Staten Hovedtariffavtalen 2020-2022

Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020 – 30. april 2022 for LO Stat, Unio og YS Stat

1 Sentrale bestemmelser

1.1 Innledning

1.1.1 Parter
1.1.2 Omfang
1.1.3 Stillinger utenfor hovedtariffavtalen
1.1.4 Ekstraerverv

1.2 Lønnstabeller

1.2.1 Tabell A – hovedlønnstabell, se vedlegg 1
1.2.2 Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov)

1.3 Stillingsplassering

1.3.1 Lønnsrammer
1.3.2 Lønnsplaner
1.3.3 Arbeidsleder

1.4 Sentrale forhandlinger i perioden

1.5 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

2 Lokale bestemmelser

2.1 Parter

2.2 Forhandlingssteder

2.3 Lokal lønnspolitikk

2.4 Virkeområde

2.5 Lokale forhandlinger

2.5.1 Årlige forhandlinger
2.5.2 Årlig lønnsregulering for ledere
2.5.3 Særlige grunnlag
2.5.4 Virkemidler
2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv.

2.6 Forhandlingsregler

2.6.1 Krav
2.6.2 Frist
2.6.3 Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1
2.6.4 Utsettelse og avslutning
2.6.5 Protokoll

2.7 Tvist

2.7.1 Delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1
2.7.2 Statens lønnsutvalg
2.7.3 Særavtaler
2.7.4 Rettstvist

3 Fellesbestemmelsene

§ 1 Generelt

§ 2 Definisjoner

§ 3 Innplassering på lønnsplan og opprykk

§ 4 Beregning av ansiennitet ved ansettelse

§ 5 Godskrivingsregler

§ 6 Permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten

§ 7 Arbeidstid

§ 8 Kompensasjon for reiser innenlands

§ 9 Lønnsutbetaling

§ 10 Lønn ved overgang til annen stilling

§ 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, pleie av nærstående, velferdspermisjon og yrkesskade

§ 12 Stedfortredertjeneste

§ 13 Overtid

§ 14 Ukentlig fritid

§ 15 Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.

§ 16 Helge- og høytidsdager

§ 17 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

§ 18 Lønn ved sykdom eller skade

§ 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming

§ 20 Omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet

§ 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste

§ 22 Velferdspermisjoner

§ 23 Ytelser ved dødsfall - Gruppelivsordning

§ 24 Ytelser ved yrkesskade

4 Pensjon

4.1 Tjenestepensjon

4.2 Avtalefestet pensjon (AFP)

4.2.1 AFP 62 - 67 år
4.2.2 AFP 65 - 67 år
4.2.3 Avkortningsregler
4.2.4 Delpensjon
4.2.5 Særaldersgrenser
4.2.6 Andre arbeidstakere
4.2.7 Regulering

4.3 Avtalefestet pensjon for personer født i 1963 eller senere

4.4 Variable tillegg

5 Diverse

5.1 Boliglån

5.2 Midler til opplærings- og utviklingstiltak (OU-midler)

5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling

5.3.1 Medbestemmelse, samarbeidskompetanse og felles opplæring
5.3.2 Kompetanseutvikling
5.3.3 Retningslinjer for avsetningene

5.4 Omstilling og effektivisering i staten

5.5 Inn i tariffområdet

5.6 Seniorpolitiske tiltak

5.6.1 Staten
5.6.2 Reduksjon i leseplikt i statlige grunn- og videregående skoler

5.7 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

6 Avtalefestet ferie

7 Varighet

8 Rettstvist

9 Protokolltilførsler

Vedlegg 1: Lønnsplan for LO Stat, Unio og YS Stat

Vedlegg 2: Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2020 - 2022

Vedlegg 3: Intensjonserklæring om omstilling under trygghet

Vedlegg 4: Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt 01.08.1993

Vedlegg 5: Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening i ny offentlig tjenestepensjonsordning, gjeldende fra 1. januar 2020


1.1.1 Parter

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniserings- departementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Unio og YS Stat på den annen side.

1.1.2 Omfang

 1. Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som går inn under tjenestetvistloven dersom ikke annet er avtalt.
 2. Deltidsansatte arbeidstakere har samme rettigheter etter hovedtariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. Deltidsansatte med flere stillingsforhold i staten har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter hovedtariffavtalen enn ansatte i heltidsstilling.
 3. Lærlinger omfattes av hovedtariffavtalen og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt (jf. særavtale for lærlinger og lærekandidater).

1.1.3 Stillinger utenfor hovedtariffavtalen

Stillinger som partene har tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt.

1.1.4 Ekstraerverv

Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Lenke til 1.1 Innledning

1.2.1 Tabell A – hovedlønnstabell, se vedlegg 1

1.2.2 Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov)

Lenke til 1.2 Lønnstabeller

1.3.1 Lønnsrammer

Lønnsrammer, se vedlegg 1.

1.3.2 Lønnsplaner

 1. Gjennomgående, se vedlegg 1.
 2. Departementsområder, se vedlegg 1.

1.3.3 Arbeidsleder

Med mindre partene i den enkelte virksomhet er enige om noe annet, gis arbeidsleder med direkte arbeidslederfunksjon om nødvendig kronetillegg for å oppnå en avlønning svarende til to lønnstrinn utover lønnen (samlet etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg) til de arbeidstakere arbeidslederen har den direkte ledelse av. Dette gjelder ikke når den underordnede har fått beholde sin tidligere stillings lønn etter reglene i fellesbestemmelsene § 10.

1.3.3.1 Arbeidslederbegrepet

Med begrepet arbeidsleder legger partene til grunn den tradisjonelle forståelse av begrepet i norsk arbeidsrett. Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og andre i lignende stillinger som daglig leder, fordeler og kontrollerer det arbeid som utføres av arbeidstakere de følger og har den direkte arbeidsledelse av.

Det finnes imidlertid stillinger som fyller kravene til arbeidslederstillinger, men som har andre stillingsbetegnelser. Også tjenestemenn i slike arbeidslederstillinger kan gis kronetillegg, dersom vilkårene for øvrig er tilstede. En overordnet lederstilling av mer faglig og administrativ art enn en operativ lederfunksjon med direkte arbeidsledelse, omfattes ikke av bestemmelsen.

Hvilke arbeidsledere som omfattes av bestemmelsen, fastsettes i forhandlinger mellom fagadministrasjonen/virksomheten og tjenestemennenes organisasjoner.

1.3.3.2 Tvilsspørsmål

Tvilsspørsmål som måtte oppstå om denne ordningen må forelegges KMD.

Lenke til 1.3 Stillingsplassering

De sentrale partene kan ved enighet gjøre endringer i hovedtariffavtalen i avtaleperioden. Hver av partene kan i perioden fremme forslag til endringer i hovedtariffavtalen av lønnsmessig art, jf. tjenestetvistloven § 29, og ved uenighet bringe saken inn for Statens lønnsutvalg.

Lenke til 1.4 Sentrale forhandlinger i perioden
 1. Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår.
 2. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. Den nominelle lønnsutvikling for ansatte i det statlige tariffområdet skal vurderes i forhold til arbeidslivet for øvrig.
 3. Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp hovedtariffavtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1. mai 2021.
Lenke til 1.5 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

Forhandlingene skal føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse.

Alle forhandlingsberettigede organisasjoner under en hovedsammenslutning kan lokalt velge å opptre som én part (hovedsammenslutningsmodellen).

For virksomheter merket "øvrige" er arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og forhandlingsberettigede organisasjoner på forbundsnivå parter i forhandlingene, med mindre disse partene blir enige om noe annet.

De forhandlingsberettigede organisasjonene skal som hovedregel være representert av tillitsvalgte på forhandlingsstedet. Arbeidsgiver på forhandlingsstedet bør ha skriftlig melding om hvem som er organisasjonenes representanter.

Arbeidsgiverrepresentanter og representanter for de forhandlingsberettigede organisasjonene sentralt har rett til å bistå i forhandlingene. Partene er enige i at dette bør skje unntaksvis, og at øvrige parter da skal varsles.

Lenke til 2.1 Parter

KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene i departementsområdene skal føres. Forhandlingssted drøftes før forhandlingene om ny hovedtariffavtale er avsluttet. Forhandlingene skal for tariffperioden føres slik vedlegg 2 viser.

Forhandlingene etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 kan delegeres fra forhandlingsstedet i vedlegg 2, til nivå/enhet som etter hovedavtalen § 4 nr. 3 er driftsenhet under forhandlingsstedet.

Delegasjon kan skje for alle eller enkelte forhandlinger, eller for et bestemt tidsrom, likevel ikke utover tariffperioden. Delegasjon skal søkes avklart lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på forhandlingsstedet i vedlegg 2. Dersom partene ikke blir enige, avgjør KMD spørsmålet etter drøfting med hovedsammenslutningene.

Dersom det i tariffperioden skjer organisatoriske endringer som gjør det vanskelig å gjennomføre lokale forhandlinger ved de forhandlingssteder som er fastsatt i vedlegg 2, avgjør KMD hvor disse forhandlingene skal føres i tariffperioden etter forutgående drøftinger med hovedsammenslutningene.

Lenke til 2.2 Forhandlingssteder

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal være nedfelt skriftlig og være kjent blant de ansatte.

Det enkelte departement/virksomhet utarbeider med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjon og budsjett en personalpolitikk der lønnspolitikken inngår som en innarbeidet del. De lokale parter utformer lønnspolitikken slik at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidig ansatte og ansatte i permisjon ivaretas.

Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle forskjeller.

Lenke til 2.3 Lokal lønnspolitikk

Under lokale forhandlinger kan partene ikke avtale lønns- og arbeidsvilkår mv. som har automatisk virkning utover eget forhandlingssted jf. pkt. 2.2.

Lenke til 2.4 Virkeområde

1.1.1 Årlige forhandlinger

Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2, dersom en av følgende betingelser er oppfylt:

 1. Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted angitt i vedlegg 2. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre annet er avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat.
 2. Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler, og vurderer eventuelle resirkulerte midler.

Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Det settes opp protokoll fra møtet.

Følgende arbeidstakere omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig:

 1. Arbeidstakere som har permisjon med lønn
 2. Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5
 3. Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil én måneds varighet

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig.

1.1.2 Årlig lønnsregulering for ledere

Fagdepartementet eller virksomhetens styre fastsetter lønnsendring for virksomhetens øverste leder.

Lønnsendring for ledere på neste ledernivå fastsettes av øverste leder i virksomheten etter avtale med de forhandlingsberettigede organisasjoner. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.

Lønnsendringene betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt avsatte midler, jf. pkt. 2.5.1 bokstav a.

Den lokale lønnspolitikken er førende for vurdering av lønnsendring for ledere. Grunnlag for vurdering av lederens lønn kan ellers være oppnådde resultater, utøvelse av god ledelse, betydelige organisatoriske endringer og behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft mv.

Lønnsregulering kan bare foretas i tilknytning til lokale forhandlinger etter pkt. 2.5.1, eller når vilkårene for lønnsendring på særlige grunnlag, pkt. 2.5.3 er til stede.

1.1.3 Særlige grunnlag

1. Partene på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2, kan føre forhandlinger dersom det:

 1. Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn.

  Merknad:

  Forhandlingskrav som er basert på punkt 1 a) ovenfor bør være dokumentert ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver.
 2. Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom arbeidstakerne.
 3. Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett.

2. Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

3. Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 34. Det samme gjelder der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringslovens § 6. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

1.1.4 Virkemidler

Med hjemmel i pkt. 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3 kan følgende virkemidler brukes:

 1. Arbeidstaker i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering innenfor lønnsrammens alternativer.
 2. Arbeidstaker i stilling med lønnsspenn, kan få endret plassering innenfor stillingskodens lønnsspenn.
 3. Stillinger kan omgjøres til annen stillingskode.
 4. Avtale minstelønn for arbeidstakere med særlige arbeidsoppgaver, tjenestested og lignende.
 5. Opprette og endre særavtaler.
 6. Tilstå tilleggsansiennitet.
 7. Tilstå fast eller tidsavgrenset kronetillegg.

Virkemidlene i bokstav a) - g) kan også benyttes for grupper av arbeidstakere.

1.1.5 Ansettelse i ledig stilling mv.

 1. Før utlysning av ledig stilling skal tillitsvalgte i vedkommende virksomhet/driftsenhet/arbeidsområde orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med.

  De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen.

 2. Ved lønnsplassering tas hensyn til likelønn.
 3. Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer.

Tillitsvalgte gis årlig en skriftlig oversikt over bruken av bestemmelsen for virksomheten.

Lenke til 2.5 Lokale forhandlinger

2.6.1 Krav

Krav om forhandlinger skal fremsettes skriftlig til det enkelte forhandlingssted. Når forhandlinger kreves opptatt, skal arbeidsgiver skriftlig varsle alle forhandlingsberettigede organisasjoner.

2.6.2 Frist

Senest 14 dager etter at krav om forhandlinger er kommet inn, skal arbeidsgiver avtale fremdrift med de forhandlingsberettigede organisasjoner som skal delta i forhandlingene.

2.6.3 Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1

Før de årlige lokale forhandlingene etter punkt 2.5.1 starter, skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2. I møtet gjennomgås forhandlingsgrunnlaget, den samlede avsetning til forhandlingsstedet, herunder fordeling til eventuelt delegerte forhandlingssteder, hensynet til likestilling/likelønn mv.

I tillegg avtaler partene kravfrist og møteplan for gjennomføringen. Lokale forhandlinger forutsetter at partene opptrer som likeverdige parter. Lokale forhandlinger forutsetter også at lønnsdata foreligger i en slik form at partene unngår uenighet om tallgrunnlaget. Før forhandlingene må de lokale parter derfor avklare hvilke lønnsdata og statistikker som skal være grunnlag for forhandlingene. Statistikkene kan etter behov omfatte stillingsbetegnelse, stillingsbrøk og kode, eventuelt opplysninger om ansiennitet og andre lønnsopplysninger, herunder historiske lønnsdata, som er nødvendig for gjennomføringen av lokale forhandlinger.

Det skal føres referat fra det forberedende møtet.

Der forhandlingene er delegert, må disse partene gjennomføre et tilsvarende forberedende møte etter at de har mottatt referat fra det forberedende møte og protokoll som viser avsetning, fra forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2.

De lokale partene oppfordres til å bli enige om en prosess for lokale forhandlinger som passer virksomheten. Dersom de lokale partene ikke blir enige, er KMD og hovedsammenslutningene enige om at de årlige lokale lønnsforhandlinger gjennomføres på følgende måte:

 1. Det må avsettes tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud under forhandlingene.
 2. Forhandlingene føres i fellesmøter med de forhandlingsberettigede organisasjoner med utgangspunkt i de lokale partenes felles lønnspolitiske plattform.
 3. Hver av partene kan be om særmøte med en eller flere av organisasjonene eller med arbeidsgiver.
 4. Partene skal under det forberedende møtet drøfte hvor stor del av den samlede avsetningen som skal legges ut i første tilbud fra arbeidsgiver, og tilbudet skal gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene.
 5. Kravene utveksles samtidig dersom en av partene krever det. Partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte krav og tilbud, samt tilkjennegi sitt syn på de fremsatte krav.
 6. De lønnsmessige tilleggene tilstås som individuelle tillegg og/eller gruppetillegg, jf. pkt. 2.5.4.
 7. Partene har et felles ansvar for at den økonomiske rammen er benyttet, og at avtalte føringer er fulgt.
 8. Ingen kan selv forhandle om sin egen lønn i lokale forhandlinger. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut.
 9. Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger.

2.6.4 Utsettelse og avslutning

Dersom forhandlinger ikke kan komme i gang innen 14 dager etter at krav er fremsatt, slik tjenestetvistloven fastsetter, må utsettelsen avtales mellom partene. Er det gått 14 dager etter at reelle forhandlinger er begynt, kan hver av partene kreve forhandlingene avsluttet en uke etter at slike krav er fremsatt.

2.6.5 Protokoll

Det føres protokoll fra forhandlingsmøtene der forhandlingene gjennomføres, jf. tjenestetvistloven § 9. Dersom forhandlingene er delegert jf. pkt. 2.2, skal protokollen sendes til overordnet forhandlingssted.

Lenke til 2.6 Forhandlingsregler

2.7.1 Delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1

Uenighet på delegert nivå avgjøres av partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2. Saken må fremmes innen 14 dager etter at forhandlingene på delegert nivå er avsluttet.

Partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 må behandle saken innen 14 dager, med mindre de blir enige om noe annet. Dersom disse partene ikke blir enige, kan saken tvisteløses etter pkt. 2.7.2

2.7.2 Statens lønnsutvalg

Ved forhandlinger om fordelingen av avsetningen til delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1, endring av lønnsplassering etter pkt. 2.5.1 og ved forhandlinger på særlig grunnlag etter pkt.2.5.3 nr. 1, kan hver av partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 bringe saken inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Varsel om at saken bringes inn for Statens lønnsutvalg må gis de øvrige forhandlingsparter senest innen 2 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Før saken eventuelt bringes inn for Statens lønnsutvalg skal KMD og LO Stat, Unio og YS Stat orienteres om tvisten før stevning tas ut, slik at de får anledning til å uttale seg.

