Slik kan du få høyere lønn i tariffområdet staten

Denne guiden kan hjelpe deg som jobber i statlig tariffområde med å få høyere lønn.

Denne guiden er en forenklet fremstilling av mulighetene Hovedtariffavtalen gir for lønnsendringer i løpet av et ansettelsesforhold i staten. Alle statlige virksomheter skal ha en omforent lønnspolitikk som ligger til grunn for lokale lønnsforhandlinger. Dette gjelder både for årlige forhandlinger (pkt 2.5.1) og forhandlinger på særlig grunnlag (pkt. 2.5.3).

Det finnes både sentrale og lokale særavtaler som kan gi grunnlag for lønnsendringer. I den lokale personalpolitikken kan det ligge ulike bestemmelser som kan gi grunnlag for høyere lønn. Eksempler på dette er opprykk til høyere stilling ved universiteter og høyskoler, eller for å beholde seniorer som i utgangspunktet hadde ønsket å gå av med AFP.

To typer lokale forhandlinger

I tariffområdet staten er det to typer lokale forhandlinger:

I de sentrale hovedtariffavtaleforhandlingene avtales det en økonomisk ramme til lokale forhandlinger. Fra 2022 har Unio inngått en likelydende avtale med Akademikerne hvor alle lønnstillegg blir avtalt lokalt. De lokale forhandlingene skjer i den enkelte virksomhet der partene er den lokale arbeidsgiver og tillitsvalgte i de lokale organisasjonene. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte er likeverdig parter i disse forhandlingene og det innebærer at det må lages en protokoll for resultatet. Blir ikke partene enige, kan partene bringe tvisten til Statens lønnsutvalg. De lokale forhandlingene skjer som oftest rett etter sommerferien og utover høsten.

Forhandlingene kalles «2.5.1-forhandlinger» fordi de er hjemlet i hovedtariffavtalens punkt 2.5.1.

Medlemmer fremmer sine lønnskrav via Utdanningsforbundet. Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet har ansvar for alle medlemmer og skal vurdere om man skal fremme krav på vegne av medlemmer som ikke selv har sendt inn krav. Frister for å sende inn krav fastsettes av de lokale partene.

Hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved de lokale forhandlingene skal være nedfelt i virksomhetens omforente lokale lønnspolitikk. Ved utforming av krav må den tillitsvalgte ta hensyn til medlemmenes (klubbens) overordnede prioriteringer i hvert enkelt oppgjør.

Lønnsforhandlinger på ulike særgrunnlag er hjemlet i hovedtariffavtalens pkt 2.5.3. Forhandlingene gjennomføres av arbeidsgiver og organisasjonenes tillitsvalgte. Medlemmer fremmer krav via Utdanningsforbundet. Vi anbefaler at medlemmene også tar dette opp med nærmeste leder.

For å kunne fremme lønnskrav må den ansatte oppfylle minst ett av følgende krav:

 • HTA pkt 2.5.3, 1: Hatt vesentlig endring av arbeidsoppgaver (de nye oppgavene skal være mer krevende enn det du har gjort tidligere og være på et høyere nivå, eller medføre mer ansvar). Endringene bør dokumenteres i form av stillingsbeskrivelse.
 • HTA pkt 2.5.3, 2:
  • Ved ekstraordinær innsats (utover det som kan forventes i stillingen)
  • Når det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft

Den lokale lønnspolitikken skal ha utdypende beskrivelser av hva som ligger i bestemmelsene knyttet til 2.5.3 som for eksempel begreper som «vesentlig endring» og hva som skal til for å bruke bestemmelsen om å beholde «spesielt kvalifisert arbeidskraft».

Disse forhandlingene gjennomføres enten fortløpende eller etter at krav er fremmet, eller til bestemte tidspunkter i året. Hvordan dette gjøres bestemmes av partene lokalt.

Ulike muligheter for lønnsheving

Her er mulighetene du har for å få lønnsheving i tariffområdet staten:

Ved utlysning av ledig stilling

Før en ledig stilling kan lyses ut skal organisasjonene orienteres om hvilken stillingskode og hvilket lønnsspenn som skal oppgis i utlysningsteksten. Dersom tillitsvalgte er uenig, kan de kreve å få drøfte lønnsplasseringen med ledelsen.

Grunnlag for forhandling
 • HTA pkt. 2.5.5, 1.

Ved ansettelse

Søker og arbeidsgiver kan forhandle lønn innenfor lønnsspennet som står i utlysingen. Du kan lese mer om dette i vår brosjyre «Lønn ved tilsetting» 

NB! Ved fornyelse av kontrakt, for eksempel ved forlengelse av midlertidig stilling, kan den ansatte forhandle om høyere lønn.

