Spørsmål og svar om oppløsning av fylkeslag

Utdanningsforbundet Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark ble oppløst 1. august 2023. Denne artikkelen inneholder spørsmål og svar om hva som måtte gjøres i forbindelse med fylkesoppløsningen. 

Viken, Vestfold og Telemark, og Finnmark og Troms har de gamle organisasjonsnumrene til Buskerud, Telemark og Troms. Disse tre fylkeslagene skal ikke ha nye organisasjonsnumre, men opprettholder de gamle.

Buskerud, Telemark og Troms

Fylkesstyrene i Viken, Vestfold og Telemark, og Finnmark og Troms må vedta en navneendring til hhv. Buskerud, Telemark og Troms, med virkning fra 1. august. Dette meldes inn til Brønnøysund. Det bør gjøres i god tid før 1. august, siden Brønnøysund trenger noe tid for å godkjenne navneendringen i enhetsregisteret.

Akershus, Østfold, Vestfold og Finnmark

Melding om opprettelse av fylkeslagene Akershus, Østfold, Vestfold og Finnmark må sendes til Brønnøysund så snart som mulig etter stiftelsesårsmøtet. Dette haster, slik at bankforbindelse kan opprettes før sommerferien, og være klar når fylkeslagene starter sin virksomhet 1. august. Datoen 1. august skal ikke benyttes ved melding til Brønnøysund. Organisasjonsnumrene kan opprettes, selv om ikke virksomheten starter før 1. august. Dokumentasjon til Brønnøysund på opprettelsen er protokollen fra stiftelsesårsmøtet. Det nye styret meldes inn til Brønnøysund samtidig.

Styrene i alle de nye fylkeslagene bør vedta signaturfullmakt på sitt konstituerende møte. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med Kjetil Måseide, seksjon for økonomi

Logoer til den nye fylkeslagene blir sendt ut i løpet av mai. 

Konvolutter må dere bestille selv.

For å bruke opp materiell som allerede er produsert, anbefaler vi at dere trykker opp klistremerker som kan klistres over de gamle logoene og adressene.

Brev-, notat- og referatmaler i Public 360 med logoene til de nye fylkeslagene vil være på plass 1. august. 

Bygg

De fylkeslagene som flytter lokasjon, må

  • kontakte Intility om linjer og nettverksutstyr.
  • opprette nye avtaler for printere.
  • sette opp møteromsløsninger. Gi beskjed til [email protected] når det er på plass sånn at vi får lagt det inn i Outlook. 
  • send ny adresse til [email protected]

Telefoni

Opprett nye kontoer for mobilabonnement for de tillitsvalgte.  

Sentralbord

Dere må avgjøre hvilket sentralbordnummer hvert oppsplittet fylkeslag skal bruke. Vi må bestille viderekobling av de numrene som evt. ikke allerede er viderekoblet til aksessnummeret vårt i Puzzel. Dere må også gi beskjed om hvilket fylke som skal ha hvilket nummer for å kunne fikse intern ruting i callflow'en i Puzzel. Send dette til Sigurd Jakob Gulestøl

Seksjon for SU, ved Ane Haugland, oppdaterer arbeidsstedet til fylkesansatte i de nye fylkeslagene i Utdanningsforbundet som etableres 01. august 2023. Seksjon dokumentasjon og IKT bidrar i samarbeid med Intility til at overgangen går sømløst med tanke på tilganger.

Hvis innkalling til kurs må sendes ut FØR 3. august: benytt de «gamle» fylkeslagene (eks: Troms og Finnmark etc). Etter 3. august kopieres disse kursene over til rett fylke av kursavdelingen sentralt. Ved utsendelse av innkalling etter 3. august benyttes de nye fylkene. 

Hva skjer med kursene fra fylkeslagene som oppløses?

De gamle kursavdelingene vil være synlige og tilgjengelig også etter 3. august, sånn at fylkene får tilgang til de møtene som allerede er opprettet.

Kontaktpersoner Hege Ruud og Payoun Rahdeirjoo

Kommunikasjonsoppsettet

Kommunikasjonsoppsettet er kopiert fra de «gamle» fylkeslagene. Sjekk og gjør eventuelle endringer før dere sender ut.