Stevning sendes Statens lønnsutvalg innen 3 uker etter at varslingsfrist som nevnt i annet ledd er utløpt.

For saker som først er behandlet etter pkt. 2.7.1 er varselfristen 1 uke, og frist for å inngi stevning 2 uker.

Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige, kan ikke iverksettes før Statens lønnsutvalgs kjennelse foreligger.

Statens lønnsutvalg kan i særlige tilfeller behandle tvister der fristene er overskredet.

2.7.3 Særavtaler

Tvist om opprettelse og endring av særavtale kan hver av partene bringe inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

2.7.4 Rettstvist

Før en eventuell rettstvist, jf. tjenestetvistloven § 20 nr. 1, om lokale særavtaler bringes inn for Arbeidsretten etter tjenestetvistloven § 24 første ledd, skal KMD og hovedsammen- slutningene orienteres om tvisten før stevning tas ut, slik at de får anledning til å uttale seg.

Lenke til 2.7 Tvist
 1. Når det i fellesbestemmelsene er gjort henvisninger til lovbestemmelser er dette gjort for å skape sammenheng i teksten og for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukeren. Henvisningene er ikke ment å skape rettigheter eller forpliktelser for partene utover det disse lovene i seg selv anviser. Henvisningene er heller ikke ment å begrense rettigheter eller forpliktelser i ufravikelige bestemmelser i lov.
 2. Arbeidstakere kan ikke motta kommunale, fylkeskommunale eller private tillegg i sin stilling med mindre Stortinget eller den det bemyndiger gir sitt samtykke.
Lenke til § 1 Generelt
 1. Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg, dersom ikke annet er avtalt i denne avtale eller i særavtale inngått mellom KMD og hovedsammenslutningene. Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes deltidsprosent.
 2. Månedslønn er årslønn etter nr. 1 dividert med 12. Daglønn er månedslønn dividert med 30. Med timelønn i §§ 13, 15 og 16 forstås årslønn dividert med 1 850 hvis ikke annet er avtalt. Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. time, beregnes ut fra årslønnen og arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling.
 3. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 %. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 %. Overtidstillegg er 50 % av timelønnen. Forhøyet overtidstillegg er 100 % av timelønnen.
 4. Lønnsplan er en oversikt over stillingene i en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler.
 5. 5. Tjenesteansiennitet er:
  • Tjenestetid som opparbeides i stilling(er).
  • Eventuell tidligere annen tjeneste som godskrives etter reglene i § 5.
  • Tilleggsansiennitet som gis etter reglene i nr. 6.
  • Permisjoner etter § 6, jf. § 4 nr. 3.
 6. Tilleggsansiennitet er:
  • Ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregel har krav på.
  • Bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger.
 7. Begrepene virksomhet og driftsenhet defineres som i hovedavtalen § 4 nr. 2 og 3.
 8. Begrepet ektefelle er definert i ekteskapsloven §§ 1 og 95.
 9. Som samboere regnes
  • to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller
  • to personer med felles barn og felles bolig.

   Jf. for øvrig § 6-1 i forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. KMD kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra vilkårene.
 10. Med deltidsansatt forstås:
  Arbeidstaker med normal arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljølovens regler, som er kortere enn arbeidstiden for arbeidstakere i tilsvarende heltidsstilling.
Lenke til § 2 Definisjoner
 1. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen for vedkommende yrkesgruppe.
 2. Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan.
 3. Stillingskode, stillingsbetegnelse og lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes.
 4. Ved avansement innen samme virksomhet fra direkte plassert stilling i lønnsspenn til stilling på lønnsramme med minst samme topplønn på grunnstigen, beholdes tidligere lønn som en personlig ordning dersom innplassering etter ansiennitet vil gi lavere lønn.
 5. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.
 6. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.
Lenke til § 3 Innplassering på lønnsplan og opprykk
 1. Ved tiltredelse fastsettes arbeidstakerens tjenesteansiennitet dersom det er nødvendig for å fastsette lønnsplassering. Ansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Utgangspunktet for beregning av tjenesteansiennitet er den 1. i den måned vedkommende tiltrer.
 2. Dersom ikke annet er bestemt, beholdes tjenesteansienniteten ved overgang innen 2 måneder fra en stilling til en annen i det statlige tariffområdet. Dette gjelder også ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling i det statlige tariffområdet.
 3. Tilleggsansiennitet kan gis som beskrevet i § 2 nr. 6. Tilleggsansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
Lenke til § 4 Beregning av ansiennitet ved ansettelse

Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste i tjenesteansienniteten etter de regler som er fastsatt i paragrafen her.

 1. Generelle regler:

  1. All militærtjeneste, polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut.
  2. Omsorgsarbeid godskrives med inntil 3 år.
  3. All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet godskrives fullt ut. Tidligere relevant yrkespraksis skal likevel medregnes, når yrkespraksisen er opparbeidet i et yrke hvor kortere arbeidsoppdrag er vanlig.

 2. Spesielle regler:

  Stillingene vil i tillegg til de generelle godskrivingsreglene i pkt. A kunne være omfattet av de spesielle godskrivingsregler nedenfor. Det fremgår av den enkelte lønnsplan hvilke stillinger dette gjelder. Ved vurdering om godskrivingsregel nr. 1 eller 2 nedenfor skal komme til anvendelse, legges den høyeste utdanning (grad) arbeidstakeren har ved ansettelse i stillingen til grunn.
  1. Ved ansettelse innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 51, og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet.

   Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivingsreglene i pkt. A kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt.

  2. Ved ansettelse godskrives 3 år av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten.

 3. Særlige regler:

  Godskrivingsregler som kun fremgår av den enkelte lønnsplan.

  Godskriving av tjenesteansiennitet etter reglene i pkt. A, B og C kan ikke overstige 100 % for samme tidsrom, dersom ikke annet er avtalt.
Lenke til § 5 Godskrivingsregler

Følgende permisjoner avbryter ikke tjenesteansienniteten:

 1. Permisjon med hel eller delvis lønn.
 2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlig verv.
 3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og polititjeneste, og ved arbeid i internasjonale operasjoner, hjelpeorganisasjoner og lignende.
 4. Permisjon uten lønn for omsorgsarbeid.
 5. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for statstjenesten med inntil 3 år. En arbeidstaker som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket eller utsatt, kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.
 6. KMD kan bestemme at også annet fravær regnes med i tjenesteansienniteten.
Lenke til § 6 Permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten
 1. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser, se også § 1 nr. 1 i fellesbestemmelsene. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 og fordeles på 5 dager pr. uke.
 2. Dersom det av hensyn til tjenesten anses nødvendig å forskyve arbeidstiden utover kl. 07.00 og kl. 17.00, skal det i henhold til hovedavtalens regler avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette.
  Behovet for å fastsette forskjøvet arbeidstid skal drøftes med de berørte organisasjoner.
  Se for øvrig Statens personalhåndbok, pkt. 7.3.7 note 2.
 3. Redusert arbeidstid for arbeidstakere med skift- og turnustjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4, gjennomføres slik: For den alminnelige arbeidstid alle dager mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 regnes hver arbeidet time lik 1 time og 15 minutter.
  For den alminnelige arbeidstid på søn- og helgedager mellom kl. 06.00 og kl. 20.00 regnes hver arbeidet time lik 1 time og 10 minutter.
  For arbeid som drives hovedsakelig om natten, for skift- og turnusarbeid som drives regelmessig på søn- og helgedager, og for arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal den samlede effektive arbeidstid ikke være over 35,5 klokketimer pr. uke. Eventuell gjennomsnittsberegning kan skje etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 4. Fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette er fastsatt i særavtale mellom KMD og hovedsammenslutningene.
 5. Deltidsarbeid kan gjennomføres etter avtale mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.
 6. Når det oppstår ekstraordinære forhold, kan den alminnelige arbeidstid forskyves med minimum ett døgns forhåndsvarsel. Ordningen forutsetter lokal enighet og opphører så snart det ekstraordinære forholdet ikke lenger er til stede.
  For den del av den forskjøvede tid som faller 1 time eller mer utenom vedkommendes alminnelige arbeidstid, betales det et tillegg svarende til overtidstillegget (50 %) for den del av den forskjøvede tid som faller før kl. 20.00, og et tillegg svarende til forhøyet overtidstillegg (100 %) for den del av den forskjøvede tid som faller mellom kl. 20.00 og kl. 06.00, og på lørdager, søn- og helgedager.
 7. I virksomheter hvor forholdene ligger til rette for det, kan det inngås en tidsbegrenset avtale om arbeidstid på inntil 9 timer pr. døgn/dag (inntil 10 timer etter avtale med tillitsvalgte). Avtalen forutsetter enighet, og inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Opparbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid kan gis som:
  1. Enkeltfridager.
  2. Sammenhengende fridager.
  3. Sammenhengende fridager i tilknytning til ordinær ferie.
   Avtale inngått mellom partene går foran avtaler inngått mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.
 8. Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte virksomhet som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går utover hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse før ordningene trer i kraft.
  Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.
 9. Når arbeidet utføres til forskjellige tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan/tjenesteplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeids- og fritid. Ved oppsetting av arbeidsplaner/tjenesteplaner skal det tas hensyn til at arbeidstiden fordeles mest mulig likt på arbeidstakeren/arbeidstakerne. Det kan føres lokale forhandlinger om tilpassing av bestemmelsene til forholdene i den enkelte virksomhet, for eksempel i tilfelle hvor det er behov for ikke-periodiske arbeidsplaner/tjenesteplaner eller ved mer ujevn bruk av nattarbeid.
Lenke til § 7 Arbeidstid

Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid.

