Dersom det blir streik

Streik er arbeidstakernes kampmiddel. Dersom det blir streik, gjelder andre regler for ansettelsesforholdet til en arbeidstaker. Her ser du hvilke.

Når det blir streik, stanser arbeidstakere i fellesskap arbeidet helt eller delvis. En streik kan iverksettes ved kollektivt varsel fra arbeidstakerorganisasjonen til vedkommende arbeidsgiverorganisasjon eller arbeidsgiver.

Retten til å streike er en grunnleggende rett de ansatte har. Arbeidsgiver kan på sin side stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen. Det kalles lockout.

Du får streikebidrag fra Utdanningsforbundet

Under en eventuell streik blir ditt arbeidsforhold suspendert, og Utdanningsforbundet overtar arbeidsgiveransvaret for deg. Det betyr at arbeidsgiveren din ikke lenger betaler deg lønn, og at du i stedet får streikebidrag fra Utdanningsforbundet for den perioden du er i streik.

Utdanningsforbundet har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke Utdanningsforbundet om å få dekket tapet.

Streikebidraget er en kompensasjon for bortfall av nettolønn, og er skattefritt i henhold til skatteloven. Du må ha lønnsslipp fra siste måned tilgjengelig under streiken, enten som utskrift på papir eller digitalt lagret på privat område, minnepinne eller lignende.

Som hovedregel vil streikebidraget bli utbetalt den måneden arbeidsgiver gjennomfører trekk i lønn. Du skal selv fylle inn dine lønnsopplysninger hos Utdanningsforbundet på en egen streikeside.

Hva skal du gjøre i en eventuell streik?

Siden Utdanningsforbundet overtar arbeidsgiveransvaret for den som er i streik, står du i stedet til disposisjon for Utdanningsforbundet.

Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, mobiltelefon og annet som tilhører arbeidsgiver.

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken – eksempelvis dispensasjonssøknader.

Så lenge streiken pågår er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité, for eksempel å være streikevakt, være med på fellesarrangement eller å stå på stand. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers skulle vært på jobb.

Dispensasjoner

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som sender inn søknad om dette til Utdanningsforbundet. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.

Når streiken er over

Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.