Utdanningsforbundets klimapris

Har din arbeidsplass gjort en ekstra innsats for klimaet? Da kan du søke på Utdanningsforbundets klimapris. Søk nå!

Søknadsfristen for 2023 er fredag 29. september.

Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaendringer og klimaløsninger.

Prispenger

Det vil bli delt ut inntil tre priser på 50 000 kroner hver, og prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

Hvem kan søke?

Alle barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om prisen.

Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

Kriterier for prisen

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

 • Ha integrert arbeidet med klima og bærekraft som del av barnehagens, skolens eller lærerutdanningsinstitusjonens virksomhet.
 • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
 • Ha utmerket seg i sitt arbeid med å se klima, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Les vedtektene for Utdanningsforbundets klimapris.

Slik søker du

Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke. Kandidater fra alle målgruppene har mulighet til å vinne, og det kan også plukkes ut mer enn én vinner fra en målgruppe.

Les vedtektene for Utdanningsforbundets klimapris før dere søker.

Vedtektene inneholder blant annet informasjon om de kriteriene søkere må oppfylle for å bli vurdert.

Klimaprisen vil ikke bli delt ut til klasser eller avdelinger, men til institusjoner som helhet. Prisen er ikke avgrenset til arbeid der medlemmer av Utdanningsforbundet er involvert. Det er åpent for alle å søke.

Søknaden skal være på maks én side, men legg gjerne ved kortfattede vedlegg med relevant dokumentasjon, for eksempel om tiltak og resultater, eller en anbefaling fra en ekstern aktør.

Søknaden må inneholde:

 • En begrunnelse for forslaget. Søkeren må redegjøre for hvordan kandidaten har arbeidet med klimautfordringer og/eller klimaløsninger i henhold til kriteriene som er beskrevet i vedtektene.
 • Vedlegg eller lenker til utdypende informasjon. Det kan for eksempel være avisartikler, en kort rapport eller årsmelding for arbeidet.
 • Navn på kandidaten som foreslås til prisen
 • Telefonnummer til kontaktperson
 • E‐postadresse til en kontaktperson
 • Om søknaden sendes inn av andre enn kandidaten selv, må søknaden også inneholde navn, e‐postadresse og telefonnummer på forslagstilleren.

Spørsmål om klimaprisen kan rettes til Trond Harsvik ([email protected])

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2022 er Lundamo barnehage og Charlottenlund videregående skole, begge i Trøndelag. Og Vasset barnehage i Møre og Romsdal.

Les mer om vinnerne her

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris i 2021 ble Feios skule og barnehage i Vik, Risør videregående skole og Stiklestad skole.

Les mer om vinnerne her

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris i 2020 ble Nordsida barnehage og skule i Stryn, Strinda videregående skole og Ilabekken barnehager, begge sistnevnte i Trondheim.

 • Ilabekken barnehager, som består av barnehagene Ila og Iladalen, arbeider målrettet for å støtte barnehagebarna i å utvikle kunnskap, kritisk sans, miljøbevissthet og respekt for miljøet.
 • Nordsida barnehage og skule er samlokalisert og legger vekt på at de er ett oppvekstsenter der barnehage og skole har en felles og systematisk tilnærming til arbeidet med klima og bærekraftig utvikling.
 • Denne videregående skolen kaller seg for Bærekraftsskolen Strinda videregående skole. Klima- og bærekraftsspørsmål setter sitt tydelige preg på arbeidet ved skolen. Lærerne jobber planmessig med en rekke aktiviteter gjennom hele skoleåret, på tvers av klasser, fag og utdanningsprogram. 

Les mer og se filmer om alle vinnerne her

I 2019 ble klimaprisen delt ut til Rusvik naturbarnehage på Karmøy og Ski videregående skole i Akershus. 

Klima- og miljøspørsmål står sentralt i Rusvik naturbarnehages pedagogiske praksis, og barna medvirker aktivt i alt arbeidet. Barnehagen har eget drivhus, kjøkkenhage, frukttrær og blomsterbed hvor barna får innsikt i plantenes livssyklus og verdi.

Ski videregående har som et konkret mål å utdanne fremtidige borgere med konkrete forutsetninger for å bli handlekraftige aktører for en bærekraftig utvikling. De har egen prosjektkoordinator for prosjektet "Grønn innovasjon i skolen".

Les mer om de to vinnerne her

I 2018 ble klimaprisen delt ut til Brattås barnehage og til Firda vidaregåande skule. 

Brattås barnehage ligger i Nøtterøy i Vestfold. Barnehagen har over mange år hatt en klar miljøprofil. Det jobbes aktivt med kildesortering og gjenbruk. Bærekraftig utvikling er en satsing og integreres i hele barnehagens arbeid.

Firda vidaregåande skule ligger i Sandane i Sogn og Fjordane. Skolen har fra 2015 arbeidet målrettet med klima og miljø gjennom prosjektet «Grøn skule». Skolen inngår også i et samarbeid med barnehagene og skolene i Gloppen kommune.

Les mer om de to vinnerne her

I 2017 ble prisen delt ut til Omvikdalen skule og lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Omvikdalen skule ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Skolen har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid. Skolen har også deltatt i et internasjonalt Erasmus-prosjekt om solenergi.

NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen.

Les mer om de to vinnerne her.

I 2016 ble prisen delt ut til Ytteren miljøbarnehage i Rana kommune i Nordland. Denne barnehagen har jobbet aktivt med klima- og miljøspørsmål over mange år, og arbeidet er integrert i det daglige, pedagogiske arbeidet. Barnehagen har jobbet spesielt mye med gjenbruk.