 1. Beregning av reisetid utenom alminnelig arbeidstid:
  1. Reisetid er den tid som medgår mellom arbeidssted/bosted og bestemmelsesstedet for reisen, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere bestemmelsessteder, regnes tid for reiser mellom det enkelte bestemmelsessted som reisetid.
  2. Tid som tilbringes på hotell og lignende telles ikke som reisetid.
  3. Reisetid mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass.
  4. Reisetid beregnes time for time (1:1).
 2. Kompensasjon for reisetid:
  1. Opparbeidet reisetid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag.
  2. Dersom reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter for beregnet reisetid.
   Dersom reisetiden er opparbeidet på frilørdager, søndager, ukefridager (turnusfridager), påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, utbetales timelønn pluss 50 % for beregnet reisetid.
  3. Tilleggene etter § 15 nr. 3 og 4 utbetales ikke for beregnet reisetid.
 3. Bestemmelsen omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.
 4. Arbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget.
Lenke til § 8 Kompensasjon for reiser innenlands
 1. Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
 2. Lønn utbetales til konto i bank eller ved utbetalingsanvisning.
 3. Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.
 4. En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt forskudd på den lønn vedkommende ville få på lønningsdag som faller i ferien.
 5. I særskilte tilfeller kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen.
 6. Når en sykmeldt arbeidstaker fratrer med alders- eller uførepensjon, skal lønnen løpe til utgangen av vedkommende kalendermåned.
 7. Ved dødsfall utbetales lønn til og med den måneden arbeidstakeren dør.
Lenke til § 9 Lønnsutbetaling
 1. En arbeidstaker som på grunn av omorganisering omplasseres til lavere lønnet stilling i virksomheten, beholder sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning. Det samme gjelder i de tilfeller der både arbeidsoppgaver og arbeidstaker som følge av omorganisering overføres til annen virksomhet.
 2. Arbeidstaker som på grunn av omorganisering går over i lavere stilling i annen virksomhet, kan beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning dersom avgivende og/eller mottakende virksomhet vil betale lønnsdifferansen.
 3. Arbeidstaker som går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan etter avtale beholde sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning.
 4. En arbeidstaker som på grunn av sykdom må gå over til lavere lønnet stilling, beholder sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning. For stillinger på stige omfatter dette de til enhver tid gjeldende opprykksbestemmelser.
  Arbeidstaker som på grunn av sykdom må gå over til deltidsstilling kombinert med delvis ytelse etter folketrygdloven og/eller uførepensjon etter lov om Statens pensjonskasse, skal han ha en forholdsmessig del av lønnen i sin tidligere stilling etter de forannevnte regler.
  Differansen mellom uføreytelse/pensjon og stillingens lønn for den delen av stillingen som vedkommende på grunn av sykdommen ikke kan skjøtte, skal ikke utbetales.
  Reglene gjelder også når en arbeidstaker inntas igjen etter uførepensjonering.
 5. Fører yrkesskade til at en arbeidstaker må overføres til lavere lønnet stilling, beholder vedkommende sin tidligere stillings lønn. Den skal til enhver tid svare til lønnen i den stillingen vedkommende hadde da yrkesskaden inntraff.
 6. Deltidsansatte har samme rettigheter som arbeidstakere på heltid etter denne paragraf, dog slik at lønnen som beholdes fastsettes forholdsmessig etter tidligere stillingsprosent.
Lenke til § 10 Lønn ved overgang til annen stilling
 1. Med lønn etter § 18 nr. 1, 2 og 3, § 19, § 20, § 22 og § 24 nr. 3 menes lønn etter § 2 nr. 1, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan, dvs. den tjenesteplan vedkommende ville ha vært på dersom man var i tjeneste. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn.
  Arbeidstakeren skal utbetales den lønn vedkommende til enhver tid har krav på i sitt ansettelsesforhold. Dersom en deltidsansatt arbeidstaker får endret sin stillingsprosent i 1 måned eller mer, skal den endrede stillingsprosenten legges til grunn ved utbetaling av lønn så lenge endringen skal vare.
 2. En arbeidstaker som på grunn av sykdom eller yrkesskade ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, kan med legens tilslutning pålegges annet arbeid og beholder sin lønn etter nr. 1, dog ikke utover de tidsrommene som lønn kan utbetales etter §§ 18 og 24.
 3. Hvis en arbeidstaker har andre arbeidsinntekter fordi vedkommende ikke er i ordinær tjeneste, skal disse trekkes fra i den lønnen som utbetales.
 4. En arbeidstaker som fortier eller gir uriktige opplysninger av betydning for rettigheter etter denne paragraf har ikke krav på lønn under fraværet, jf. utfyllende bestemmelser i folketrygdloven § 8-8.
 5. I den lønn og eventuelt tillegg til lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for offentlige pensjons- eller trygdeytelser. Dersom slike pensjons- eller trygdeytelser blir innvilget for et tidsrom tilbake, hvor lønn allerede er utbetalt, kan staten for dette tidsrommet kreve overført til seg så stor del av pensjons- eller trygdeytelsene som trengs til dekning av lønn som er utbetalt under fraværet.
Lenke til § 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, pleie av nærstående, velferdspermisjon og yrkesskade
 1. Har en arbeidstaker tjenestefri for et begrenset tidsrom, plikter en annen arbeidstaker i samme virksomhet å overta vedkommendes tjenesteplikter.
 2. Under pålagt tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling tilkommer arbeidstakeren den høyere stillings lønn, når vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde.
 3. Dersom arbeidstakeren ikke overtar stillingens hele arbeids- og ansvarsområde fordi vedkommende ikke fyller stillingens kvalifikasjonskrav, kan det utbetales en delvis stedfortredergodtgjørelse.
 4. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting med tillitsvalgte retningslinjer for beregning av delvis stedfortredergodtgjørelse på grunnlag av de stillingsbeskrivelser eller stillingsvurderinger som nyttes i virksomhetens lokale lønnspolitikk.
 5. Det skal ikke utbetales stedfortredergodtgjørelse for kortere tidsrom enn en uke (5 - 6 arbeidsdager).
Lenke til § 12 Stedfortredertjeneste
 1. Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og begrenses i overensstemmelse med forutsetningen i arbeidsmiljøloven. Overtid skal i alminnelighet utføres i direkte tilknytning til den alminnelige arbeidstid.
 2. For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse). Tillegget økes til 100 % for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 og for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften (forhøyet overtidsgodtgjørelse).
 3. Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i det enkelte tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time. I tillegg til fritiden har arbeidstakeren i slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse (overtidstillegget).
 4. Arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring. Slik godtgjøring kan likevel utbetales for inntil 300 timer i kalenderåret når arbeidstakerne:
  1. Følger dem de er satt til å lede.
  2. Går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan).
  3. Er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet.
 5. Deltidsansatte godtgjøres med ordinær timelønn for pålagt arbeid utover den fastsatte deltid. For pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid pr. dag eller pr. uke for tilsvarende heltidsstilling, utbetales overtidsgodtgjøring etter nr. 2 eventuelt at det avtales avspasering i samsvar med nr. 3.
 6. Arbeidstakere som etter tilkalling blir pålagt overtidsarbeid uten direkte tilknytning til sin ordinære arbeidstid, betales for 2 timer selv om arbeidet varer kortere. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 2 timer.
Lenke til § 13 Overtid
 1. Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode (ukefridag) på minst 36 timer i løpet av en uke, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis legges på søndag og minst annenhver søndag.
 2. I tillegg til ukefridagen skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig legges i sammenheng med ukefridagen.
 3. Hvor sesongmessige variasjoner eller andre særlige forhold gjør seg gjeldende, er partene enige om at etter forutgående lokale drøftelser skal avvik fra bestemmelsene forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse.
 4. Pålagt tjeneste på ukefridag/turnusfridag for arbeidstakere i skift- og turnustjeneste betraktes som overtidsarbeid og kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse. Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan det i hvert enkelt tilfelle inngås avtale om at arbeidet skal avspaseres, jf. § 13 nr. 3.
  Pålagt overtidsarbeid i direkte tilknytning til skiftarbeidet/turnusarbeidet, betales med overtidsgodtgjørelse eller forhøyet overtidsgodtgjørelse etter reglene i § 13 nr. 2.
  Deltidsansatte kan ikke utbetales forhøyet overtidsgodtgjørelse etter bestemmelsene her før vilkårene for utbetaling av overtidsgodtgjørelse etter § 13 nr. 5 er oppfylt.
 5. Dersom ukefridagen eller annen turnusfridag legges på en helge- eller høytidsdag som ikke er søndag, skal dette kompenseres med at arbeidstakeren får en ny turnusfridag. Dagsverket regnes med i turnus.
  Kan slik fritid ikke gis, utbetales overtidsgodtgjørelse tilsvarende 7,5 timer.
  Ved pålagt tjeneste på slike dager ytes dessuten kompensasjon etter § 16. For ukefridag som delvis faller på helge- eller høytidsdager (jf. § 16), ytes ingen godtgjørelse.
  Avløsningstidspunktet kan legges inntil 30 minutter inn på helge- eller høytidsdager uten at ukefridagen betraktes som delvis å falle på helge- eller høytidsdag.
Lenke til § 14 Ukentlig fritid
 1. For ordinært arbeid som utføres i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 utbetales et tillegg pr. klokketime som svarer til 45 % av timelønnen. Tillegget utbetales i tillegg til godtgjørelse etter nr. 4 og § 16 nr. 1 og 2.
 2. Arbeidstakere som etter avtale har overtidsbetaling for ordinært nattarbeid, skal ikke ha godtgjørelse etter nr. 1. Nattidskompensasjon for arbeidstakere som har andre tillegg som delvis kompenserer nattjeneste, fastsettes ved lokale forhandlinger.
 3. For den alminnelige arbeidstid i tiden mellom kl. 06.00 og kl. 07.00 og mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 på dagene mandag til fredag utbetales kr 15,00 pr. arbeidet time.
 4. Arbeidstakere som blir pålagt å arbeide på lørdag eller søndag, utbetales et tillegg på kr 55,00 pr. arbeidet klokketime i tidsrommet lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.
  Tillegget utbetales i tillegg til godtgjørelse etter nr. 1 og for de dager som etter § 16 nr. 1 og 2 faller på lørdag og søndag.
 5. For reservetjeneste/hvilende vakt betales det i tillegg til tidberegning følgende godtgjørelse:
 6. Fra kl. 06.00-20.00 kr 10,00 pr. løpende time. Fra kl. 20.00-06.00 kr 20,00 pr. løpende time.
  Arbeidstakere utbetales kr 200,00 pr. arbeidsdag de har delt dagsverk dersom dagsverket inklusive opphold og hvilepauser, strekker seg over minst 9 timer. Arbeidstakere kan ikke pålegges å møte frem mer enn to ganger pr. arbeidsdag. Hvilepauser etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakernes ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten. Tillegget skal ikke tilstås dersom oppdelingen av dagsverket er godtgjort på annen måte. Det fastsettes ved lokale forhandlinger hvilke arbeidstakere som skal ha tillegget.
 7. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, med mindre de i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
 8. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.
 9. Arbeidstakere som normalt ikke omfattes av arbeidstidsbestemmelsene, skal gå inn under reglene i forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan).
Lenke til § 15 Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.
 1. 1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er fridager såframt tjenesten tillater det. Arbeid på slike dager (ikke overtid) godtgjøres med timelønn tillagt 100 %, såframt det ikke lokalt avtales at helgedagstjeneste skal kompenseres med fritid. Fritiden skal eventuelt svare til det dobbelte av antall arbeidede timer på nevnte dager.
  Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til godtgjørelse etter § 15 nr. 1, 3 og 4.
 2. I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl. 12.00 følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Dersom dette ikke lar seg gjøre av hensyn til tjenesten, utbetales arbeidstakeren timelønn tillagt 100 %.
  Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til godtgjørelse etter § 15 nr. 1, 3 og 4.
 3. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, med mindre de i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
  Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder, jf. § 13 nr. 4.
 4. Arbeidstakere som normalt ikke omfattes av arbeidstidsbestemmelsene, skal gå inn under reglene i forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan).
Lenke til § 16 Helge- og høytidsdager
 1. Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal etter arbeidsmiljøloven § 10-4 tredje ledd regnes som arbeidstid. Beredskapsvakt skal som hovedregel regnes med i den alminnelige arbeidstid i forholdet 1/5. For øvrig vises til arbeidsmiljøloven § 10-8 tredje ledd om hviletid.
  Ved beredskapsvakt som innebærer større eller mindre belastning enn 1/5, kan det lokalt avtales fravik fra hovedregelen.
  Behovet for å innføre beredskapsvakt drøftes med organisasjonene.
 2. Når beredskapsvakt utføres til ulike tider av døgnet, skal det etter arbeidsmiljøloven § 10-3 utarbeides en arbeidsplan som viser arbeidstid og fritid. I arbeidsplanen føres opp beredskapsvaktens totale lengde og hvor stor del av den som skal regnes som alminnelig arbeidstid.
 3. Tillegg for ettermiddagstjeneste, lørdags-, søndags- og helgedagstjeneste, betales for det beregnede antall timer av beredskapsvakten.
  For overtidsarbeid utbetales lørdags-/søndagstillegg med fradrag av den del av tillegget som betales ut etter avsnittet ovenfor. For øvrig utbetales tillegg etter § 15 nr. 5 pr. løpende time.
 4. Partene lokalt avtaler om den beregnede tid kan tas ut som timelønn tillagt 50 % eller 100 % avhengig av tidspunktet for når i døgnet beredskapsvakten utføres, eller regnes med i den alminnelige arbeidstid. Hvor forholdene ligger til rette for det, kan det avtales en kombinasjon av de to kompensasjonsformer.
 5. De lokale parter kan avtale at det betales fast godtgjøring pr. vakt eller vaktperiode i stedet for det som følger av nr. 3 og 4 ovenfor, og § 15 nr. 5. Dersom partene ikke blir enige, gjelder satsene i bestemmelsen.
 6. Ved utførelse av pliktig og dokumenterbart aktivt arbeid under beredskapsvakten, betales overtidsgodtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 13.
  Det avtales lokalt hvordan det aktive arbeidet skal dokumenteres.
Lenke til § 17 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
 1. En arbeidstaker med fast ukentlig arbeidstid og som har tiltrådt tjenesten, har rett til full lønn under sykdom etter reglene i § 11, i inntil 49 uker og 5 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager kommer i tillegg. Når arbeidstakeren har hatt lønn under sykdom i til sammen 49 uker og 5 kalenderdager i de siste 3 årene, opphører retten til lønn under sykdom.
  En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 6 måneder siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har igjen rett til lønn under sykdom etter reglene i første ledd.
 2. Retten til lønn under sykdom opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. For en arbeidstaker som er midlertidig ansatt, utløper retten når ansettelsesforholdet opphører.
  Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden.
 3. Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiveren med opplysninger om fraværets sannsynlige varighet. Egenmelding kan benyttes etter reglene i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27, jf. likevel Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.
 4. Retten til lønn under sykdom kan bortfalle dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende dokumentert. Tilfredsstillende dokumentasjon er egenmelding/legeerklæring, jf. folketrygdloven § 8-7.
Lenke til § 18 Lønn ved sykdom eller skade
 1. Svangerskaps- og fødselspermisjon med lønn.

  Arbeidstaker som har rett til svangerskapspenger eller foreldrepenger etter reglene i folketrygdloven, utbetales full eller forholdsmessig lønn etter § 11 i permisjonstiden.
 2. Adopsjonspermisjon med lønn.

  Arbeidstaker som har rett til foreldrepenger etter reglene i folketrygdloven, utbetales full eller forholdsmessig lønn etter § 11 i permisjonstiden.
 3. Omsorgspermisjon med lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon.

  Arbeidstaker har rett til 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-3.
  Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas, etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-3.
  Det utbetales full eller forholdsmessig lønn etter § 11 i permisjonstiden.
 4. Amming.

  En arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil to timer pr. dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil én time pr. dag. Retten til lønn utløper når barnet fyller to år. Se for øvrig reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8.
 5. Varsel.

  En arbeidstaker som gjør bruk av retten til permisjon etter denne paragraf skal varsle arbeidsgiveren snarest mulig og senest innen de frister som framgår av arbeidsmiljøloven § 12-7.
Lenke til § 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming
 1. En arbeidstaker som har omsorg for barn til og med 12 år, har rett til inntil 10 dager (15 dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) permisjon med lønn pr. kalenderår for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, eller dersom den som har det daglige tilsynet med barnet er syk. Er arbeidstakeren alene om omsorgen for barnet, har vedkommende rett til inntil 20 dager (30 dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) permisjon med lønn pr. kalenderår. Samme regler gjelder dersom det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av internasjonal tjeneste, egen funksjonsnedsettelse, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold.
 2. For barn under 18 år med kronisk sykdom eller annen nedsatt funksjonsevne utvides retten til permisjon med lønn etter nr. 1 etter reglene i folketrygdloven § 9-6.
 3. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene etter nr. 1 og 2.
 4. Arbeidstakere som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, har til sammen rett til tjenestefri med full lønn i inntil 3 år for det enkelte barn. Vilkårene for slik tjenestefri følger reglene i arbeidsmiljøloven § 12-9 og folketrygdloven kapittel 9.
 5. Arbeidstaker som har omsorg for langvarig syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, har innenfor tidsrammene etter nr. 3 i paragrafen her rett til tjenestefri med lønn dersom vedkommende må delta i kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet, jf. folketrygdloven §§ 9-13 til 9-16. Det samme gjelder ved deltakelse på foreldrekurs ved godkjente offentlige kompetansesentra.
 6. Fravær må dokumenteres med egenmelding/legeerklæring i henhold til folketrygdloven §§ 9-7 og/eller 9-14.
 7. Forutsatt rett til tjenestefri med lønn etter § 19 nr. 1 eller § 19 nr. 2, har foreldrene i tillegg rett til sammenlagt å ha inntil 3 års tjenestefri uten lønn.
  Får foreldrene på nytt barn og de på det tidspunkt har benyttet mer enn to år av retten til tjenestefri uten lønn etter første ledd, har foreldrene samlet likevel rett til tjenestefri uten lønn i ett år for hvert barn, dersom rett til tjenestefri med lønn etter § 19 nr. 1 eller § 19 nr. 2 er opptjent på nytt.
  Tar ikke begge foreldrene omsorg for barnet, kan hele eller deler av retten til tjenestefri uten lønn overføres til en annen som tar omsorg for barnet.
  Dersom en arbeidstaker gjør bruk av sin rett til delvis permisjon, skal den del av permisjonsperioden som går utover det tidsrom vedkommende har rett til tjenestefri med full lønn eller 80 % lønn etter § 19 nr. 1 og § 19 nr. 2, gå til fradrag i de 3 årene foreldrene har rett til tjenestefri uten lønn etter denne bestemmelse.
  Permisjonen(e) må tas før barnet fyller 12 år. En arbeidstaker kan ikke kreve å ta ut permisjon som deltid, eller for kortere tidsrom enn 6 måneder. Slik permisjon kan imidlertid gis dersom tjenesten tillater det.
  Arbeidstakers rett etter § 19 nr. 3 kommer i tillegg.
 8. Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase, har krav på tjenestefri med lønn i inntil 60 dager for hver pasient.
Lenke til § 20 Omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet
 1. En arbeidstaker med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i det statlige tariffområdet, utbetales lønn i samsvar med nr. 2 og nr. 3 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i sivilforsvaret og pliktig polititjeneste.
 2. En arbeidstaker uten forsørgelsesbyrde utbetales 1/3 av den sivile lønnen under førstegangstjeneste. Ellers utbetales full lønn.
  Når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønnen for tjenestetillegg. Det gjøres da også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.
 3. For vernepliktig og utskrevet befal skal det når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager) i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grads/stillings hoved- regulativlønn. Er sistnevnte lønn høyere enn den sivile stillings lønn, faller den sivile lønnen helt bort.
 4. Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter nr. 1-3 ovenfor. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni - 30. september og resten innenfor ferieåret. Det utbetales i tilfelle full lønn og eventuelt ferielønnstillegg for denne tiden. Trekk etter nr. 2 faller da bort. For en arbeidstaker som ikke har lønn etter nr. 1-2, gjelder ferieloven § 10 nr. 5.
Lenke til § 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene.

Lenke til § 22 Velferdspermisjoner
 1. Dersom det utbetales erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven ved dødsfall, skal det ikke utbetales ytelse etter § 23. Dersom erstatningen etterlatte har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven er lavere enn ytelsene etter § 23, utbetales differansen i tillegg til utbetalingen etter loven.
 2. Når en arbeidstaker dør, utbetales de etterlatte et engangsbeløp som fastsettes slik (G = grunnbeløpet i folketrygden):
  1. Ektefelle, registrert partner eller samboer: 10 G.
  2. Hvert barn under 25 år: 4 G.
  3. Dersom det ikke er etterlatte som nevnt i pkt. A, utbetales i tillegg 1 G til hvert barn under 25 år.
  4. Dersom det ikke er etterlatte etter pkt. A og/eller B, utbetales andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde, til sammen 4 G.

