Veiledende rolle- og oppgavebeskrivelser for kontaktpersoner i fylkeslagene

Beskrivelsene gjelder fylkeslagenes kontaktpersoner for de fem medlemsgruppene: 
• Barnehage 
• Grunnskole 
• Videregående opplæring / fagskole 
• Universitet og høgskole 
• Faglig og administrativt støttesystem 

De veiledende rolle- og oppgavebeskrivelsene for kontaktpersoner i fylkeslagene bygger på Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora og Veiledende oppgavebeskrivelser for fylkesstyret, og må sees i sammenheng med disse. 

Fylkesstyret er det organisatoriske bindeleddet mellom lokallagsstyret og sentralstyret, og leder den politiske virksomheten i fylkeslaget. Fylkesstyret skal legge til rette for at kontaktpersonene kan løse oppgavene sine. I alle fylkeslag må fylkesstyret i samarbeid med lokallagsstyrene konkretisere hvordan oppgavene skal løses.

Kontaktpersoner kan enten velges av fylkesårsmøtet eller oppnevnes av fylkesstyret. Det er ikke et eget verv etter vedtektene, men en funksjon som den tillitsvalgte utfører som medlem av fylkesstyret.  Kontaktpersoner skal holde seg oppdatert på aktuelle saker som vedrører medlemsgruppa. Kontaktpersonene er fylkeslagets representant i sentrale kontaktfora.