Til deg som ikke er tatt ut i streik

Her er svar på ofte stilte spørsmål fra medlemmer i tariffområdet PBL som foreløpig ikke er tatt ut i barnehagestreiken.

Å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakter og som tar kampen for deg. For du er nemlig også i konflikt!

Hva er streik?

Streik er arbeidskamp og et lovlig kampmiddel under tariffoppgjørene som kan iverksettes når forhandlinger og mekling ikke har ført fram. Målet er å tvinge arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet for å få en akseptabel løsning.

Angår streiken meg når jeg ikke er tatt ut i streik?

Det er viktig å presisere at når Utdanningsforbundet er i konflikt i et tariffområde (denne gangen i tariffområdet PBL) er alle medlemmene i tariffområdet i konflikt, enten de er tatt ut i streik eller ikke. Det å være medlem i en fagorganisasjon medfører både rettigheter og plikter. En av pliktene er at det enkelte medlemmet må delta i kampen for lønns- og arbeidsvilkår etter nærmere beskjed fra ledelsen i forbundet. Det normale er at et mindretall av medlemmene blir tatt ut i streik på vegne av alle.

Hva bør jeg som ikke er tatt ut i streik gjøre?

Samtlige medlemmer i tariffområdet bør sette seg inn i streikegrunnlaget. På den måten kan alle bidra til støtte og argumentasjon for hvorfor vi er i streik. Du kan også være aktiv på sosiale medier med å spre streikebudskapet. Bruk da emneknaggen #barnehagestreik22. Videre kan du oppfordre dine venner til å støtte streiken, og sende støtteerklæringer til dine streikende kolleger.

Hva skjer med samarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver i barnehager der det ikke er tatt ut medlemmer i streik?

Når en streik starter, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innen tariffområdet. Dette gjelder også arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik. På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre, som for eksempel lokale lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger, saker som faller inn under hovedavtalen og lignende. Dette gjelder også deltakelse i råd og utvalg, som for eksempel tilsettingsråd og partssammensatte utvalg, også i forbindelse med kommunesammenslåing, og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin forening. Saker regulert etter arbeidsmiljøloven (som for eksempel personalsaker) skal håndteres på vanlig måte uavhengig av om tillitsvalgte er i streik eller ikke. Plikten til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) er også regulert i arbeidsmiljøloven. Det anbefales deltakelse i AMU under konflikt/streik.

Får jeg, som ikke er tatt ut, informasjon om streiken?

Utdanningsforbundet sentralt har ansvaret for at tillitsvalgte sentralt, tillitsvalgte på fylkesplan/regionalplan/lokalplan raskt og effektivt får nødvendig informasjon for å holde seg oppdatert. Dette gjelder også de områdene som ikke er i streik. Vi legger ut all viktig informasjon her på udf.no, og sender også ut nyhetsbrev til medlemmer i tariffområdet jevnlig gjennom streiken. Følg oss også på Facebook, Instagram og Twitter.

Kan jeg bli satt til å gjøre arbeidsoppgavene til noen som er i streik?

Hovedregelen er at en streik verken innskrenker eller utvider arbeidsplikten til arbeidstakerne som ikke omfattes av streiken. Dersom du arbeider i en streikerammet virksomhet, men ikke selv er tatt ut i streik, skal du derfor fortsette med ditt ordinære arbeid. Du skal ikke jobbe mer eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjøre.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid likevel utføres uten at det foreligger dispensasjon. Streikebryteri undergraver effekten av streiken og virker demoraliserende. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen – i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre streikebelagte arbeidsoppgaver er i utgangspunktet svært få personer. Hvem disse er avklares nærmere på det enkelte tariffområdet.

Hvordan håndteres streikebryteri?

Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik har et spesielt ansvar for å forhindre streikebryteri. Utdanningsforbundet vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp. Skulle du få opplysninger som tyder på at det skjer streikebryteri, må du umiddelbart melde dette til din tillitsvalgte på arbeidsplassen.