   Beløpene beregnes etter G på oppgjørstidspunktet.
 3. Til etterlatte etter arbeidstaker som dør innen ett år etter påbegynt permisjon, og som ikke har hatt ordinært lønnet arbeid i permisjonstiden, utbetales engangsbeløpet etter vanlige regler.
 4. Til etterlatte etter arbeidstaker som har omsorgspermisjon etter § 20 nr. 7, og som ikke har hatt ordinært lønnet arbeid i permisjonstiden, utbetales engangsbeløpet etter vanlige regler.
 5. Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt i nr. 2 ovenfor, utbetales 3 G til dødsboet.
 6. KMD fastsetter nærmere regler.
 7. Etterlatte, eventuelt dødsboet, etter heltidsansatte og deltidsansatte arbeidstakere utbetales samme engangsbeløp etter denne bestemmelsen. Etterlatte, eventuelt dødsboet, etter arbeidstakere med flere stillingsforhold i staten, utbetales likevel ikke mer enn ett fullt engangsbeløp, jf. henholdsvis § 23 nr. 2, 5 og 6.
Lenke til § 23 Ytelser ved dødsfall - Gruppelivsordning
 1. Med yrkesskade forstås skade eller sykdom som anses som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-3 «Yrkesskade», § 13-4 «Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade» og § 13-15 «Forholdet til krigspensjonslovgivningen».
  Erstatning ytes også når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og oppdragssted (uten at arbeidstakeren har vært innom sitt faste arbeidssted) og på tjenestereise.
 2. Rammes en arbeidstaker av en yrkesskade, skal arbeidsgiveren bære utgiftene ved sykebehandling og helbredelse samt andre utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke dekkes av det offentlige.
 3. En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, har rett til tjenestefri med full lønn inntil 49 uker og 5 kalenderdager. I tillegg kommer arbeidsgiverperiode(r) etter § 18 nr. 2.
  Fagdepartementet eller den det bemyndiger, kan tilstå ytterligere tjenestefri med lønn hvis det er grunn til å tro at arbeidstakeren innen rimelig tid kan gjenoppta arbeidet.
  Ved overføring til lavere stilling som følge av yrkesskade, beholder arbeidstakeren den tidligere stillings lønn etter reglene i § 10 nr. 5.
 4. Retten til tjenestefri med lønn opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. For arbeidstakere som er antatt til tidsbegrensede arbeidsforhold, utløper retten når ansettelsesforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunktet over på folketrygden.
 5. Hvis en arbeidstaker dør som følge av yrkesskade, utbetales de etterlatte, jf. nr. 6, en engangserstatning tilsvarende 15 G (G = grunnbeløpet i folketrygden).
  Beløpene beregnes etter G på oppgjørstidspunktet.
 6. Engangserstatningen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):
  1. Ektefelle, registrert partner, jf. § 2 nr. 8, eller samboer, jf. § 2 nr. 9 (se dog bokstav B).
  2. Barn under 20 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle/registrert partner eller samboer, jf. bokstav A.
  3. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

   KMD fastsetter nærmere regler.
 7. Ved yrkesskade som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Har skadelidte bare tapt deler av sin ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende.
  Beløpet beregnes etter G på oppgjørstidspunktet.
 8. Ved varig medisinsk invaliditet på 15 % eller mer ytes i tillegg ménerstatning på følgende måte:
  • 15-29 % medisinsk invaliditet 1 G.
  • 30-70 % medisinsk invaliditet 2 G.
  • Over 70 % medisinsk invaliditet 3 G.
 9. Det totale erstatningsbeløpet etter nr. 7 og 8 kan ikke overstige 15 G.
  Ved beregningen legges grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet til grunn.
 10. Erstatning etter ovennevnte regler tilstås dersom skaden eller sykdom ble konstatert etter 1. mai 1996. Dersom skaden er inntrådt eller sykdommen konstatert på et tidligere tidspunkt følges de tariffbestemmelser som gjaldt på det tidspunkt. Ved definisjon av begrepet konstatert legges yrkesskadeforsikringsloven § 5 til grunn.
  Med virkning fra 1. november 1998 er deltidsansatte omfattet av bestemmelsene her på lik linje med ansatte i heltidsstilling. Dette innebærer at ved yrkesskade eller yrkessykdom som anses som yrkesskade konstatert 1. november 1998 eller senere, utbetales deltidsansatte erstatning etter de samme regler som for heltidsansatte. Dersom skaden er inntrådt eller sykdommen konstatert på et tidligere tidspunkt, følges de regler som gjaldt for deltidsansatte på det tidspunkt.
 11. Den samlede utbetaling til etterlatte etter §§ 23 og 24 kan ikke overstige 18 G. Begrensningen gjelder ikke hvis § 23 alene gir høyere utbetaling. I slike tilfeller utbetales ytelsene etter § 23.
  Deltidsansatte med flere stillingsforhold i staten eller deres etterlatte, utbetales ikke mer enn den tilsvarende utbetaling til ansatte i heltidsstilling eller deres etterlatte.
 12. I de tilfeller der arbeidstakeren eller de etterlatte vil oppnå høyere erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter, utbetales erstatning etter lovens regler.
  Dersom erstatningen etter § 24 i fellesbestemmelsene er høyere enn etter yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter, utbetales differansen i tillegg til utbetalingen etter loven.
Lenke til § 24 Ytelser ved yrkesskade

Tjenestepensjon er fastlagt i lov om Statens pensjonskasse.

For arbeidstakere som fratrer med rett til straks begynnende pensjon, skal pensjonen minst svare til en pensjon basert på et pensjonsgrunnlag beregnet etter lov om Statens pensjonskasse kapittel 3, måneden før siste regulering av grunnbeløpet i folketrygden og tillagt denne regulering.

Lenke til 4.1 Tjenestepensjon
For ansatte født i 1962 og tidligere gjelder følgende:

Fra og med 1. januar 2011 gjelder følgende bestemmelser:

Avtalefestet pensjonsordning (AFP) omfatter arbeidstakere og undervisningspersonalet i stillinger som går inn under lov om Statens pensjonskasse og har minst 10 års medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år. Arbeidstakeren må være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden, og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt året før pensjonering. Arbeidstakeren må videre i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før uttak av AFP hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Deltidsansatte gis rett til å ta ut avtalefestet pensjon etter bestemmelsene i punktet her.

1.1.1 AFP 62 - 67 år

Arbeidstakere i staten og undervisningspersonalet har rett til å fratre med straks begynnende pensjon (AFP) ved fylte 62 år. Pensjonen beregnes etter de regler som framgår av lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. I tillegg til denne pensjonen utbetales et skattepliktig tillegg på kr 1 700 pr. mnd. som tilsvarer det skattefrie sluttvederlag i LO/NHO-området. Arbeidstakere som fratrer med AFP tilstås en ytelse slik at ingen får mer enn 70 % av løpende lønnsinntekt på årsbasis.

Ved fylte 65 år vil pensjonen bli omregnet etter reglene i pensjonsloven kapittel 5. Det særlige kronebeløpet faller bort for pensjoner som beregnes etter pensjonslovens bestemmelser. Ville arbeidstakeren ha fått en høyere pensjon, inkludert det særlige tillegg, i ordningen som er omtalt i avsnittet ovenfor, utbetales differansen i tillegg til pensjon etter pensjonslovens regler.

1.1.2 AFP 65 - 67 år

Arbeidstakere som fratrer med AFP i en alder av 65 eller 66 får pensjonen beregnet etter reglene i pensjonsloven kapittel 5. Ville arbeidstakeren ha fått en høyere pensjon, inkludert det særlige tillegg, i ordningen som er omtalt i pkt. 4.2.1 første ledd, utbetales differansen i tillegg til pensjon etter pensjonslovens regler.

1.1.3 Avkortningsregler

AFP-pensjonister får redusert pensjonen ved annen inntekt i samsvar med reglene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav d og tilhørende forskrifter.

1.1.4 Delpensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere med stillingsprosent 60 % eller mer av heltidsstilling ta ut delpensjon slik at arbeidstakeren kan trappe ned sin yrkesaktivitet med inntil 40 % reduksjon i forhold til heltidsstilling (100 %).

1.1.5 Særaldersgrenser

Arbeidstakere med særaldersgrense 65 år og som har benyttet tilbudet om avtalefestet pensjon, fortsetter som AFP-pensjonist fram til 67 år.

1.1.6 Andre arbeidstakere

Arbeidstakere i staten som ikke er medlemmer av Statens pensjonskasse eller som ikke har 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år, men som ellers fyller vilkårene for å ta ut AFP etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, får de samme ytelser som de ville ha fått etter denne loven, inkludert AFP- tillegget på kr 1 700 pr. mnd.

1.1.7 Regulering

AFP reguleres på samme måte som tjenestepensjoner i Statens pensjonskasse. Kronebeløpene reguleres ikke som løpende pensjoner.

Lenke til 4.2 Avtalefestet pensjon (AFP)

Offentlig tjenestepensjon er lovfestet i staten og er ikke gjenstand for tarifforhandlinger. AFP er derimot regulert i Hovedtariffavtalen kapittel 4.

Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder AFP-ordningen i pkt. 4.2. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i pkt. 3 om AFP i avtalen inngått mellom Arbeids- og sosialdepartementet og hovedorganisasjonene den 3. mars 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av pkt. 12 i avtalen.

Dermed er disse årskullene omfattet av ny AFP-ordning og kan ta ut ny AFP fra og med 2025 når de blir 62 år.

Lenke til 4.3 Avtalefestet pensjon for personer født i 1963 eller senere

Regler for beregning av variable tillegg til lønn i pensjonsgrunnlaget for personer som er født i 1962 eller tidligere, er tatt inn som vedlegg nr. 4.

Regler for beregning av variable tillegg til lønn i pensjonsgrunnlaget for personer som er født i 1963 eller senere, er tatt inn som vedlegg nr. 5.

Lenke til 4.4 Variable tillegg

Boliglån med sikkerhet ytes fra Statens pensjonskasse med inntil 2,3 mill. kroner. Lånet gis etter regler fastsatt av KMD.

Lenke til 5.1 Boliglån

Retningslinjer for opplærings- og utviklingstiltak er fastsatt i egen særavtale mellom staten og hovedsammenslutningene (avtale om OU-midler). Hvert år avsettes det i alt til OU-midler 0,24 % av lønnsmassen i staten, slik den er definert i særavtalen. Avsetningen dekkes ved at arbeidstakerne trekkes kr 400,- i bruttolønn etter A-tabellen pr. arbeidstaker pr. år, og det resterende beløp dekkes av arbeidsgiver.

Lenke til 5.2 Midler til opplærings- og utviklingstiltak (OU-midler)

1.1.1 Medbestemmelse, samarbeidskompetanse og felles opplæring

Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom medarbeiderne og ledelsen, og mellom partene sentralt og lokalt. Det innebærer blant annet en felles forståelse av lov- og avtaleverket, særlig om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Det avsettes 6 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte. Målsettingen er å styrke medbestemmelse og samarbeidskompetanse.

1.1.2 Kompetanseutvikling

Partene vil legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser.

Målrettede kompetanseutviklingstiltak og systematisk kunnskapsdeling er nødvendig for å utvikle arbeidsplassen som læringsarena.

Tiltak partene vil prioritere er (listen er ikke uttømmende):

 • kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter
 • forsøk med alternative arbeidsformer
 • utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser
 • støtte til seniorprosjekter
 • felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten
 • tiltak for flere lærlinger i staten

De sentrale parter vil stimulere til kompetanseutvikling ved at det avsettes 25 millioner kroner for å bidra til:

 1. Felles, sentrale forsknings-, utrednings- og kompetansetiltak
  Dette kan være forsknings- og utredningsoppdrag, prosjekter eller forsøk hvor begge parter har interesser, og som kan bidra til økt kompetanse- og erfaringsdeling for alle statlige virksomheter, samt kan påvirke det fremtidige arbeidsliv.
 2. Søknadsbasert ordning der statlige virksomheter kan søke om kompetansemidler i henhold til sentrale retningslinjer
  En partssammensatt gruppe behandler og godkjenner søknader. DFØ behandler og innstiller søknader, og forestår utbetaling av midler.
 3. Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.
  En del av midlene brukes til å gjennomføre og/eller støtte opplæringstiltak for statlige virksomheters toppledere og mellomledere i partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til f.eks. endringsprosesser med mer. Tillitsvalgte bør kunne delta på opplæringen.

1.1.3 Retningslinjer for avsetningene

KMD og hovedsammenslutningene fastsetter retningslinjer for avsetningene i punkt 5.3.1 og 5.3.2, og kan også i tariffperioden omdisponere midlene mellom disse. Partene evaluerer ordningene.

 

Lenke til 5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling

Staten vil fortsatt sikre at omstillinger i statlig sektor skjer så smidig og effektivt som mulig, jf. vedlegg 3.

Retningslinjer for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet i samråd med hovedsammenslutningene. Eventuelle endringer av retningslinjene i tariffperioden kan skje etter behov.

Det avsettes 4 mill. kroner til omstillingsarbeid i staten. KMD og hovedsammenslutningene fastsetter retningslinjer for avsetningen og vil i fellesskap evaluere ordningen.

Lenke til 5.4 Omstilling og effektivisering i staten
 1. Ved overføring av ikke-statlige virksomheter til det statlige tariffområdet er de sentrale parter enig om at det er viktig å komme inn tidlig i prosessen for å få oversikt over de aktuelle spørsmål som er knyttet til overføringen. Mottakende arbeidsgiver må særlig merke seg pkt. 2-4.
 2. De arbeidstakere som blir overført omfattes av hovedtariffavtalene, hovedavtalen, sentrale særavtaler og andre relevante lokale særavtaler i staten fra overføringstidspunktet, med mindre KMD og hovedsammenslutningene blir enige om noe annet i det konkrete tilfellet.
 3. Videre skal det inngås en egen tariffavtale vedrørende den virksomhet som overføres. Med mindre de sentrale parter blir enige om noe annet, skal denne avtalen inngås mellom arbeidsgiver i vedkommende statlige virksomhet og arbeidstakernes medlemsorganisasjoner. Avtalen skal angi hvilken virksomhet/del av virksomhet som overføres. Den skal videre inneholde opplysninger om at hovedtariffavtalen, hovedavtalen og andre særavtaler i staten gjelder fra overføringstidspunktet.
 4. I tillegg til det som er nevnt i punkt 2 og 3, skal mottakende statlig arbeidsgiver, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd, tidligst mulig og ikke senere enn tre uker etter overdragelsestidspunktet, sende et skriftlig varsel til de arbeidstakerorganisasjoner i den/de aktuelle tariffavtalen/er som de overførte arbeidstakerne var bundet av. Varselet skal være en beskjed om at den nye statlige arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet av den/de tariffavtalen/er som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Partene er enige om at varselet i tillegg skal sendes til den/de aktuelle hovedorganisasjon/er som den/de tariffbundne arbeidstakerorganisasjonen/e er medlem av.
 5. Medfører overføringen behov for nye stillingskoder, lønnsendringer mv., skal KMD og hovedsammenslutningene oppta forhandlinger i henhold til pkt. 1.4. Den enkelte arbeidstaker skal, så langt mulig, innplasseres i eksisterende stillingskategorier (koder).
 6. Ingen skal ved innplassering gå ned i lønn. Det skal opprettes nye arbeidsavtaler etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 7. Ved overføring nevnt under punkt 1 foretas drøftelser om innplassering på hovedtariffavtalen og om andre lønns- og arbeidsvilkår, herunder inngåelse av eventuell omstillingsavtale mv., av mottakende virksomhet, eventuelt vedkommende fagdepartement, etter nærmere avtale mellom KMD og hovedsammenslutningene.

Kommer partene ikke til enighet i lokale drøftelser, kan spørsmål knyttet til tariffrettslige forhold tas opp med KMD og hovedsammenslutningene, jf. pkt. 1 ovenfor.

Lenke til 5.5 Inn i tariffområdet

Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden.

Medarbeidersamtalen er en viktig arena for å diskutere seniorpolitiske tiltak.

1.1.1 Staten

For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende:

 1. Åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år.
 2. De lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. Kommer de lokale partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.

Deltidsansatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig.

Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.

Retten etter denne bestemmelsen kan ikke overføres eller utbetales som lønn.

1.1.2 Reduksjon i leseplikt i statlige grunn- og videregående skoler

For undervisningspersonale over 60 år reduseres den ukentlige gjennomsnittlige leseplikten i grunnskole og videregående skole med en basisprosent lik 7 %.

Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 60 år.

 

 

Leseplikten vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det totale årsverk.

Den frigjorte tiden benyttes til oppgaver tilknyttet tilrettelegging og oppfølging av undervisning. Arbeidsgiver fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid.

Lenke til 5.6 Seniorpolitiske tiltak

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv, med ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må også gjelde arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak til statlige virksomheter. Forutsigbarhet og trygghet for jobben er vesentlig også for innleide arbeidstakere.

 1. 1.Statlige virksomheter skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre at de innleide, så lenge innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheten i samsvar med statsansatteloven § 11 (6) og hovedtariffavtalen/særavtaler i staten, med unntak av pensjonsrettigheter.
 2. Staten plikter å gi bemanningsforetak/vikarbyrå de nødvendige opplysninger for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles i samsvar med statsansatteloven § 11 (6), samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrå til dette vilkåret i innleiekontrakten. På anmodning fra tillitsvalgte skal staten dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrå når innleide arbeidstakere skal arbeide innenfor hovedtariffavtalens virkeområde, i samsvar med statsansatteloven § 11 (6).
 3. Tillitsvalgte i statlige virksomheter har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor statlig innleievirksomhet. Dersom utleiebedriften er bundet av tariffavtale med en av hovedorganisasjonene er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentant fra innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i staten.
 4. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten.
 5. Partene informerer og drøfter minst to ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten, jf. hovedavtalen §§ 17 og 18. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte.
Lenke til 5.7 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Det er en viktig oppgave for partene å bidra til en sterk, effektiv og omstillingsdyktig offentlig sektor. Ved innføring av den avtalefestede ferien er det derfor en klar forutsetning at offentlige virksomheter gis muligheter til å oppveie de ulempene dette kan medføre med større fleksibilitet, slik at tjenesteproduksjonen og servicetilbudet til publikum opprettholdes. Arbeidstakerne vil også på sin side ha forskjellige behov for avvikende arbeidstidsordninger begrunnet i ulike livsfaser, arbeids- og bosituasjoner m.m. Økt fleksibilitet sammen med den avtalefestede femte ferieuken vil kunne bidra til mindre sykefravær og økt produktivitet.

