroppende leder av Elevorganisasjonen.

Se webinaret i opptak:

Webinar: Hvordan fungerer livsmestring i norske klasserom?

I etterkant av webinaret har vi laget noen refleksjonsspørsmål som kan brukes til å diskutere mellom ledere, tillitsvalgte og lærere på skolene. Spørsmålene tar utgangspunkt i ting som ble trukket frem i webinaret, og er ment som ideer til refleksjon for faglig samarbeid.

Hovedfunn i rapporten er at:

  • livsmestring inkluderes i de fleste klasserom og på fagets premisser.
  • lærere knytter livsmestring til fem temaer, men syns begrepet er vagt.
  • elevene opplever omsorg og inkludering fra lærerne, guttene noe oftere enn jentene.
  • det er viktig å utvikle felles fortolkning.

Lærerne rapportere videre om at når livsmestring tematiseres i undervisningen, er det ikke nødvendigvis planlagt på forhånd, men tematikken inkluderes ved at lærere griper anledningen underveis i undervisningen når anledningen byr seg og livsmestringsrelevante temaer dukker opp.

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hvordan jobber vi med livsmestring på vår skole?
  • Kjenner vi oss igjen i opplevelsen av at tematiseringen av livsmestring i undervisningen i liten grad planlegges på forhånd? I hvilken grad er dette en fordel/ulempe?
  • I læreplanene heter det at folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I hvilken grad er dette noe vi syns fungerer? Hvordan forstår og tolker vi begrepet og hvordan kan vi gjøre det mer konkret?

Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte har mulighet til å fremme klubbens ønsker for det faglige utviklingsarbeidet på arbeidsplassen. I Hovedavtalen med KS står det:

Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.

Klubben kan derfor sette opp temaer fra fagfornyelsen og annet skoleutviklingsarbeid som sak på sine møter. Tillitsvalgt kan fremme klubbens forslag i drøftingsmøter med leder. Det finnes ulike typer med forslag man kan komme med. Det kan for eksempel være forslag om hvilke utviklingsområder som bør prioriteres, forslag om organisering av utviklingsarbeidet, forslag om hvilke fagpersoner som bør involveres i et bestemt utviklingsarbeid, forslag om kurs, innhold på planleggingsdager eller læremidler.