Debatthefte om klima og bærekraftig utvikling

Hvordan skal vi i Utdanningsforbundet jobbe med klima og bærekraftig utvikling? Målet med dette debattheftet er å gi en god bakgrunn og inspirasjon til å diskutere nettopp dette med andre medlemmer og tillitsvalgte.

Last ned hele Utdanningsforbundets debatthefte om klima og bærekraftig utvikling (oppdatert august 2022)

Last ned del 1 Utdanning for bærekraftig utvikling

Last ned del 2 Partssamarbeid for bærekraftig utvikling

Last ned del 3 Klimatiltak i egen organisasjon

Last ned del 4 Rettferdig omstilling

Hvordan bruke dette heftet?

Heftet er delt inn i fire temaer: utdanning for bærekraftig utvikling, partssamarbeid, klimatiltak i Utdanningsforbundet som organisasjon og rettferdig omstilling. Innenfor hvert tema presenteres informasjon og forslag til hva dere kan diskutere. Den delen som handler om utdanning er laget med tanke på klubbmøter, mens det som handler om partssamarbeid, egen organisasjon og rettferdig omstilling kan brukes på flere forskjellige arenaer, for eksempel lokallagsmøter, styremøter, kurs og seminarer.

Vårt ansvar og våre muligheter

Hvorfor skal Utdanningsforbundet som fagforening bry seg om klima og bærekraftig utvikling? En viktig grunn til at vi skal engasjere oss, er at lærerprofesjonen har en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Det inngår som en del av vårt samfunnsmandat å gi barn og unge kompetanse for å kunne leve på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og våre holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med.

Å være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling er en viktig oppgave for oss som profesjon. Samtidig som vi skal ruste barnehagebarn og elever til å drive fram en bærekraftig verden, kan vi ikke vente på at de unge skal ordne opp: Vi har et stort ansvar for selv å bidra her og nå! Vi kan alle bidra som samfunnsborgere, som ansatte og fagorganiserte. Vi deltar på arenaer for medbestemmelse med arbeidsgivere og vi skal bli hørt i saker som omhandler våre arbeidsplasser og våre roller som arbeidstakere. I dette samarbeidet ligger en mulighet til være med å bidra til at arbeidsplassene våre endres i bærekraftig retning, og at dette skjer på en rettferdig måte.

På landsmøtet i 2019 bestemte Utdanningsforbundet at vi skal trappe opp arbeidet med klima og bærekraftig utvikling. Utdanningsforbundet har siden 2009 hatt en vedtatt politikk på dette området, der det meste har handlet om hva Utdanningsforbundet sentralt skal gjøre. I landsmøtevedtaket het det at hele organisasjonen skulle involveres og være med på å bestemme hvordan vi vil arbeide med dette framover. Vi må i fellesskap videreutvikle politikken til hele organisasjonen. Lokale tillitsvalgte trenger å vite hvor medlemmene står, og om de har medlemmene i ryggen hvis de diskuterer saker relatert til klima og bærekraftig utvikling med arbeidsgiverne.

Hva mener medlemmer og tillitsvalgte?

Høsten 2020 gjennomførte vi en spørreundersøkelse om klima og bærekraftig utvikling. En overvekt av Utdanningsforbundets medlemmer og tillitsvalgte, samt Pedagogstudentenes medlemmer, svarer her at de deler oppfatningen om at fagforeninger må bli mer aktive i arbeidet med klimautfordringene. Både medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet er enige om at arbeid for at barnehagebarn, elever og studenter skal få kompetanse i klima og bærekraftig utvikling bør være førsteprioritet for Utdanningsforbundet. Dernest rangeres partsamarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgiver og myndigheter. På tredjeplass kommer det å drifte Utdanningsforbundet som organisasjon på en mest mulig klimavennlig måte.

Bærekraftsmålene – en arbeidsplan for bærekraftig utvikling

De globale bærekraftsmålene gjelder alle, også Utdanningsforbundet. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030. Det er 17 mål og 169 delmål som skal gi retning for utviklingen av offentlige tjenester, næringsliv og lokalsamfunn. Målene spenner fra å utrydde sult, sikre likestilling og god utdanning, til bærekraftig industrialisering og det å stoppe klimaendringene.

Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Figuren ovenfor fra Stockholm Resilience Centre illustrerer hvordan målene henger sammen med dimensjonene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Figuren fremhever bærekraftsmålene knyttet til biosfæren og planeten som grunnlaget for alle de andre målene, og illustrerer hvordan samfunnet og økonomien må holde seg innenfor jordas tåleevne.

Utdanningsforbundets arbeid for å oppnå bærekraftsmålene henger sammen med det som er formålet til Utdanningsforbundet, nemlig at vi skal ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og at vi skal jobbe for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Våre overordnede målsetninger stemmer overens med bærekraftsmålene om god utdanning, og det å sikre anstendig arbeid og mindre ulikhet i samfunnet. Men å jobbe med bærekraftsmålene handler også om å vurdere om det vi gjør er forenelig med, og bygger opp under de øvrige bærekraftsmålene. Mange av temaene som skisseres opp i dette debattheftet handler om hvordan vi framover kan jobbe bedre med å se ulike mål i sammenheng med hverandre.