 1. Avtalefestet ferie i staten utgjør 5 virkedager og innebærer forskuttering av dagene som kan fastsettes med hjemmel i ferieloven § 15. Dersom hele eller deler av den femte ferieuken innføres som en alminnelig ordning, skal disse dagene gå til fradrag i de avtalefestede dagene. Ferie etter ferieloven, jf. § 5 nr. 1, og avtalefestet ferie skal til sammen utgjøre 30 virkedager. Ekstraferie på 6 virkedager for arbeidstakere over 60 år gjelder i tillegg, jf. ferieloven § 5 nr. 2.
 2. Dersom den avtalefestede ferien deles, kan arbeidstakeren bare kreve fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke.
 3. Den alminnelige prosentsatsen for feriepenger skal være 12 % av feriepengegrunnlaget, jf. ferieloven § 10 nr. 2. For arbeidstaker over 60 år, med rett til ekstraferie etter § 5 nr. 2, forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng, jf. § 10 nr. 3.
 4. Ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, kan avtalefestet ferie overføres helt eller delvis til neste ferieår.
 5. For skiftarbeidere gjelder at den avtalefestede ferien tilpasses lokalt, slik at den utgjør 4 arbeidede skift.
 6. For arbeidstakere i statlige grunnskoler og statlige videregående skoler anses avtalefestet ferie avviklet i de deler av året der det ikke foregår undervisning.
Lenke til 6 Avtalefestet ferie

Denne hovedtariffavtale trer i kraft 16. september 2020 og gjelder til og med 30. april 2022.

Lenke til 7 Varighet

Forståelsen av bestemmelsene i hovedtariffavtalen og de sentrale særavtaler er et forhold mellom KMD og hovedsammenslutningene.

Lenke til 8 Rettstvist

Nr. 1

Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønnssystem i staten som bedre legger til rette for at virksomhetene i staten kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet. Det fremtidige lønnssystemet skal for øvrig bygge på følgende prinsipper:

 • De sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger.
 • Systemet må sikre alle et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling.
 • Innenfor en sentralt fastsatt ramme forhandler de lokale partene om fordelingen.
 • Ingen skal gå ned i lønn som følge av implementeringen av det nye lønnssystemet.
 • Systemet skal ivareta likelønnshensyn.
 • Systemet skal ivareta kompetanse og utdanning
 • Systemet skal legge til rette for nødvendig kontroll med lønnsutviklingen i staten.
 • Systemet skal ha samme gjennomsiktighet som i dag.

Partene vil i perioden arbeide videre med lønnssystemet med særlig fokus på lønnsrammer, stillingskoder mv. Staten vil som et ledd i dette arbeidet, så snart det lar seg gjøre, sørge for å fremskaffe statistikk som gir partene tall- og statistikkgrunnlag for å kunne ivareta og utvikle det til enhver tid gjeldende lønnssystem. Statistikken skal utarbeides årlig og omfatte alle ansatte i det statlige tariffområdet. En partssammensatt gruppe skal følge arbeidet.
 

Nr. 2

Ansatt i stillingskode som utgår, overføres til en stillingskode på tilsvarende nivå og i henhold til den lokale lønnspolitikken, i samme lønnsramme eller samme lønnsspenn. Overføringen skal ikke medføre nedgang i lønn. Overføringen avtales av partene i lokale forhandlinger.

Nr. 3

Endringene i Del 6 Avtalefestet ferie, er av redaksjonell karakter og medfører ingen materielle endringer i forhold til teksten i HTA 2016-2018

Nr. 4

De sentrale partene i staten viser til verdien av et likestilt arbeidsliv og minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven, herunder plikten til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Lederne for hovedsammenslutningene i staten og Statens personaldirektør vil ta dette temaet opp minimum en gang i året.

Nr. 5 Bærekraft og miljø

Partene i staten er enige om at dersom Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra. Partene ønsker videre å bidra til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene.

I tillegg til mål 13, Stoppe klimaendringene, vil partene fremheve viktigheten av mål 4, Utdanning, mål 5, Likestilling mellom kjønnene, mål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål 17, Samarbeid for å nå målene som sentrale for partenes videre arbeid. Tiltak som fremmer disse bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet, fra sentralt nivå og ned til den enkelte virksomhet.

De lokale partene må finne løsninger for å redusere miljøavtrykket i den enkelte virksomhet. Det er viktig at det legges til rette for omstilling som sikrer innovasjon og klimavennlige løsninger og ivaretakelse av natur. I tariffperioden skal det legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter, jf.HTA kap. 5.3.

Nr. 6

Staten har satt ut et oppdrag "Utredning av dekning av tap som følge av hevnaksjoner på fritiden som har sammenheng med arbeid for staten". Hovedsammenslutningene orienteres og involveres på hensiktsmessig måte i oppfølgingen, etter at saken er undergitt politisk behandling.

Lenke til 9 Protokolltilførsler

Lønnsplan 55

Hovedlønnstabell - Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. oktober 2020

Lønnstrinn

Bruttolønn pr. år i

kroner

Lønnstrinn

Bruttolønn pr. år i

kroner

19

301 600

61

545 300

20

305 100

62

555 800

21

309 000

63

566 700

22

312 600

64

575 600

23

316 500

65

586 500

24

320 400

66

597 000

25

324 600

67

608 200

26

328 800

68

618 600

27

332 800

69

630 500

28

336 800

70

643 000

29

340 500

71

658 300

30

344 500

72

670 100

31

348 100

73

682 000

32

352 200

74

694 400

33

356 100

75

708 000

34

360 300

76

726 400

35

364 400

77

744 600

36

368 700

78

768 500

37

373 400

79

792 700

38

378 200

80

817 000

39

382 900

81

840 900

40

387 900

82

864 100

41

393 000

83

887 000

42

398 800

84

910 000

43

404 400

85

938 900

44

410 400

86

967 400

45

416 400

87

996 600

46

422 600

88

1 019 400

47

430 500

89

1 042 400

48

437 400

90

1 065 400

49

444 700

91

1 088 700

50

451 700

92

1 111 500

51

458 900

93

1 134 600

52

466 500

94

1 157 600

53

474 500

95

1 180 800

54

482 200

96

1 203 300

55

490 600

97

1 225 900

56

498 800

98

1 248 500

57

507 400

99

1 270 100

58

516 400

100

1 291 600

59

526 000

101

1 313 200

60

535 200

 

 

Lønnsrammer

 

Tjenesteansiennitet

Lønnsramme

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

20

24

28

nr.

alt.

Lønnstrinn

LR02

3

22

23

 

24

 

25

 

26

 

27

29

 

 

 

 

 

30

 

31

32

34

4

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

35

5

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

36

6

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

37

7

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

38

8

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

39

9

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

40

10

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

41

 

11-

32-

 

LR03

3

23

24

 

25

 

26

 

27

 

28

30

 

 

 

 

 

31

 

32

35

 

4

24

25

26

27

28

29

31

32

33

36

5

25

26

27

28

29

30

32

33

34

37

6

26

27

28

29

30

31

33

34

35

38

7

27

28

29

30

31

32

34

35

36

39

8

28

29

30

31

32

33

35

36

37

40

9

29

30

31

32

33

34

36

37

38

41

10

30

31

32

33

34

35

37

38

39

42

 

11-

33-

 

LR04

3

23

24

 

25

 

26

 

27

 

28

30

 

 

 

 

 

31

 

32

33

36

4

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

37

5

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

38

6

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

39

7

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

40

8

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

41

9

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

42

10

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

43

 

11-

34-

 

LR09

3

25

26

 

27

 

28

 

29

 

30

31

 

32

 

 

 

33

 

34

 

37

4

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

5

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

6

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

7

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

41

8

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

9

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

43

10

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

 

11-

35-

 

LR10

3

28

29

 

30

 

31

 

32

 

33

34

 

35

 

 

 

36

 

37

 

39

4

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

5

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

6

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

7

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

8

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

9

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

10

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

 

11-

37-

 

 

LR11

3

29

 

 

30

 

 

 

31

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

35

 

 

 

4

30

31

32

33

34

36

 

5

31

32

33

34

35

37

 

6

32

33

34

35

36

38

 

7

33

34

35

36

37

39

 

8

34

35

36

37

38

40

 

9

35

36

37

38

39

41

 

10

36

37

38

39

40

42

 

 

11-

33-

 

 

 

LR12

3

28

29

 

30

 

31

 

32

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

29

30

31

32

33

35

 

5

30

31

32

33

34

36

 

6

31

32

33

34

35

37

 

7

32

33

34

35

36

38

 

8

33

34

35

36

37

39

 

9

34

35

36

37

38

40

 

10

35

36

37

38

39

41

 

 

11-

32-

 

 

 

LR14

3

28

29

 

30

 

31

 

32

 

33

35

 

 

 

 

 

 

 

36

37

40

 

4

29

30

31

32

33

34

36

37

38

41

 

5

30

31

32

33

34

35

37

38

39

42

 

6

31

32

33

34

35

36

38

39

40

43

 

7

32

33

34

35

36

37

39

40

41

44

 

8

33

34

35

36

37

38

40

41

42

45

 

9

34

35

36

37

38

39

41

42

43

46

 

10

35

36

37

38

39

40

42

43

44

47

 

 

11-

38-

 

 

 

LR15

3

38

39

 

40

 

41

 

42

 

43

44

45

 

 

46

 

49

 

 

 

 

 

4

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

 

5

40

41

42

43

44

45

46

47

48

51

 

6

41

42

43

44

45

46

47

48

49

52

 

7

42

43

44

45

46

47

48

49

50

53

 

8

43

44

45

46

47

48

49

50

51

54

 

9

44

45

46

47

48

49

50

51

52

55

 

10

45

46

47

48

49

50

51

52

53

56

 

 

11-

47-

 

 

 

 

 

LR16

3

31

32

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

4

32

33

34

35

36

37

38

41

 

5

33

34

35

36

37

38

39

42

 

6

34

35

36

37

38

39

40

43

 

7

35

36

37

38

39

40

41

44

 

8

36

37

38

39

40

41

42

45

 

9

37

38

39

40

41

42

43

46

 

10

38

39

40

41

42

43

44

47

 

 

11-

38-

 

 

 

LR17

3

33

34

35

36

37

 

38

 

39

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

44

 

 

4

34

35

36

37

38

39

40

41

42

45

 

5

35

36

37

38

39

40

41

42

43

46

 

6

36

37

38

39

40

41

42

43

44

47

 

7

37

38

39

40

41

42

43

44

45

48

 

8

38

39

40

41

42

43

44

45

46

49

 

9

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

 

10

40

41

42

43

44

45

46

47

48

51

 

 

11-

42-

 

 

 

LR18

3

43

44

 

45

 

46

 

47

48

49

 

 

 

 

50

 

51

 

 

53

 

 

4

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

 

5

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

 

6

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

 

7

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

 

8

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

 

9

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

 

10

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

 

 

11-

51-

 

 

 

LR20

3

38

39

 

40

 

42

43

44

45

47

49

50

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

39

40

41

43

44

45

46

48

50

51

53

 

5

40

41

42

44

45

46

47

49

51

52

54

 

6

41

42

43

45

46

47

48

50

52

53

55

 

7

42

43

44

46

47

48

49

51

53

54

56

 

8

43

44

45

47

48

49

50

52

54

55

57

 

9

44

45

46

48

49

50

51

53

55

56

58

 

10

45

46

47

49

50

51

52

54

56

57

59

 

 

11-

50-

 

 

 

LR21

3

39

40

 

41

 

42

 

43

 

44

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

40

41

42

43

44

45

49

 

5

41

42

43

44

45

46

50

 

6

42

43

44

45

46

47

51

 

7

43

44

45

46

47

48

52

 

8

44

45

46

47

48

49

53

 

9

45

46

47

48

49

50

54

 

10

46

47

48

49

50

51

55

 

 

11-

46-

 

 

 

LR22

3

38

39

 

40

 

41

 

42

 

43

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

4

39

40

41

42

43

44

46

48

 

5

40

41

42

43

44

45

47

49

 

6

41

42

43

44

45

46

48

50

 

7

42

43

44

45

46

47

49

51

 

8

43

44

45

46

47

48

50

52

 

9

44

45

46

47

48

49

51

53

 

10

45

46

47

48

49

50

52

54

 

 

11-

45-

 

 

 

LR23

3

43

44

 

45

 

46

 

47

48

49

50

 

 

 

 

 

51

 

52

53

55

 

4

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

 

5

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

 

6

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

 

7

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

 

8

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

 

9

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

 

10

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

 

 

11-

53-

 

 

 

LR24

3

59

60

61

62

 

63

 

64

 

65

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

60

61

62

63

64

65

66

68

 

5

61

62

63

64

65

66

67

69

 

6

62

63

64

65

66

67

68

70

 

7

63

64

65

66

67

68

69

71

 

8

64

65

66

67

68

69

70

72

 

9

65

66

67

68

69

70

71

73

 

10

66

67

68

69

70

71

72

74

 

 

11-

65-

 

 

 

LR25

3

49

50

 

51

 

52

 

53

 

54

55

 

56

 

57

 

61

 

 

 

 

 

4

50

51

52

53

54

55

56

57

58

62

 

5

51

52

53

54

55

56

57

58

59

63

 

6

52

53

54

55

56

57

58

59

60

64

 

7

53

54

55

56

57

58

59

60

61

65

 

8

54

55

56

57

58

59

60

61

62

66

 

9

55

56

57

58

59

60

61

62

63

67

 

10

56

57

58

59

60

61

62

63

64

68

 

 

11-

59-

 

 

 

LR27

3

37

38

 

39

 

40

 

 

 

 

41

 

42

43

 

45

49

 

 

 

 

 

4

38

39

40

41

42

43

44

46

50

 

5

39

40

41

42

43

44

45

47

51

 

6

40

41

42

43

44

45

46

48

52

 

7

41

42

43

44

45

46

47

49

53

 

8

42

43

44

45

46

47

48

50

54

 

9

43

44

45

46

47

48

49

51

55

 

10

44

45

46

47

48

49

50

52

56

 

 

11-

47-

 

 

 

LR28

3

41

42

 

43

 

44

 

45

 

 

 

 

46

47

 

49

53

 

 

 

 

 

4

42

43

44

45

46

47

48

50

54

 

5

43

44

45

46

47

48

49

51

55

 

6

44

45

46

47

48

49

50

52

56

 

7

45

46

47

48

49

50

51

53

57

 

8

46

47

48

49

50

51

52

54

58

 

9

47

48

49

50

51

52

53

55

59

 

10

48

49

50

51

52

53

54

56

60

 

 

11-

51-

 

 

 

LR29

3

43

44

 

45

 

46

 

47

 

 

 

48

 

49

 

51

55

 

 

 

 

 

4

44

45

46

47

48

49

50

52

56

 

5

45

46

47

48

49

50

51

53

57

 

6

46

47

48

49

50

51

52

54

58

 

7

47

48

49

50

51

52

53

55

59

 

8

48

49

50

51

52

53

54

56

60

 

9

49

50

51

52

53

54

55

57

61

 

10

50

51

52

53

54

55

56

58

62

 

 

11-

53-

 

 

 

LR30

3

45

46

 

47

 

48

 

49

 

50

51

 

52

53

 

55

59

 

 

 

 

 

4

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

60

 

5

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

61

 

6

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

62

 

7

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

63

 

8

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

64

 

9

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

65

 

10

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

66

 

 

11-

57-

 

 

 

LR31

3

47

48

 

49

 

50

 

51

 

52

53

 

54

55

 

57

61

 

 

 

 

 

4

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

62

 

5

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

63

 

6

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

64

 

7

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

65

 

8

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

66

 

9

53

54

55

56

57

58

59

60

61

63

67

 

10

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

68

 

 

11-

59-

 

 

 

LR32

3

21

 

22

23

24

 

25

26

27

 

 

 

28

 

30

 

33

 

 

 

 

 

4

22

23

24

25

26

27

28

29

31

34

 

5

23

24

25

26

27

28

29

30

32

35

 

6

24

25

26

27

28

29

30

31

33

36

 

7

25

26

27

28

29

30

31

32

34

37

 

8

26

27

28

29

30

31

32

33

35

38

 

9

27

28

29

30

31

32

33

34

36

39

 

10

28

29

30

31

32

33

34

35

37

40

 

 

11-

31-

 

 

 

LR33

3

23

24

 

25

 

26

27

28

 

29

30

 

32

 

34

 

35

 

 

 

 

 

4

24

25

26

27

28

29

30

31

33

35

36

 

5

25

26

27

28

29

30

31

32

34

36

37

 

6

26

27

28

29

30

31

32

33

35

37

38

 

7

27

28

29

30

31

32

33

34

36

38

39

 

8

28

29

30

31

32

33

34

35

37

39

40

 

9

29

30

31

32

33

34

35

36

38

40

41

 

10

30

31

32

33

34

35

36

37

39

41

42

 

 

11-

33-

 

 

 

LR34

3

26

27

28

29

 

31

 

33

34

 

35

 

37

38

40

 

42

 

43

44

45

 

4

27

28

29

30

32

34

35

36

38

39

41

43

44

45

46

 

5

28

29

30

31

33

35

36

37

39

40

42

44

45

46

47

 

6

29

30

31

32

34

36

37

38

40

41

43

45

46

47

48

 

7

30

31

32

33

35

37

38

39

41

42

44

46

47

48

49

 

8

31

32

33

34

36

38

39

40

42

43

45

47

48

49

50

 

