Slik jobbar vi for ein god grunnskule

Utdanningsforbundet er den klart største lærarorganisasjonen i grunnopplæringa. Vi er den einaste organisasjonen som organiserer bredt, innan alle utdanningsnivå, og er difor i ein unik posisjon til å sjå utdanningssystemet i samanheng. At vi står saman gjev oss styrke og god representasjon i ulike samanhengar og på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og lokalt – og også internasjonalt.

I tillegg har vi dyktige tilsette og tillitsvalte med spisskompetanse innan ulike felt. Dette gjer at medlemmane våre kan forvente god støtte og hjelp i alle type saker, frå reint faglege spørsmål til juridiske spørsmål og spørsmål om lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø. Vi jobbar for ein god grunnskule på fleire måtar.

Utdanningsforbundet jobbar for ein betre skulepolitikk og for god skuleutvikling i grunnskulen

«Vi Utdanner Norge» er Utdanningsforbundet sin overordna politikk knytt til kva vi meiner er viktige føresetnader for og innhald i ei god utdanning. Utdanningsforbundet jobbar både med ei betring av rammevilkåra for tilsette og elevar, og med å tydeleggjere sentrale sider ved det pedagogiske arbeidet som må være til stades for ei god utdanning – til det beste for elevane si læring, utvikling og danning. Det er viktig å tydeleggjere kva god utdanning er – frå profesjonen sin ståstad.

Når regjeringa eller representantar på Stortinget kjem med framlegg til ny politikk for grunnskulen, arbeider Utdanningsforbundet aktivt med å påverke utfallet. Vi seier tydeleg ifrå når vi som fagpersonar meiner dette er i strid med det som er til beste for elevane. Samtidig støttar vi gode framlegg som vil gje eit betre tilbod. Ofte er rolla vår å trekkje politikarane i retning av meir ambisiøse vedtak om skulen, til dømes i spørsmålet om lærartettleik, eller i fagfornyingsarbeidet.

Når regjeringa eller representantar på Stortinget kjem med framlegg til ny politikk for grunnskulen, arbeider Utdanningsforbundet aktivt med å påverke utfallet. Vi seier tydeleg ifrå når vi som fagpersonar meiner dette er i strid med det som er til beste for elevane. Samtidig støttar vi gode framlegg som vil gje eit betre tilbod. Ofte er rolla vår å trekkje politikarane i retning av meir ambisiøse vedtak om skulen, til dømes i spørsmålet om lærartettleik, eller i fagfornyingsarbeidet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Gjennom arbeidet vårt med lønns- og arbeidsvilkår for grunnskulelærarar og leiarar medverkar vi også til å betre norske grunnskular. Utdanningsforbundet er bygd på ideen om at lærarar står sterkare saman. Vi er tydelege på at utdanning skal lønne seg, og vi arbeider for gode avtaler om lønn- og arbeidsvilkår som gjev læraren best mogleg vilkår for å konsentrere seg om undervisinga.

Profesjonsetikk – for ein etisk forsvarleg praksis

Utdanningsforbundet har arbeidd med profesjonsetikk og utvikling av «Lærerprofesjonens etiske plattform» over lang tid. Ved å løfte fram lærarprofesjonens grunnleggande verdiar og etiske ansvar viser vi at det å jobbe for ein god skule for alle, er ein del av vårt daglege pedagogiske arbeid. Barn, elevar og studentar treng lærarar og leiarar som har høve til å diskutere, spørje og søke støtte i faglege og etisk vanskelege spørsmål.

God leiing – ein nøkkelfaktor

Ein god skule er avhengig av god leiing på alle nivå. Skuleleiarar spelar ei nøkkelrolle for å skape eit godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og elevar, og spennande og utviklande arbeidsplassar for tilsette, med moglegheiter for relevant kompetanseheving. Gode skuleleiarar involverer dei tilsette og utfordrar til felles refleksjon og faglege diskusjonar.

Lærarar og leiarar har eit felles samfunnsoppdrag, formulert i formålsparagrafen og anna lovverk. Utdanningsforbundet ønskjer at leiarar, tillitsvalte og lærarar gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid skal legge til rette for gode prosessar i arbeidet med å utvikle skulen og kunne stå for ein etisk forsvarleg praksis. Utdanningsforbundet har sett i gang ein leiarpolitisk offensiv der det sentrale målet er å sikre leiarar i utdanningssektoren gode rammer for fagleg og pedagogisk leiing.

Profesjonskompetanse

Profesjonskompetanse er avgjerande for ein god grunnskule, og består av fleire komponentar; grunn- etter og vidareutdanning, forskings- utvikling- og erfaringskompetanse. Elevane må bli møtt av kvalifiserte lærarar som har moglegheit til å oppdatere sin kunnskap og kompetanse innan relevante område for at vi skal kunne nå utdanninga sitt breie formål. Relevante område kan være både faglege, didaktiske, og pedagogiske sider ved profesjonsutøvinga. For å få til dette trengs både gode rammevilkår, støtte frå leiinga, og samarbeid med kollegaer og andre aktørar.

Samarbeid om god utdanning

Samarbeid er sentralt på mange nivå i utdanningssektoren. Frå  samarbeid om enkeltbarn/elevar, grupper, til samarbeid mellom leiarar og tillitsvalte, samarbeid med lokale og nasjonale skulemyndigheiter, til trepartssamarbeidet. I ei rekkje saker samarbeider Utdanningsforbundet med andre organisasjonar eller etatar i skulesektoren, til dømes om tema som skuleleiing, partnarskap mot mobbing. Vi samarbeider dessutan med hovudorganisasjonen vår Unio om viktige samfunnspolitiske spørsmål som har innverknad på grunnskulesektoren. Vi har også tett samarbeid med Education International, som er den globale fagforeiningsaktøren for lærarar. Utdanningsforbundet jobbar for at det blir bygd ut gode system for dialog og samhandling som ein del av rammevilkåra for profesjonelt samarbeid.

Å skape interesse og engasjement

Utdanningsforbundet jobbar også med å skape interesse og engasjement rundt viktige utdanningspolitiske spørsmål i samfunnet. Vi medverkar til at media rapporterer om utfordringar og sentrale stridstema innanfor grunnskulefeltet og til dei gode historiene. Vi arrangerer debattkveldar, kurs, konferansar, skriv avisinnlegg, lagar videoar, plakatar og anna materiell – og vi deler relevant stoff i sosiale medium. Også gjennom vår eigen forskingsportal utdanningsforkning.no. Alle dei tillitsvalde på ulike nivå i Utdanningsforbundet og dei tilsette i sekretariatet er eit sterkt lag som jobbar for at barn, unge og vaksne i Noreg skal få ei best mogeleg utdanning.