Tariffområde Staten

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Det ble enighet i lønnsforhandlingene i staten lørdag 29. april. Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet. Fristen går ut 31. oktober.

Les mer om resultatet av lønnsoppgjøret i staten her

Se mer om tariffområdet stat her

Se utvidet tariffkalender hos Unio (ekstern lenke)

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca. 2350 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (NAV), departementer og direktorater, Forsvarets høgskole, konfliktrådene, FUG/FUB samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene, med flere.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.