9

32

33

34

35

37

39

40

41

43

44

46

48

49

50

51

 

10

33

34

35

36

38

40

41

42

44

45

47

49

50

51

52

 

 

11-

43-

 

 

 

LR35

3

37

38

40

 

41

 

42

 

43

44

45

47

49

 

50

 

51

 

52

53

54

 

4

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

51

52

53

54

55

 

5

39

40

42

43

44

45

46

47

49

51

52

53

54

55

56

 

6

40

41

43

44

45

46

47

48

50

52

53

54

55

56

57

 

7

41

42

44

45

46

47

48

49

51

53

54

55

56

57

58

 

8

42

43

45

46

47

48

49

50

52

54

55

56

57

58

59

 

9

43

44

46

47

48

49

50

51

53

55

56

57

58

59

60

 

10

44

45

47

48

49

50

51

52

54

56

57

58

59

60

61

 

 

11-

52-

 

 

 

LR36

3

32

33

 

34

 

35

 

36

38

 

40

 

42

43

 

45

46

 

48

49

50

 

4

33

34

35

36

37

39

41

43

44

46

47

49

50

51

 

5

34

35

36

37

38

40

42

44

45

47

48

50

51

52

 

6

35

36

37

38

39

41

43

45

46

48

49

51

52

53

 

7

36

37

38

39

40

42

44

46

47

49

50

52

53

54

 

8

37

38

39

40

41

43

45

47

48

50

51

53

54

55

 

9

38

39

40

41

42

44

46

48

49

51

52

54

55

56

 

10

39

40

41

42

43

45

47

49

50

52

53

55

56

57

 

 

11-

48-

 

 

 

LR37

3

36

 

37

 

 

38

 

39

 

41

 

42

 

44

46

 

48

 

50

51

52

 

4

37

38

39

40

42

43

45

47

49

51

52

53

 

5

38

39

40

41

43

44

46

48

50

52

53

54

 

6

39

40

41

42

44

45

47

49

51

53

54

55

 

7

40

41

42

43

45

46

48

50

52

54

55

56

 

8

41

42

43

44

46

47

49

51

53

55

56

57

 

9

42

43

44

45

47

48

50

52

54

56

57

58

 

10

43

44

45

46

48

49

51

53

55

57

58

59

 

 

11-

50-

 

 

 

LR38

3

47

 

48

49

50

 

52

 

54

 

55

56

 

57

 

58

59

 

61

62

63

 

4

48

49

50

51

53

55

56

57

58

59

60

62

63

64

 

5

49

50

51

52

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

 

6

50

51

52

53

55

57

58

59

60

61

62

64

65

66

 

7

51

52

53

54

56

58

59

60

61

62

63

65

66

67

 

8

52

53

54

55

57

59

60

61

62

63

64

66

67

68

 

9

53

54

55

56

58

60

61

62

63

64

65

67

68

69

 

10

54

55

56

57

59

61

62

63

64

65

66

68

69

70

 

 

11-

61-

 

 

 

LR39

3

33

34

 

35

36

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

40

 

44

 

4

34

35

36

37

38

39

40

41

45

 

5

35

36

37

38

39

40

41

42

46

 

6

36

37

38

39

40

41

42

43

47

 

7

37

38

39

40

41

42

43

44

48

 

8

38

39

40

41

42

43

44

45

49

 

9

39

40

41

42

43

44

45

46

50

 

10

40

41

42

43

44

45

46

47

51

 

 

11-

42-

 

 

 

LR40

3

29

30

 

 

 

 

 

 

 

31

32

 

 

 

 

 

33

 

34

35

38

 

4

30

31

32

33

34

35

36

39

 

5

31

32

33

34

35

36

37

40

 

6

32

33

34

35

36

37

38

41

 

7

33

34

35

36

37

38

39

42

 

8

34

35

36

37

38

39

40

43

 

9

35

36

37

38

39

40

41

44

 

10

36

37

38

39

40

41

42

45

 

 

11-

36-

 

 

 

LR41

3

37

38

 

39

 

40

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

45

 

 

 

 

 

4

38

39

40

41

42

43

44

46

 

5

39

40

41

42

43

44

45

47

 

6

40

41

42

43

44

45

46

48

 

7

41

42

43

44

45

46

47

49

 

8

42

43

44

45

46

47

48

50

 

9

43

44

45

46

47

48

49

51

 

10

44

45

46

47

48

49

50

52

 

 

11-

43-

 

 

 

LR42

3

38

39

 

40

 

41

 

42

 

 

 

43

 

 

44

 

45

 

46

48

 

 

4

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

 

5

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

6

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

 

7

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

 

8

43

44

45

46

47

48

49

50

51

53

 

9

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

 

10

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

 

 

11-

46-

 

 

 

LR43

3

41

42

 

43

 

44

 

 

45

 

46

 

47

 

 

 

48

 

49

51

 

 

4

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

 

5

43

44

45

46

47

48

49

50

51

53

 

6

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

 

7

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

 

8

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

 

9

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

 

10

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

 

 

11-

49-

 

 

 

LR46

3

32

33

34

 

36

 

37

 

38

39

40

42

44

 

45

 

48

 

49

50

51

 

4

33

34

35

37

38

39

40

41

43

45

46

49

50

51

52

 

5

34

35

36

38

39

40

41

42

44

46

47

50

51

52

53

 

6

35

36

37

39

40

41

42

43

45

47

48

51

52

53

54

 

7

36

37

38

40

41

42

43

44

46

48

49

52

53

54

55

 

8

37

38

39

41

42

43

44

45

47

49

50

53

54

55

56

 

9

38

39

40

42

43

44

45

46

48

50

51

54

55

56

57

 

10

39

40

41

43

44

45

46

47

49

51

52

55

56

57

58

 

 

11-

49-

 

 

 

LR47

3

29

 

30

 

31

 

 

36

37

 

39

 

41

 

43

 

45

 

46

47

48

 

4

30

31

32

37

38

40

42

44

46

47

48

49

 

5

31

32

33

38

39

41

43

45

47

48

49

50

 

6

32

33

34

39

40

42

44

46

48

49

50

51

 

7

33

34

35

40

41

43

45

47

49

50

51

52

 

8

34

35

36

41

42

44

46

48

50

51

52

53

 

9

35

36

37

42

43

45

47

49

51

52

53

54

 

10

36

37

38

43

44

46

48

50

52

53

54

55

 

 

11-

46-

 

 

 

LR48

3

28

29

30

31

 

33

 

34

35

 

37

 

39

 

41

 

43

 

44

45

46

 

4

29

30

31

32

34

35

36

38

40

42

44

45

46

47

 

5

30

31

32

33

35

36

37

39

41

43

45

46

47

48

 

6

31

32

33

34

36

37

38

40

42

44

46

47

48

49

 

7

32

33

34

35

37

38

39

41

43

45

47

48

49

50

 

8

33

34

35

36

38

39

40

42

44

46

48

49

50

51

 

9

34

35

36

37

39

40

41

43

45

47

49

50

51

52

 

10

35

36

37

38

40

41

42

44

46

48

50

51

52

53

 

 

11-

44-

 

 

 

LR49

3

49

 

50

51

52

 

54

 

56

 

57

58

 

59

 

61

62

 

64

67

69

 

4

50

51

52

53

55

57

58

59

60

62

63

65

68

70

 

5

51

52

53

54

56

58

59

60

61

63

64

66

69

71

 

6

52

53

54

55

57

59

60

61

62

64

65

67

70

72

 

7

53

54

55

56

58

60

61

62

63

65

66

68

71

73

 

8

54

55

56

57

59

61

62

63

64

66

67

69

72

74

 

9

55

56

57

58

60

62

63

64

65

67

68

70

73

75

 

10

56

57

58

59

61

63

64

65

66

68

69

71

74

76

 

 

11-

67-

 

Stillingskoder: 3.1 - Gjennomgående stillinger

Lønnsplan Stillingskode

 

Stillingsbetegnelse

 

Lønnsramme

 

Ltr

Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B

90.100

LEDERSTILLINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

1072

Arkivleder

 

42-

 

1054

Kontorsjef

 

47-

 

1056

Økonomisjef

 

47-

 

1055

Personalsjef

 

47-

 

1058

Administrasjonssjef

 

47-

 

1057

Informasjonssjef

 

47-

 

1407

Avdelingsleder

 

49-

 

1059

Underdirektør

 

51-

 

1211

Seksjonssjef

 

51-

 

1477

Regiondirektør

 

53-

 

1060

Avdelingsdirektør

 

55-

 

1061

Assisterende direktør

 

55-

 

1062

Direktør

 

55-

 

1538

Fagdirektør

 

55-

 

0214

Rektor

 

55-

 

 

 

 

 

 

90.103

SAKSBEHANDLER

1063

Førstesekretær

LR10

 

 

1065

Konsulent

LR17

 

2

1408

Førstekonsulent

LR21

 

1 el. 2

1363

Seniorkonsulent

 

49-

 

 

 

 

 

 

90.201

KONTORSTILLINGER

1068

Fullmektig

LR02

 

 

1069

Førstefullmektig

LR03

 

 

1070

Sekretær

LR09

 

 

1409

Sekretær

 

35-

 

1433

Seniorsekretær

 

39-

 

1071

Kontorleder

 

42-

 

 

 

 

 

 

90.205

BIBLIOTEKAR

1073

Bibliotekfullmektig

LR04

 

 

1410

Bibliotekar

LR15

 

2

1515

Spesialbibliotekar

 

49-

 

1077

Hovedbibliotekar

 

53-

 

 

 

 

 

 

90.207

BETJENT

 

1078

Betjent

LR02

 

 

 

1079

Førstebetjent

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.208

SJÅFØR

 

1081

Sjåfør

LR02

 

 

 

1180

Sjåfør

LR03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.301

INGENIØR

 

1411

Avdelingsingeniør

LR15

 

2

 

1084

Avdelingsingeniør

LR16

 

2

 

1275

Ingeniør

LR17

 

2

 

1085

Avdelingsingeniør

LR22

 

1 el. 2

 

1083

Ingeniør

 

39-

 

 

1087

Overingeniør

 

53-

 

 

1181

Senioringeniør

 

58-

 

 

1088

Sjefingeniør

 

65-

 

 

Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør.1411 Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere.

 

 

 

 

 

 

 

90.302

TEKNISK ASSISTENT, TEKNIKER

 

1089

Teknisk assistent

LR02

 

 

 

1090

Tekniker

LR03

 

 

 

1091

Tekniker

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.303

ARKITEKT

 

1092

Arkitekt

LR22

 

1

 

1093

Avdelingsarkitekt

 

48-

 

 

1094

Overarkitekt

 

55-

 

 

1182

Seniorarkitekt

 

58-

 

 

1095

Sjefarkitekt

 

67-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.309

TEKNISK LABORATORIEPERSONELL

 

1096

Laboratorieassistent

LR02

 

 

 

1097

Laborant

LR04

 

 

 

1098

Laborantleder

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.312

GRAFISK DESIGN

 

1104

Fotoleder

 

35-

 

 

90.400

FORSKER

 

1109

Forsker

LR24

 

 

 

1108

Forsker

LR25

 

 

 

1110

Forsker

 

62-

 

 

1183

Forsker

 

69-

 

 

1111

Forskningssjef

 

71-

 

 

Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professorkompetanse gis innplassering på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i gis innplassering som 1109 Forsker. Ved overgang fra 1352 postdoktor til stillingskodene 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor eller 1109 Forsker i samme virksomhet etter 16. september 2020, skal den ansatte som et minimum beholde sitt lønnsnivå.

Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

 

 

 

 

 

 

 

90.410

FORSKNINGSTEKNIKER

 

1511

Forskningstekniker

LR09

 

 

 

1512

Forskningstekniker

 

35-

 

 

1513

Seniorforskningstekniker

 

35-

 

 

1514

Ledende forskningstekniker

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.500

RÅDGIVERSTILLINGER

 

1434

Rådgiver

 

45-

 

 

1364

Seniorrådgiver

 

60-

 

 

1220

Spesialrådgiver

 

80-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.510

PROSJEKTLEDER

 

1113

Prosjektleder

 

45-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.520

UTREDNINGSLEDER

 

1114

Utredningsleder

 

52-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.522

SPESIALREVISOR

 

1224

Spesialrevisor

 

52-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.600

ARBEIDERSTILLINGER

 

1115

Hjelpearbeider

LR02

 

 

 

1116

Spesialarbeider

LR02

 

 

 

1117

Fagarbeider

LR03

 

 

 

1203

Fagarbeider m/fagbrev

LR11

 

 

 

Merknad: Stillingskode 1203 Fagarbeider, gjenspeiler den yrkesmessige avlønningen for arbeidstakere med offentlig fagbrev etter opplæringslova.

 

 

 

 

 

 

 

90.610

ARBEIDSLEDERSTILLINGER

 

1118

Arbeidsleder

 

35-

 

 

1119

Formann

 

35-

 

 

1120

Mester

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.611

INSPEKTØRSTILLINGER DRIFT MV.

 

0676

Inspektør

 

35-

 

 

1499

Seniorinspektør

 

48-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.701

KJØKKENPERSONALE

 

1184

Kokk

LR02

 

 

 

1122

Førstekokk

LR04

 

 

 

1123

Assisterende kjøkkensjef

 

35-

 

 

1124

Kjøkkensjef

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.702

HUSHOLDSPERSONALE

 

1125

Husholdsassistent

LR02

 

 

 

1126

Husholdsbestyrer

LR03

 

 

 

1127

Husholdsleder

 

35-

 

 

1128

Husøkonom

 

36-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.703

RENHOLDSPERSONALE M.V.

 

1129

Renholdsbetjent

LR02

 

 

 

1130

Renholder

LR03

 

 

 

1131

Tøyforvalter

 

35-

 

 

1132

Renholdsleder

 

36-

 

 

Merknad: Kode 1130 Renholder: Ved ansettelse innplasseres renholdere i minimum lønnstrinn 34.

 

 

 

 

 

 

 

90.801

SOSIALSEKRETÆR, SOSIALKURATOR

 

1185

Spesialutdannet sosionom

LR18

 

2

 

1173

Klinisk sosionom

LR18

 

2

 

 

 

 

 

 

 

90.805

STATLIGE BARNEHAGER

 

0829

Barnehageassistent

LR02

 

 

 

0830

Barnehageassistent m/barnepleierutdanning

LR04

 

 

 

0947

Førskolelærer

LR15

 

2

 

1307

Pedagogisk leder

 

42-

 

 

0948

Styrer

 

46-

 

 

Merknad: Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere. 0947 Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning.

 

 

 

 

 

 

 

90.810

BEDRIFTSHELSETJENESTE

 

0790

Bedriftssykepleier

 

46-

 

 

1282

Bedriftsfysioterapeut

 

46-

 

 

0791

Bedriftslege

 

58-

 

 

0792

Bedriftsoverlege

 

62-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.811

TANNHELSETJENESTEN

 

 

 

 

1533

Tannpleier

LR15

 

 

 

1545

Tannhelsesekretær

LR09

 

 

 

Merknad: Ved tilsetting i stillingskode 1545 Tannhelsesekretær kreves autorisasjon.

 

 

 

 

 

 

 

90.812

LEGESTILLINGER

 

 

 

 

0773

Lege

 

47-

 

 

0205

Spesiallege

 

56-

 

 

0207

Overlege

 

61-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.813

TANNLEGESTILLINGER

 

 

 

 

0787

Spesialtannlege

 

57-

 

 

1301

Overtannlege

 

61-

 

 

1395

Rådgivende overtannlege

 

61-

 

 

1015

Instruktørtannlege

 

52-

 

 

1353

Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning

 

55-

 

 

1260

Avdelingstannlege

 

60-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.814

PSYKOLOGSTILLINGER

 

 

 

 

0794

Psykolog

 

51-

 

 

1304

Psykolog med godkjent spesialitet

 

58-

 

 

0795

Spesialpsykolog

 

59-

 

 

0796

Sjefspsykolog

 

61-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.850

TEKNISK DRIFT OG VAKT- OG RESEPSJONSTJENESTE M.V.

 

1215

Sikkerhetsbetjent

LR03

 

 

 

1216

Driftsoperatør

LR03

 

 

 

1136

Driftstekniker

 

35-

 

 

1137

Driftsleder

 

35-

 

 

1517

Resepsjonsvakt

LR10

 

 

 

1336

Sikkerhetsvakt

LR10

 

 

 

1337

Vaktførstebetjent

 

38-

 

 

1338

Vaktleder

 

41-

 

 

 

 

 

 

 

 

90.910

UNGE ARBEIDSTAKERE, LÆRLINGER, ASPIRANTER

 

1138

Unge arbeidstakere inntil 17 år

80 % av ltr.19

 

 

 

 

melllom 17 og 18 år

85 % av ltr.19

 

 

 

 

1362

 

Lærling

lønn i % av begynnerlønn i kode 1203

 

 

 

1429

Aspirant

 

20-

 

 

 

1446

 

Lærekandidat

lønn i % av begynnerlønn i kode 1203

 

 

 

Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller.

