Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og bærekraft 2021–2023

Utdanningsforbundet skal være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling.

Last ned Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og bærekraftig utvikling 2021-2023

Read the english version Union of Education Norway – climate change and sustainable development action plan 2021–2023

Lærerprofesjonen har en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn, og det inngår som en del av vårt samfunnsmandat å gi barn og unge kompetanse for å kunne leve på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Samtidig må vi, her og nå, ta vår del av ansvaret for omstillingen som må skje. I perioden fram til neste landsmøte vil de viktigste satsingsområdene være å øke kunnskapen og bevisstheten om hva vi som fagforening og profesjon kan bidra med, og redusere klima- og miljøfotavtrykk i egen organisasjon.

Vårt klima- og bærekraftsarbeid er en del av organisasjonens arbeid med å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Hensynet til bærekraftig utvikling skal være et perspektiv Utdanningsforbundet har med seg i alle saker vi jobber med.

Egen organisasjon

I inneværende periode skal Utdanningsforbundet:

 • Fylkeslagene utarbeider egne handlingsplaner, med utgangspunkt i Utdanningsforbundets overordnede handlingsplan, for sitt arbeid med klima og bærekraftig utvikling: Planene skal blant annet inneholde konkrete tiltak for å redusere klima- og miljøavtrykket i organisasjonen, og tiltak knyttet til skolering og dialog med lokallag, tillitsvalgte og medlemmer om klima og bærekraftig utvikling.
 • Utarbeide årlige klimaregnskap for organisasjonen som skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for tiltaksplaner på de ulike nivåer.
 • Revidere reisepolicyen: Legge tydeligere vekt på at nødvendigheten av å gjennomføre reiser må vurderes og at klima- og miljøvennlige reisemåter fortrinnsvis skal benyttes. For å redusere antall flyreiser skal det, om nødvendig, aksepteres høyere kostnader innen reising og overnatting. Samtidig skal reisepolicyen ta hensyn til geografiske forskjeller. Reisepolicyen skal gjøres bedre kjent i organisasjonen.
 • Utvikle en seminar- og kursportefølje med mindre klima- og miljøavtrykk.
 • Gjennomgå grunnskoleringen for å sikre at klima og bærekraftig utvikling er en integrert del av opplæringen og videreutvikle opplæringstilbud og støttemateriell.
 • Fortsette arbeidet med aktivt å påvirke fondsforvaltere slik at Utdanningsforbundets fond på en best mulig måte ivaretar klima, miljø, sosiale rettigheter og etiske forretningsprinsipper.
 • Fortsette arbeidet med å gjøre innkjøpsrutiner mer bærekraftige og kjent i organisasjonen.
 • Arrangere kurs om klima og bærekraftig utvikling for medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer.
 • Nettverket med klimakontakter videreføres med jevnlige digitale samlinger.
 • Legge til rette for at alle fylkeskontor kan være Miljøfyrtårnsertifiserte innen 2023.

Utdanning for bærekraftig utvikling

I inneværende periode skal Utdanningsforbundet:

 • Arbeide for at lærerutdanningene skal kunne kvalifisere studentene til å ivareta utdanning for bærekraftig utvikling, og ta initiativ til samarbeid med Pedagogstudentene.
 • Arbeide for at lærere og ledere får nødvendig etter- og videreutdanning for å kunne ivareta bærekraftig utvikling som tverrfaglige tema, også som en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.
 • Spre kunnskap om og skape engasjement for utdanning for bærekraftig utvikling gjennom å dele ut Utdanningsforbundets klimapris og gi omtale til klimaprisvinnerne.
 • Arbeide for at barnehagebarn, elever og studenter skal få mer konkret erfaring med bærekraftig praksis i barnehager/skoler og i nærmiljøet og at ansvarlig myndighet setter av ressurser til å gjennomføre dette.
 • Arbeide for at lærere får tilstrekkelig handlingsrom og gode rammevilkår for samarbeid om tverrfaglige temaer.
 • Arbeide for økt kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Fremme utdanning for bærekraftig utvikling som et innsatsområde i den internasjonale fagbevegelsen gjennom vårt medlemskap i Education International og Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).
 • Bidra i Unios arbeid for å synliggjøre, utvikle og styrke profesjonenes rolle for å sikre kvalitet i offentlige tjenester og derigjennom bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Partssamarbeid

I inneværende periode skal Utdanningsforbundet:

 • Arbeide for at våre tillitsvalgte inkluderes i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene både sentralt og lokalt.
 • Ta initiativ overfor andre parter i arbeidslivet om samarbeid på feltene klima og miljø og bærekraftig utvikling.
 • Arbeide for at bestemmelsene i hovedavtalene om partssamarbeid om klima- og miljøtiltak blir tema for fellesskolering med arbeidsgiversiden.
 • Oppdatere og videreutvikle støttemateriale og ressurser om partssamarbeid relatert til klima og bærekraftig utvikling og gjøre dette tilgjengelig for organisasjonen.
 • Være aktiv i Unios politikkutvikling på feltet klima og bærekraftig utvikling, og sikre profesjonens rolle i dette arbeidet.
 • Arbeide for at Unio tar initiativ til at partene i arbeidslivet drøfter avtaleverk som virkemiddel for bærekraftig utvikling.
 • Bruke medlemskap i Education International og Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) til erfarings- og kunnskapsdeling om partssamarbeid og bærekraftig utvikling.

Rettferdig omstilling

Overgangen til et bærekraftig samfunn krever en omfattende omstilling. Det grønne skiftet må skje på en rettferdig måte. Goder og byrder må fordeles slik at det ikke skaper uheldige fordelingseffekter og økt ulikhet i det norske samfunnet eller mellom land. Dersom omstillingsprosesser rammer usosialt, eller skaper et utrygt arbeidsliv, vil det bli mindre oppslutning om klimatiltak. Verdiskaping, som resultat av grønn omstilling, må komme fellesskapet til gode. Landene som blir rammet hardest av klimaendringene er ofte også de som de har bidratt minst til å forårsake den globale oppvarmingen. Samtidig har disse landene få muligheter til å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene.

I inneværende periode skal Utdanningsforbundet:

 • Arbeide for at våre tillitsvalgte på alle nivåer, må involveres så tidlig som mulig i omstillingsprosesser.
 • Bruke trepartssamarbeidet til å arbeide for ei bærekraftig omstilling av samfunnet, med rettferdig fordeling av goder og byrder.
 • Gjennom vårt medlemskap i Unio arbeide for at grønn omstilling fører til rettferdig fordeling av verdiskaping.
 • Arbeide for en rettferdig omstilling internasjonalt gjennom vårt medlemskap i Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) og Education International.