Hvis det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere etter at stillingen er utlyst kan arbeidsgiver, etter avtale med de tillitsvalgte, gi høyere lønn enn det som står i utlysningsteksten. Arbeidsgiver skal drøfte dette med tillitsvalgte, men arbeidsgivers siste tilbud gjelder.

Grunnlag for forhandling
 • Inngåelse av arbeidskontrakt mellom arbeidsgiver og søker, HTA Fellesbestemmelsene § 3
 • HTA pkt 2.5.3, 2

Arbeidsgiver skal gjøre en ny vurdering av den ansattes lønnsplassering i løpet av 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse.

Ansatte kan få høyere lønn etter denne bestemmelsen, men ikke endret stillingskode. Det må eventuelt tas i en ordinær forhandling.

Dette er ikke en forhandlingsbestemmelse, så tillitsvalgte har ingen formell rolle i denne vurderingen. Avgjørelsen om å eventuelt gi høyere lønn er ensidig opp til arbeidsgiver. Dette skjer i dialog med den ansatte.

Grunnlag for forhandling

 • HTA pkt. 2.5.5, 3

Situasjoner som tilsier at medlemmer skal/kan få høyere lønn

Hvis nye arbeidsoppgavene medfører at ansattes arbeid blir «vesentlig endret» kan det fremsettes krav om lønnsforhandlinger på særlig grunnlag. Med «vesentlig endring» menes at de nye oppgavene skal være mer krevende enn det du har gjort tidligere. Oppgavene må ligge på et høyere nivå, eller medføre mer ansvar.

Den ansatte kan fremme krav gjennom organisasjonens tillitsvalgte.

Arbeidsgiver kan på eget initiativ fremme krav på den ansatte.

Et krav på en ansatt kan fremmes både gjennom arbeidsgiver og ansattes tillitsvalgte.

Partene kan forhandle om ny lønn og/eller endring av stillingskode.

Grunnlag for forhandling

 • HTA pkt. 2.5.3, 1a

Dersom en ansatt har gjort en ekstraordinær innsats kan det gis lønnstillegg. Lønnstillegget kan være midlertidig eller fast.

Arbeidsgiver kan på eget initiativ fremme krav på den ansatte, men den ansatte kan også fremme krav gjennom organisasjonens tillitsvalgte.

Et krav på en ansatt kan fremmes både gjennom arbeidsgiver og ansattes tillitsvalgte.

Kravet skal forhandles mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, men det er arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Grunnlag for forhandling
 • HTA pkt 2.5.3, 2

Dersom en ansatt har fått et tilbud om jobb, og arbeidsgiver mener det er nødvendig å beholde vedkommende, kan den ansatte tilbys høyere lønn for å beholde den ansatte.

Bestemmelsen gjelder ikke bare i de tilfeller der man har konkret tilbud fra andre arbeidsgivere, men det må være viktig for arbeidsgiver å beholde spesielt kvalifiserte ansatte for at den skal gjelde.

Denne bestemmelsen kan også brukes for å beholde eldre arbeidstakere som vurderer å gå av med AFP for å motivere og beholde dem til å fortsette i jobben.

Arbeidsgiver kan på eget initiativ fremme krav på den ansatte, men den ansatte kan også fremme krav gjennom organisasjonens tillitsvalgte.

Et krav på en ansatt kan fremmes både gjennom arbeidsgiver og ansattes tillitsvalgte.

Kravet skal forhandles mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, men det er arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Grunnlag for forhandling
 • HTA pkt 2.5.3, 2

I de sentrale hovedtariffavtaleforhandlingene avtales det en økonomisk ramme til lokale forhandlinger. Fra 2022 har Unio inngått en likelydende avtale med Akademikerne hvor alle lønnstillegg blir avtalt lokalt. De lokale forhandlingene skjer i den enkelte virksomhet der partene er den lokale arbeidsgiver og tillitsvalgte i de lokale organisasjonene. Lønnstillegg gis som generelle tillegg, gruppetillegg og/eller indivduelle tillegg.

Grunnlag for forhandling
 • HTA pkt 2.5.1

Dersom det som et resultat av omorganisering/fusjonering har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller, kan arbeidsgiver og organisasjonenes tillitsvalgte gjennomføre en egen lønnsforhandling for å rette opp skjevhetene. Initiativet til slike forhandlinger kan tas av både arbeidsgiver og organisasjonenes tillitsvalgte, men det er arbeidsgiver som avgjør om denne forhandlingen kan gjennomføres fordi forhandlingen forutsetter at virksomheten har økonomi til dette.

Grunnlag for forhandling
 • HTA pkt 2.5.3, 1c

Dersom leder ber ansatte å arbeide ut over ordinær arbeidsdag har ansatte krav på overtidsbetaling. Overtidsarbeid må være pålagt og kontrollerbart.