 

Stillingskoder 3.2 - Høyesterett

Lønnsplan Stillingskode

 

Stillingsbetegnelse

 

Lønnsramme

 

Ltr

Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B

91.001

DIVERSE STILLINGER

1142

Protokollsekretær

 

40-

 

1312

Utredningsleder

 

69-

 

 

 

 

 

 

Stillingskoder 3.3 - Regjeringsadvokatembetet

Lønnsplan Stillingskode

 

Stillingsbetegnelse

 

Lønnsramme

 

Ltr

Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B

91.002

ADVOKAT

0257

Advokatfullmektig

 

48-

 

0258

Advokat

 

66-

 

1478

Advokat med møterett for Høyesterett

 

89-

 

Merknad: Advokatfullmektig som får advokatbevilling overføres fra kode 0257 til kode 0258. Advokater som får møterett for Høyesterett overføres fra kode 0258 til kode 1478.

 

 

 

 

 

Stillingskoder 3.4 - Departementene, Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen

Lønnsplan Stillingskode

 Stillingsbetegnelse

Lønnsramme

Ltr

Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B

00.101

LEDERSTILLINGER

0008

Byråsjef

 

54-

 

1217

Underdirektør

 

60-

 

1218

Avdelingsdirektør

 

64-

 

 

 

 

 

 

00.102

SPESIALSTILLINGER

1221

Lovrådgiver JD

 

66-

 

1222

Lovrådgiver FIN

 

66-

 

 

1365

Informasjonssjef

 

51-

 

 

1436

Rådgiver

 

49-

 

 

1535

Kommunikasjonssjef

 

64-

 

 

1536

Folkerettsrådgiver UD

 

66-

 

 

1539

Fagdirektør

 

65-

 

 

1554

Kontorsjef hos Sivilombudsmannen

 

64-

 

 

Stillingskoder 3.5 - Lønnsplaner - Departementsområder

Lønnsplan Stillingskode

 Stillingsbetegnelse

 Lønnsramme

 Ltr

Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B

 

 

FINANSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATTEETATEN

 

 

 

 

02.200

DIVERSE STILLINGER

 

 

 

 

0037

Likningsrevisor

 

41-

 

 

1223

Skatterevisor

 

49-

 

 

1413

Skattejurist

 

49-

 

 

1501

Seniorskattejurist

 

59-

 

 

1516

Seniorrevisor

 

52-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLLETATEN

 

 

 

 

02.310

DIVERSE STILLINGER

 

0046

Tollbetjent

LR03

 

 

 

1225

Tollinspektør

LR17

 

 

 

0050

Førstetollinspektør

 

47-

 

 

0052

Tollrevisor

 

49-

 

 

0053

Tolloverinspektør

 

50-

 

 

1279

Seksjonsleder

 

51-

 

 

1280

Avdelingssjef

 

59-

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARET

 

 

 

 

05.100

YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL

 

0139

Fenrik

LR48

 

 

 

1556

Løytnant II

LR35

 

 

 

0141

Løytnant

LR36

 

 

 

1519

Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant

LR37

 

 

 

1557

Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant II

LR38

 

 

 

1520

Major/Orlogskaptein

 

49-

 

 

1558

Major/Orlogskaptein II

LR49

 

 

 

1521

Oberstløytnant/Kommandørkaptein

 

53-

 

 

1522

Oberst/Kommandør

 

58-

 

 

1523

Brigader/Flaggkommandør

 

61-

 

 

1524

Generalmajor/Kontreadmiral

 

67-

 

 

1525

Generalløytnant/Viseadmiral

 

71-

 

 

Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

05.101

BEFAL KONSTABLER OG GRENADERER

 

1560

Kadett

LR48

 

 

 

1561

Visekorporal/Vingsoldat/ Visekonstabel

LR32

 

 

 

1562

Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel

LR33

 

 

 

1563

Korporal/Ledende konstabel

LR34

 

 

 

1559

Korporal/Ledende konstabel II

LR46

 

 

 

1564

Sersjant, Kvartermester

LR48

 

 

 

1565

Seniorsersjant/Seniorkvartermester

LR47

 

 

 

1566

Oversersjant/Vingsersjant/ Skvadronmester

LR36

 

 

 

1579

Oversjersant/Vingsersjant/Skvadronmester II

LR35

 

 

 

1567

Stabssersjant/Flottiljemester

LR37

 

 

 

1580

Stabssersjant/Flotiljemester II

LR38

 

 

 

1568

Kommandérsersjant/Orlogsmester

 

49-

 

 

1581

Kommandérsersjant/Orlogsmester II

LR49

 

 

 

1569

Sersjantmajor, Flaggmester

 

53-

 

 

Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

05.128

INTERNASJONALE OPERASJONER

 

1226

Vervet (menig, korporal)

 

21-

 

 

1451

Spesialmedarbeider

 

25-

 

 

1228

Fenrik

 

26-

 

 

1230

Løytnant

 

34-

 

 

1526

Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant

 

39-

 

 

1450

Internasjonal rådgiver

 

41-

 

 

1527

Major/Orlogskaptein

 

48-

 

 

1528

Oberstløytnant/Kommandørkaptein

 

57-

 

 

1529

Oberst/Kommandør

 

62-

 

 

1530

Brigader/Flaggkommandør

 

65-

 

 

1570

Visekorporal/Vingsoldat/ Visekonstabel

 

21-

 

 

1571

Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel

 

24-

 

 

1572

Korporal/Ledende konstabel

 

26-

 

 

1573

Sersjant/Kvartermester

 

30-

 

 

1574

Seniorsersjant/Seniorkvartermester

 

32-

 

 

1575

Oversersjant/Vingsersjant/ Skvadronmester

 

34-

 

 

1576

Stabssersjant/Flottiljemester

 

39-

 

 

1577

Kommandérsersjant,/Orlogsmester

 

48-

 

 

1578

Sersjantmajor, Flaggmester

 

57-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.200

FORSYNINGSTJENESTE

 

0160

Terminalbetjent

LR03

 

 

 

0161

Maskinfører

LR03

 

 

 

0170

Inspektør

LR09

 

 

 

0165

Lagerbetjent

 

35-

 

 

0164

Lagerkontrollør

 

35-

 

 

0162

Maskinsjef

 

35-

 

 

0163

Lagerleder

 

35-

 

 

0166

Transportleder

 

35-

 

 

0168

Lagersjef

 

36-

 

 

0169

Skipsfører

 

36-

 

 

0171

Førsteinspektør

 

37-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.206

TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE

 

1283

Mekaniker u/fagbrev

LR02

 

 

 

1284

Mekaniker m/off. fagbrev

LR11

 

 

 

0173

Driftsplanlegger

 

35-

 

 

0179

Driftsassistent

 

35-

 

 

0176

Kvalitetsleder

 

37-

 

 

0174

Verkstedsleder

 

37-

 

 

0175

Driftskoordinator

 

37-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.210

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE

 

1285

Vedlikeholder u/fagbrev

LR02

 

 

 

1286

Vedlikeholder m/off. fagbrev

LR11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.216

SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE

 

0184

Sambandsleder

 

35-

 

 

0185

Varslingsleder

 

35-

 

 

1145

Radioleder

 

35-

 

 

0186

Varslingskontrollør

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.221

VAKT - BRANN - HAVARI

 

0187

Vaktbetjent

LR02

 

 

 

0188

Brannkonstabel

LR03

 

 

 

0688

Lufthavnbetjent

LR03

 

 

 

0189

Brannmester

 

35-

 

 

0190

Overbrannmester

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.230

HELSETJENESTEN

 

1281

Klinikksjef

 

58-

 

 

0204

Garnisonstannlege

 

58-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN

 

 

 

 

05.236

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

1187

Undervisningsinspektør

 

48-

 

 

 

 

 

 

 

 

05.240

UNDERVISNINGSSTILLINGER

 

0229

Hovedlærer

 

47-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET

 

05.245

DIVERSE SIVILE STILLINGER

 

0226

Redaksjonssjef

 

45

 

 

0228

Redaktør

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMSTOLENE

 

 

 

 

08.010

DOMMERFULLMEKTIG

 

0247

Dommerfullmektig

 

47-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅTALEMYNDIGHETEN

 

 

 

 

08.120

STATSADVOKAT, RIKSADVOKAT

 

0253

Statsadvokat

 

69-

 

 

0254

Førstestatsadvokat

 

73-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET

 

08.130

KRIGSADVOKAT, GENERALADVOKAT

 

1541

Førstekrigsadvokat

 

62-

 

 

0256

Generaladvokat

 

66-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSSELMANNSETATEN

 

08.150

DIVERSE STILLINGER

 

0259

Sysselmannsbetjent

LR40

 

 

 

1209

Sysselmannsbetjent

LR41

 

2

 

0260

Sysselmannsførstebetjent

 

51-

 

 

1268

Miljøvernsjef

 

51-

 

 

1169

Sysselmannsoverbetjent

 

55-

 

 

0261

Ass. sysselmann

 

56-

 

 

0262

Sysselmann

 

66-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDSKIFTERETTENE

 

08.160

DIVERSE STILLINGER

 

1551

Jordskiftedommerfullmektig

 

47-

 

 

0455

Jordskiftedommer

 

55-

 

 

1467

Jordskifterettsleder

 

60-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIMINALOMSORGEN

 

08.200

STRAFFEGJENNOMFØRING

 

0281

Miljøassistent

LR02

 

 

 

1201

Miljøterapeut

LR15

 

 

 

0808

Miljøterapeut

LR17

 

2

 

0264

Fengselsbetjent

LR39

 

 

 

0269

Fritidsleder

 

35-

 

 

0265

Fengselsførstebetjent

 

49-

 

 

1542

Fengselsoverbetjent

 

53-

 

 

0266

Fengselsinspektør

 

53-

 

 

 

 

 

 

 

 

08.201

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

0272

Driftssjef

 

42-

 

 

1502

Ass. fengselsleder

 

54-

 

 

1503

Ass. friomsorgsleder

 

55-

 

 

1453

Friomsorgsleder

 

57-

 

 

1452

Fengselsleder

 

57-

 

 

 

 

 

 

 

 

08.202

DIVERSE STILLINGER

 

0275

Verksbetjent

LR39

 

 

 

0279

Gårdsfullmektig

 

38-

 

 

0278

Underverksmester

 

44-

 

 

1415

Verksmester

 

46-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIETATEN

 

08.305

POLITISTILLINGER

 

0284

Politibetjent

LR40

 

 

 

1454

Politibetjent

LR40

 

 

 

1457

Politibetjent 1

LR41

 

2

 

1458

Politibetjent 1

LR41

 

2

 

1459

Politibetjent 2

LR42

 

2

 

1460

Politibetjent 2

LR42

 

2

 

1461

Politibetjent 3

LR43

 

2

 

1462

Politibetjent 3

LR43

 

2

 

0285

Politiførstebetjent

 

51-

 

 

1455

Politiførstebetjent

 

51-

 

 

0287

Politioverbetjent

 

55-

 

 

1456

Politioverbetjent

 

55-

 

 

Merknad: Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene. Kodene 0284 Politibetjent, 1457 Politibetjent 1, 1459 Politibetjent 2, 1461 Politibetjent 3, 0285

Politiførstebetjent og 0287 Politioverbetjent har aldersgrense 60 år. Kodene 1454 Politibetjent, 1458

Politibetjent 1, 1460 Politibetjent 2, 1462 Politibetjent 3, 1455 Politiførstebetjent og 1456 Politioverbetjent har aldersgrense 63 år.

 

 

 

 

 

 

 

08.306

POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER

 

0288

Politifullmektig

 

47-

 

 

1245

Politiadvokat

 

55-

 

 

1481

Assisterende sjef for Politihøgskolen

 

56-

 

 

0290

Politiinspektør

 

56-

 

 

0326

Lensmann

 

60-

 

 

1243

Politistasjonssjef

 

60-

 

 

1480

Sjef for Politihøgskolen

 

60-

 

 

1543

Politiadvokat 2

 

67-

 

 

0295

Visepolitimester

 

68-

 

 

1244

Sjef for utrykningspolitiet

 

70-

 

 

0292

Politimester

 

70-

 

 

 

 

 

 

 

 

08.307

SIVILE STILLINGER

 

0302

Stallbetjent

LR03

 

 

 

1416

Grensekontrollør

LR17

 

 

 

1531

Arrestforvarer

LR17

 

 

 

1342

Ledende arrestforvarer

 

40-

 

 

0318

Skriftgransker

 

40-

 

 

0296

Politirevisor

 

47-

 

 

1552

Spesialetterforsker

 

55-

 

 

1504

Namsfogd

 

60-

 

 

Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr. 37.

 

 

 

 

 

 

 

08.308

INTERNASJONALE OPPDRAG MV.

 

1392

Internasjonal rådgiver

 

52-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

 

08.401

SIVILFORSVARSTJENESTEN

 

0330

Sivilforsvarsbetjent

LR14

 

 

 

0331

Sivilforsvarsadjutant

 

41-

 

 

0332

Sivilforsvarsinspektør

 

46-

 

 

1482

Distriktssjef

 

56-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRENSEKOMMISSARIATET

 

08.800

DIVERSE STILLINGER

 

0345

Grenseinspektør

 

44-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNINGSTJENESTEN

 

08.900

REDNINGSLEDER

 

0348

Redningsleder

 

41-

 

 

0349

Redningsinspektør

 

43-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTLENDINGSNEMNDA

 

08.950

UTLENDINGSNEMNDA

 

1425

Nemndleder

 

74-

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURINSTITUSJONER M. M.

 

09.840

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

0351

Riksteatersjef

 

77-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKIVVERKET

 

09.856

ARKIVARER

 

0353

Statsarkivar

 

62-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

 

09.870

DIVERSE STILLINGER

 

0941

Restaureringsassistent

LR10

 

 

 

0942

Restaureringstekniker

LR17

 

2

 

Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassisstent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSLEIETVISTUTVALGET

 

10.500

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

1431

Leder

 

74-

 

 

1432

Tvisteløser

 

74-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYLKESMANNSEMBETENE

 

10.520

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

0129

Assisterende fylkesmann

 

71-

 

 

 

 

 

 

 

 

10.525

DIVERSE STILLINGER

 

0382

Fylkesagronom

 

45-

 

 

0434

Fylkesskogmester

 

45-

 

 

0822

Fylkessykepleier

 

50-

 

 

0435

Fylkesskogsjef

 

58-

 

 

0774

Ass. Fylkeslege

 

66-

 

 

0779

Fylkeslege

 

74-

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTILSYNET

 

11.315

DIVERSE STILLINGER

 

1498

Førsteinspektør

 

42-

 

 

1500

Distriktssjef

 

50-

 

 

1544

Spesialinspektør

 

60-

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

METEOROLOGISK INSTITUTT

 

 

 

 

12.000

DIVERSE STILLINGER

 

 

 

 

1354

Meteorologifullmektig

LR04

 

 

 

1355

Førstemeteorologifullmektig

LR09

 

 

 

1356

Meteorologisekretær

LR10

 

 

 

1042

Meteorologikonsulent

LR17

 

 

 

1358

Statsmeteorolog

LR25

 

 

 

1357

Stedlig leder

 

40-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

JERNBANEDIREKTORATET

 

 

 

 

13.100

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

 

 

 

1376

Fagspesialist

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVARIKOMMISJONEN

 

13.700

HAVARIKOMMISJONEN

 

0711

Havariinspektør

 

55-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSTVERKET / KYSTDIREKTORATET

 

13.900

DIVERSE STILLINGER

 

0101

Maskinist

 

35-

 

 

0103

Styrmann

 

35-

 

 

0106

Skipsfører

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

13.910

LOSTJENESTE

 

1335

Statslosaspirant

LR12

 

 

 

0110

Losformidler

 

35-

 

 

0108

Trafikkleder

 

46-

 

 

0111

Statslos

 

46-

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

 

14.100

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

1250

Rådgivende overlege

 

61-

 

 

1348

Sjefslege

 

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYGDERETTEN

 

14.180

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

1349

Rettsfullmektig

 

47-

 

 

0725

Rettsmedlem

 

72-

 

 

1350

Avdelingsleder

 

74-

 

 

1419

Nestleder

 

74-

 

 

1420

Leder

 

74-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEIDSTILSYNET

 

14.190

ADMINISTRATIVE STILLINGER

 

0356

Overlege

 

61-

 

 

 

 

 

 

 

 

14.210

DIVERSE STILLINGER

 

1343

Inspektør

 

41-

 

 

1371

Seniorinspektør

 

51-

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENRIKSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENRIKSTJENESTEN

 

15.100

DIVERSE STILLINGER

 

0886

Generalkonsul

 

75-

 

 

1507

Ambassadør

 

75-

 

 

 

 

 

 

 

 

15.120

OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG

 

1305

Sendelagsleder

 

63-

 

 

 

 

 

 

 

 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLEVERKET

 

17.150

REKTOR, INSPEKTØR

 

 

 

 

0958

Studieinspektør

 

44-

 

 

0955

Undervisningsinspektør

 

44-

 

 

1401

Avdelingsleder

 

47-

 

 

0953

Rektor

 

49-

 

 

 

 

 

 

 

 

17.165

UNDERVISNINGSSTILLINGER

 

1423

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

LR02

 

 

 

0961

Lærer

LR27

 

 

 

0962

Adjunkt

LR28

 

 

 

0963

Adjunkt med opprykk

LR29

 

 

 

0965

Lektor

LR30

 

 

 

0966

Lektor

LR31

 

 

 

1424

Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning

 

35-

 

 

0967

Hovedlærer Komp./tj.tid +2 ltr.