Ytteren miljøbarnehage sier selv at en bærekraftig bruk av ressurser er "mer enn en pedagogisk ide, og mer enn et metodisk opplegg. Det er en måte å leve på, og et oppdrag som alltid vil være der".

Barnehagen har arrangert flere fagkvelder for å dele sine erfaringer med gjenbruk som pedagogisk verktøy med andre ansatte i barnehager og skoler.

Bakklandet barnehage i Trondheim og Eide skole i Grimstad fikk Utdanningsforbundets klimapris i 2015. Bakklandet er en Grønt flagg-sertifisert barnehage som har skapt et stort engasjement rundt bier og biers rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Barna dyrker også økologisk mat.

Eide skole har jobbet godt emd utdanning for bærekraftig utvikling siden tidlig 90-tall, vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og tatt mange initiativ både lokalt og nasjonalt for å beare kulturmangfold og natur.

Mer om Bakklandet barnehage og Eide skole her: To vinnere som viser vei.

I 2014 gikk prisen til Vøyenenga skole, som har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling. Helt fra skolens oppstart i 2007 har utdanning for bærekraftig utvikling vært en sentral del av skolens virksomhet.

Vøyenenga skoles klima- og miljøarbeid er i stor grad elevinitiert og elevdrevet. I 2009 bestemte elevene at Vøyenenga skole skulle bli miljøfyrtårn. Elevene fungerer som miljøambassadører på skolen og informerer om arbeidet på allmøter. Elevenes miljøgruppe har blant annet vært pådriver for å redusere papirbruken, ha panteaksjoner og miljøkonkurranser.

Les mer om 2014-vinneren her.

Klukhagan barnehage på Hamar og Dahlske videregående skole i Grimstad var 2013-vinnerne av prisen.

 • Klukhagan barnehage har implementert mange miljøtiltak i hverdagen. Barnehagen har drivhus og gartneri, og alle barna bytter på å være miljøagenter og sørger for å spare strøm. I tillegg har barnehagens søppelsorteringsinnsats redusert avfallet med utrolige ett tonn i året.
 • Dahlske videregående arrangerer blant annet et årlig klimaseminar, hvor forskere og klimalobbyister besøker skolen. Elevene har også en fornybardag med foredrag om klima og energi, og de har en dag i fjæra, hvor de ser på det biologiske mangfold i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Les mer om 2013-vinnere her: Utdanningsforbundets klimapris utdelt

I 2012 ble prisen delt ut for første gang, og det ble plukket ut tre vinnere som fikk prisen på Utdanningsforbundets landsmøte: Sætra barnehage i Trondheim, Birkenlund skole i Arendal og Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

 • Sætra barnehage har en rekke miljøprosjekter gående i hverdagen og har kjøpt solcellepaneler til en skole i Nepal for pengene de har spart på å kutte strømforbruket sitt.
 • Birkenlund skole deltar i et internasjonalt samarbeid for å bedre miljøholdningene blant elever og ansatte, jobber aktivt med uteskole, arrangerer klimaseminarer og lærer elevene økonomisk bilkjøring som er mindre skadelig for miljøet.
 • Polarsirkelen videregående skole utmerker seg med et innovativt og konkret arbeid med et klimabygg som skal produsere mer energi enn det bruker, og som skal bli en læringsarena for videre klimaundervisning.

Mer om klimaprisen 2012:

Vinnere som går foran

Vinnerne fikk diplom og blomster på scenen, og mottar også 50 000 kroner hver.

– Vi er stolte over å gi vår første klimapris til disse vinnerne. De utmerker seg med godt læringsarbeid og stort engasjement, sier Mimi Bjerkestrand, avtroppende leder av Utdanningsforbundet.

– De tre vinnerne går foran og gjør noe ekstra for klimaet, enten det handler om holdninger eller praktiske tiltak. Vi håper dette vil inspirere andre barnehager og skoler, sier Bjerkestrand.

Sætra barnehage har en rekke miljøprosjekter gående i hverdagen og har kjøpt solcellepaneler til en skole i Nepal for pengene de har spart på å kutte strømforbruket sitt.

Birkenlund skole deltar i et internasjonalt samarbeid for å bedre miljøholdningene blant elever og ansatte, jobber aktivt med uteskole, arrangerer klimaseminarer og lærer elevene økonomisk bilkjøring som er mindre skadelig for miljøet.

Polarsirkelen videregående skole utmerker seg med et innovativt og konkret arbeid med et klimabygg som skal produsere mer energi enn det bruker, og som skal bli en læringsarena for videre klimaundervisning.

Mer klimakunnskap

Bakgrunnen for prisen er Utdanningsforbundets ønske om at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.

– Vi synes det er spesielt positivt når skoler og barnehager ser klimaspørsmål i et internasjonalt perspektiv, for er det noe som er en global utfordring, så er det klimatrusselen, sier Bjerkestrand.

Inspirere flere

Utdanningsforbundets leder delte ut klimaprisen sammen med lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken:

– Samarbeidet med Utdanningsforbundet er viktig for Naturvernforbundet. Klimaprisen til barnehager og skoler som gjør en ekstra innsats for miljøet og klimaet tror vi vil inspirere flere til å ta del i det viktige miljøarbeidet, sier Haltbrekken.

Juryen

Utdanningsforbundets klimapris vil bli delt ut årlig. Kategoriene vil variere fra år til år. I år var kategoriene Barnehage, Grunnskole og Videregående opplæring.

Juryen besto av Gunnar Opstad (Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (Naturvernforbundet) og Tom Anders Stenbro (Tryg).

Les juryens begrunnelse her.