Egne regler gjelder derom ansatte har ledende stilling, eller dersom stillingen er definert som særlig uavhengig. Både Arbeidstilsynet og Statens personalhåndbok har nærmere beskrivelser om disse stillingstypene.

Bestemmelser om overtid
 • HTA Fellesbestemmelsene § 13

Dersom en lønnsforskjell ikke kan forklares med annet enn kjønn skal arbeidsgiver rette opp lønna, i samråd med tillitsvalgte. Det samme gjelder dersom lønnsforskjellen kun kan forklares med bakgrunn av diskrimineringsgrunnlagene i Likestillings- og diskrimineringslovens §6 (disse er: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse)

Dette er ikke en forhandlingsbestemmelse, men noe arbeidsgiver er pålagt å gjøre ut fra Likestillings- og diskrimineringsloven.

Bestemmelser om lønnsforskjell på bakgrunn av kjønn og/eller diskriminering
 • HTA pkt 2.5.3, 3
 • Likestillings- og diskrimineringslovens, Kapittel 5

Alle arbeidstakere skal tilbys en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Denne kommer i tillegg til medarbeidersamtalen.

Bestemmelser om lønnssamtale
 • HTA Fellesbestemmelsene §5.

Automatiske opprykk

Lønnsstige 0 –10 år:
Lønnsstige 0 –16 år
1,1% stigning årlig

1,1 % stigning årlig til 10 år

0,55 % stigning til 16 år

Stillingskode
Stillingskode
1408 Førstekonsulent Alle lærerstillinger i skoleverket
1007 Høgskolelærer 1008 Høgskolelektor
1011 Førsteamanuensis 1010 Universitetslektor
1198 Førstelektor 1486 Miljøarbeider
  1488 Miljøterapeut
  1489 Miljøterapeut
  1534 Spesialutdannet miljøterapeut

Godskrivingsreglene er fjernet, så dersom en ansatt i lønnsstige skifter arbeidssted eller får opprykk til en annen stilling som er plassert i lønnsstige, vil man starte med 0 i ansiennitet og få automatiske opprykk i 10/16 år.

Stipendiater

Stipendiater får årlig et automatisk opprykk på 3 % av bruttolønn etter 12, 24 og 36 måneder etter ansettelse.

Minimumslønn for stipendiater kr.532.200 

Spesielle grunner

Hvis en ansatt overtar arbeidet og ansvarsområdet for en kollega som har en høyere lønnet stilling, har den ansatte krav på lønnen til den man tjenestegjør for. Godtgjøringen skal utbetales dersom man er stedfortreder lengre enn i en uke.

Bestemmelser om stedfortreder og lønn

Hvis det planlegges, eller er gjennomført tiltak som øker effektivitet eller produktivitet, gir en forenkling eller bedrer brukerorientering kan gevinsten brukes til økt lønn for de som har bidratt. Arbeidsgiver bestemmer mål for tiltaket og pottens størrelse. Organisasjonenes tillitsvalgte forhandler med arbeidsgiver om fordelingen av midlene blant de ansatte.

Begrunnelse for forhandlingene
 • HTA 2.5.3 1b

Spesielle grunner - Universiteter og høgskoler

Er du ansatt som amanuensis, høgskolelektor, universitetslektor eller universitetsbibliotekar, skal en avlagt doktorgrad gi et lønnsopprykk. Du som ansatt eller arbeidsgiver fremmer krav etter § 2.5.3 punkt 1.a. Du skal også ha stillingsopprykk til førsteamanuensis, førstelektor eller førstebibliotekar.

Er du ansatt i en annen stilling enn de som er nevnt over, kan avlagt doktorgrad gi grunnlag for lønnsforhandling på særlig grunnlag jf. HTA pkt 2.5.3.

Begrunnelse for automatisk opprykk ved avlagt doktorgrad

 • Brev fra Kunnskapsdepartementet 28.02.2006 ang. lønnsplassering ved personlig opprykk.
 • Virksomhetene kan i tillegg ha egne særavtaler som gir lønnsopprykk ved avlagt doktorgrad.

Arbeidsgiver kan fastsette lønnsplassering i den nye stillingskoden uten forhandlinger med organisasjonenes tillitsvalgte. Men de fleste universitetene og høgskolene har enten en lokal lønnspolitikk, lokal særavtale eller andre lønnspolitikkbestemmelser som sikrer lønnsopprykk ved opprykk til professor og dosent.

Noen av institusjonene har avtaler om lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag etter forhandlingsbestemmelsene i HTA pkt 2.5.3

Avbildet: Eirik Bäcklund
Eirik Bäcklund

Seniorrådgiver