 

39-

 

 

1402

Rådgiver, sosiallærer

 

42-

 

 

Merknad: Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode 1424.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.200

SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRAL

 

1141

Nattevakt

LR02

 

 

 

0968

Internatassistent

LR03

 

 

 

0969

Instruktør

LR03

 

 

 

0970

Miljøterapeut

LR17

 

 

 

1202

Miljøterapeut

LR15

 

2

 

1472

Musikkterapeut

 

50-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATLIGE SKOLER

 

17.220

DIVERSE STILLINGER

 

0996

Dykkerinstruktør

LR18

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER

 

17.500

FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER

 

1206

Undervisn.leder

 

44-

 

 

1003

Avdelingsleder

 

44-

 

 

1197

Studiesjef

 

45-

 

 

1473

Studieleder

 

54-

 

 

1006

EDB-sjef

 

56-

 

 

1475

Instituttleder

 

58-

 

 

1474

Dekan

 

60-

 

 

 

 

 

 

 

 

17.510

UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER

 

1007

Høgskolelærer, øvingslærer

LR23

 

 

 

1352

Postdoktor

LR24

 

 

 

1011

Førsteamanuensis

LR24

 

 

 

1198

Førstelektor

LR24

 

 

 

1008

Høgskolelektor

LR25

 

 

 

1009

Universitetslektor

LR25

 

 

 

1010

Amanuensis

LR25

 

 

 

1308

Klinikkveterinær

 

46-

 

 

1012

Høgskoledosent

 

60-

 

 

1532

Dosent

 

69-

 

 

1013

Professor

 

69-

 

 

1404

Professor

 

78-

 

 

Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor, bortfaller doktorgradstillegg. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Postdoktor kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Ved overgang fra 1352 postdoktor til stillingskodene 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor eller 1109 Forsker i samme virksomhet etter 16. september 2020, skal den ansatte som et minimum beholde sitt lønnsnivå.

Merknad: Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra KMD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.515

UTDANNINGSSTILLINGER

 

1018

Vitenskapelig assistent

LR02

 

 

 

1017

Stipendiat

LR20

 

 

 

1476

Spesialistkandidat

LR20

 

 

 

1019

Vitenskapelig assistent

 

35-

 

 

1020

Vitenskapelig assistent

 

42-

 

 

1378

Stipendiat

 

49-

 

 

Merknad: Ved tilsetting som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 54, LR20 alternativ 10, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.

 

 

 

 

 

 

 

17.520

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR

 

1200

Førstebibliotekar

LR24

 

 

 

1199

Universitetsbibliotekar

LR25

 

 

 

Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

 

 

 

 

 

 

 

17.550

DIVERSE STILLINGER

 

0389

Fagkonsulent

 

35-

 

 

1029

Avdelingsleder

 

35-

 

 

0400

Driftsleder

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

17.568

KLINIKKPERSONALE M.M.

 

1379

Klinikksekretær

LR09

 

 

 

1032

Instruktørtannpleier

LR15

 

 

 

1033

Klinikkavdelingsleder

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

17.580

SKIPSPERSONELL

 

1035

Skipsfører

 

35-

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

18.380

FYLKESNEMNDENE

 

1177

Leder av fylkesnemnda

 

74-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNE- OG FAMILIEVERN

 

18.385

DIVERSE STILLINGER

 

1484

Assistent

LR02

 

 

 

1486

Miljøarbeider

LR04

 

 

 

1489

Miljøterapeut

LR15

 

2

 

1488

Miljøterapeut

LR17

 

 

 

1534

Spesialutdannet miljøterapeut

LR18

 

2

 

1487

Miljøarbeider

 

36-

 

 

1491

Ass. leder

 

41-

 

 

1490

Spesialutdannet miljøterapeut

 

46-

 

 

1493

Leder

 

47-

 

 

 

 

 

 

 

 

18.386

KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER

 

1494

Sosionom

LR15

 

2

 

1495

Barnevernspedagog

LR15

 

2

 

1508

Vernepleier

LR15

 

2

 

1496

Klinisk barnevernspedagog

LR18

 

2

 

1509

Spesialutdannet vernepleier

LR18

 

2

 

1510

Spesialutdannet barnevernspedagog

LR18

 

2

 

 

 

 

 

 

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

FISKERIDIREKTORATET

 

19.410

DIVERSE STILLINGER

 

0080

Inspektør

LR16

 

2

 

1437

Inspektør

LR22

 

1

 

0082

Førsteinspektør

 

40-

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

STATENS HELSETILSYN

 

21.100

DIVERSE STILLINGER

 

0738

Fagsjef

 

62-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSEDIREKTORATET

 

21.115

DIVERSE STILLINGER

 

1553

Pasient- og brukerombud

 

61-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINISK HELSE

 

 

 

 

21.200

LEGESTILLINGER

 

 

 

 

0781

Underordnet lege

LR20

 

1

 

0784

Avdelingsoverlege

 

66-

 

 

 

 

 

21.204

SPESIALPERSONALE

 

0800

Avdelingsveterinær

 

53-

 

 

0736

Legemiddelinspektør

 

57-

 

 

 

 

 

 

 

 

21.205

SYKEPLEIEPERSONALE

 

0807

Sykepleier

LR15

 

2

 

0810

Spesialutdannet sykepleier

LR18

 

2

 

0816

Avdelingssykepleier

 

49-

 

 

0820

Oversykepleier

 

50-

 

 

 

 

 

 

 

 

21.206

HJELPEPLEIER M.V.

 

0826

Barnepleier

LR04

 

 

 

0827

Hjelpepleier

LR04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.207

FYSIOTERAPEUT

 

0832

Fysioterapeut

LR15

 

2

 

0834

Avdelingsleder/fysioterapeut

 

46-

 

 

 

 

 

 

 

 

21.208

OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT

 

1254

Avdelingsergoterapeut

 

46-

 

 

 

 

 

 

 

 

21.209

BIOINGENIØR

 

0844

Bioingeniør

LR15

 

2

 

0846

Avdelingsbioingeniør

 

46-

 

 

0847

Sjefbioingeniør

 

50-

 

 

 

 

 

 

 

 

21.210

RØNTGENPERSONELL

 

0852

Radiograf

LR15

 

2

 

1256

Avd. radiograf

 

48-

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gjeldende fra 16. september 2020)

Departementsområde:
Virksomhet:

Forhandlingssted:

 

 

Statsministerens kontor

 

Statsministerens kontor

Statsministerens kontor

Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten

 

 

Riksrevisjonen:

 

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen

 

 

Sivilombudsmannen:

 

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen

 

 

Stortingets ombudsmann for forsvaret:

 

Stortingets ombudsmann for forsvaret

Stortingets ombudsmann for forsvaret

 

 

Norges institusjon for menneskerettigheter:

 

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet:

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse

Trygderetten

Trygderetten

 

 

Øvrige

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsretten

 

Riksmekleren

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet:

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barneombudet

Forbrukerombudet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet

Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond

Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sentralenheten

 

 

Øvrige

Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukerklageutvalget

 

 

 

Finansdepartementet:

 

Finansdepartementet

Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Skatteetaten

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå

Tolletaten

Tolldirektoratet

 

 

Forsvarsdepartementet:

 

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forsvaret

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell (FMA)

Forsvarsmateriell (FMA)

Internasjonale operasjoner (lpl.05.128)

Forsvarsstaben

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet:

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk

 

 

Øvrige

Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologirådet

 

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet:

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Domstolene

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Høyesterett

Konfliktrådene

Sekretariatet for konfliktrådene

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politietaten

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Politihøgskolen

Riksadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda

 

 

Øvrige

Justis- og beredskapsdepartementet

Generaladvokatembetet

 

Hovedredningssentralen sør

 

Hovedredningssentralen nord

 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 

Sivil klareringsmyndighet

 

Sysselmannen på Svalbard

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 

 

 

Klima- og miljødepartementet:

 

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet

Artsdatabanken

Artsdatabanken

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt

Riksantikvaren

Riksantikvaren

 

 

Øvrige

Klima- og miljødepartementet

Norsk Kulturminnefond

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Datatilsynet

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet

Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling

Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fylkesmannen i Vestland

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Husbanken

Husbanken

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget

Kartverket

Kartverket

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Sametinget

Sametinget

Statsbygg

Statsbygg

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet

 

 

Øvrige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Internasjonalt reindriftssenter

 

 

 

Kulturdepartementet:

 

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet

Arkivverket

Arkivverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Medietilsynet

Medietilsynet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken

Riksteatret

Riksteatret

Språkrådet

Språkrådet

 

 

Øvrige

Kulturdepartementet

Diskrimineringsnemnda

 

Kunst i offentlige rom (KORO)

 

 

 

Kunnskapsdepartementet:

 

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Nord universitet

Nord universitet

Norges Handelshøgskole

Norges Handelshøgskole

Norges Idrettshøgskole

Norges Idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norsk utenrikspolitisk institutt

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet

Sameskolen for Midt-Norge

Utdanningsdirektoratet

Samisk høgskole

Samisk høgskole

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Utdanningsdirektoratet

Samisk videregående skole (Karasjok)

Utdanningsdirektoratet

Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning

Statped

Statped

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

 

 

Øvrige

Kunnskapsdepartementet

22. juli-senteret

 

De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK)

 

Norges grønne fagskole – Vea

 

Sekretariatet for foreldreutvalgene for barnehagen og grunnopplæringen

(FUB/FUG)

 

Landbruks- og matdepartementet:

 

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Mattilsynet Hovedkontor i Oslo

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet:

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Fiskeridirektoratet m/ytre etater

Fiskeridirektoratet

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Havforskningsinstituttet m/avd.

Havforskningsinstituttet

Justervesenet

Justervesenet

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Norsk akkreditering

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Patentstyret

Patentstyret

 

 

Øvrige

Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for industrielle rettigheter

 

Klagenemndssekretariatet

 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

 

Sekretariatet for Regelrådet

 

 

 

Olje- og energidepartementet:

 

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet

 

 

Samferdselsdepartementet:

 

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet

Kystverket

Kystverket

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet

Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn

 

 

Øvrige

Samferdselsdepartementet

Senter for oljevern og marint miljø

 

Vegtilsynet

 

 

 

Utenriksdepartementet:

 

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Norec

Norec

NORAD

NORAD

Regjeringen ønsker at staten skal være en attraktiv arbeidsplass som evner å rekruttere, beholde og utvikle kompetente arbeidstakere. Satsing på kunnskap og kompetanse vil gi bedre kvalitet i de offentlige tjenestene og bedre utviklingsmuligheter for de ansatte.

Kontinuerlig kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere er derfor av avgjørende betydning.

Gode offentlige tjenester forutsetter medbestemmelse for ansatte og deres tillitsvalgte, høy produktivitet og trivsel blant arbeidstakerne. Arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor skjer best dersom arbeidsmarkedet er trygt og fleksibelt, samtidig som sysselsettingen er høy. Regjeringen vil videreutvikle trepartssamarbeidet.

Trygghet i omstilling handler om et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiverne og arbeidstakernes organisasjoner i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt.

Regjeringen mener at reell medbestemmelse i samsvar med Hovedavtalen er det som skaper de mest vellykkede prosessene og de beste resultatene.

Det er viktig for Regjeringen å sikre at flest mulig kan ta del i arbeidslivet, og å forhindre at ansatte skyves ut på passive trygdeordninger i forbindelse med omstilling. Det er etablert gode virkemidler som stimulerer til fortsatt arbeid. Disse skal benyttes aktivt. Ordninger som bidrar til at arbeidstakerne blir stående utenfor arbeidslivet, skal unngås. Omstillingsarbeidet i staten skal ivareta forutsetningene som ligger i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Statlige virksomheter i Norge fungerer gjennomgående godt, men samtidig er det fortsatt mange uløste samfunnsoppgaver. Omstillinger i staten er et kontinuerlig arbeid. Det er et mål at statlige virksomheter skal imøtekomme innbyggernes behov. I slike endrings- prosesser vil det være behov for en endret eller ny kompetanse, nye organisasjonsformer, endret prioritering av arbeidsoppgaver, større mobilitet og fleksibilitet.

Omstillingene skal skje så smidig og effektivt som mulig. Prosessene skal foregå innenfor retningslinjene som er fastsatt i ”Personalpolitikk ved omstillingsprosesser” i samsvar med hovedtariffavtalens punkt 5.6, Hovedavtalen og Særavtale om virkemidler ved omstillinger i staten.

Lenke til Vedlegg 3: Intensjonserklæring om omstilling under trygghet

(gjeldende fra 01.05.2018)

 1. Variable tillegg som er pensjonsgivende

  1. Hovedregel
   Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende.
  2. Unntak
   Tillegg som ikke skal regnes med i pensjonsgrunnlaget:
   • Tillegg som er kompensasjon for merarbeid utover ordinær stilling, samt overtid.
   • Tillegg som partene lokalt eller sentralt, av spesielt angitte grunner, har avtalt eller klart forutsatt ikke skal være pensjonsgivende.
   • Nye eller vesentlig endrede vakt-/turnustillegg og andre variable tillegg som gis lokalt til den enkelte arbeidstaker mindre enn 2 år før pensjoneringstidspunktet dersom det ikke er en konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i arbeidsmessige forhold.
   • Tillegg som betales i henhold til bonus-/produktivitetsavtaler eller lignende og som utbetales som et kronebeløp begrunnet i økonomisk resultat.
 2. Beregning av pensjonsgivende tillegg

  1. Det fastsettes et normert pensjonsgrunnlag.
  2. Størrelsen av det pensjonsgivende tillegg fastsettes forskuddsvis ved hvert årsskifte på grunnlag av forrige års gjennomsnittlige verdi av de variable tillegg. Arbeidsgiver meddeler grunnlaget til den enkelte.
  3. For nye arbeidstakere fastsetter arbeidsgiveren nivået for det normerte pensjonsgivende tillegg ut fra forventet omfang av de variable tillegg.
 3. Beregning av pensjonsgrunnlaget

  1. Dersom summen av de samlede variable tillegg utgjør et kronebeløp mindre enn kr 6 400 tas de ikke med i pensjonsgrunnlaget.
  2. Pensjonsgrunnlaget for de samlede variable tilleggene kan ikke settes høyere enn kr 66 000.
Lenke til Vedlegg 4: Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt 01.08.1993
 1. Variable tillegg som er pensjonsgivende

  1. Hovedregel

   Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende.
  2. Unntak

   Tillegg som ikke skal regnes med i pensjonsgrunnlaget:
   • Tillegg som er kompensasjon for merarbeid utover ordinær stilling, samt overtid.
   • Tillegg som partene lokalt eller sentralt, av spesielt angitte grunner, har avtalt eller klart forutsatt ikke skal være pensjonsgivende.
   • Nye eller vesentlig endrede vakt-/turnustillegg og andre variable tillegg som gis lokalt til den enkelte arbeidstaker mindre enn 2 år før pensjoneringstidspunktet dersom det ikke er en konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i arbeidsmessige forhold.
   • Tillegg som betales i henhold til bonus-/produktivitetsavtaler eller lignende og som utbetales som et kronebeløp begrunnet i økonomisk resultat.
 2. Beregning av pensjonsgivende tillegg

  1. Det fastsettes et normert pensjonsgrunnlag.
  2. Størrelsen av det pensjonsgivende tillegg fastsettes forskuddsvis ved hvert årsskifte på grunnlag av forrige års gjennomsnittlige verdi av de variable tillegg. Arbeidsgiver meddeler grunnlaget til den enkelte.
  3. For nye arbeidstakere fastsetter arbeidsgiveren nivået for det normerte pensjonsgivende tillegg ut fra forventet omfang av de variable tillegg.
Lenke til Vedlegg 5: Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening i ny offentlig tjenestepensjonsordning, gjeldende fra 1. januar 2020