Tariffområde Staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (nav), departementer og direktorater, forsvarets høgskole, konfliktråd, samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.