Tariffområde Staten

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca. 2350 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (NAV), departementer og direktorater, Forsvarets høgskole, konfliktrådene, FUG/FUB samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene, med flere.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.