Forslag til et felles innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene

Utdanningsforbundet mener det er et steg i riktig retning når det nå utarbeides et felles innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene. Dette vil bidra til å synliggjøre helhet og sammenheng i hele utdanningsløpet, og at utdanning starter i barnehagen. Videre er det viktig at en slik overordnet tekst kommuniserer godt med målgruppen og andre interesserte, slik at den blir brukt aktivt.

Kommentarer på spørsmålene UHR-Lærerutdanning spesielt ønsker tilbakemelding på

1) Gir felleskapitelet en dekkende beskrivelse av det mandat og de oppgaver som de ulike lærerutdanningsprogrammene har til felles? Forslag til felles innledende kapittel i de nasjonale retningslinjene gir stort sett en dekkende beskrivelse av mandatet og oppgavene til de ulike lærerutdanningene. Utdanningsforbundet støtter det videre arbeidet med et felles innledende kapittel for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene.

Utdanningsforbundet savner to forhold som omhandler studentenes prosessuelle utvikling. Det første handler om utvikling av et faglig skjønn. Ett av flere felles formål for alle lærerutdanningene er å gi studentene en utdanning som gir grunnlag for et faglig skjønn. Studentene skal gjennom undervisning og praksis tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, og selv vurdere hvordan disse anvendes til det beste for barnehagebarnet eller eleven. Sammenhenger hvor det forventes at en lærer benytter sitt faglige skjønn beskrives flere steder i forslag til innledende kapittel, for eksempel i avsnitt fire side en og to og avsnitt fem side to, men betydningen av et faglig skjønn omtales ikke i teksten. Utdanningsforbundet mener at det er uheldig at høringsforslaget ikke eksplisitt omtaler at lærerutdanningene skal gi studentene utdanning i å utøve et profesjonelt faglig skjønn. Vi har følgende forslag til endring av avsnitt fem side to:  

"Etter fullført utdanning skal kandidatane ha eit profesjonelt fagleg grunnlag basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringskunnskap som gir dei eit kvalifisert fagleg skjønn for arbeidet som lærar for barn og unge."