Her er vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2021

I kveld ble vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2021 kåret. De er: Feios skule og barnehage i Vik, Risør videregående skole og Stiklestad skole.

– I år deler vi ut tre priser, en til en barneskole, en til en barnehage og skole og en til en videregående skole. Disse tre var i en særklasse blant mange gode søkere, sier nestleder Hege Valås.

Kvaliteten på søknadene vi får inn sier mye om hvordan klima og bærekraft bare blir viktigere og viktigere for hvert år i norske barnehager og skoler. Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

Hun er imponert over alle de gode søknadene som kom inn til klimaprisjuryen i år.

– Jeg vil gjerne berømme arbeidet også til de søkerne som i år ikke vant prisen. Det foregår utrolig mye godt arbeid med klima og bærekraft rundt om i landet, og jeg er litt lei meg for at bare tre kandidater faktisk kan få pris.

Klimaprisen er på 50.000 kroner for hver av vinnerne samt et diplom. Under følger en presentasjon av hver av de tre prisvinnerne.

Feios skule og barnehage

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Vik, Heidi Rennestraum, overrakte klimaprisen til 7. klasse-elevene Eva Hov Grindedal, Emma Tveit, Sissel Ulvestad og Åmund Vangsnes på Feios skule og barnehage. Foto: Gjertrud Samland.

– Denne skolen og barnehagen ønsker at deres barn og elever skal erfare hvordan egen innsats betyr noe. De har en klar miljøprofil, og Feios skule og barnehage er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021, forteller Valås.

Klimaprisvinner 2021: Feios skule og barnehage


Her følger juryens begrunnelse for utvelgelsen av Feios skule og barnehage: 

Feios skule og barnehage har en klar miljøprofil, og ønsker at barn og elever skal erfare hvordan deres innsats betyr noe. Feios har integrert arbeidet med klima og bærekraft til å bli en del av barnehagens og skolens pedagogiske arbeid, og det er en tydelig sammenheng i dette arbeidet fra barnehage til ungdomstrinn. Feios bruker nærmiljøet som læringsarena, samarbeider bredt med lokalsamfunn og lokale aktører og lar barn og elever få praktisk erfaring med bærekraftige handlinger.

Mye av det som gjøres i Feios skule og barnehage knytter seg til opplæring i klima- og miljøvennlige hverdagshandlinger. Eksempelvis arrangeres det i barnehagen byttedager med leker og klær for familiene, barna og elever tar aktiv del i resirkuleringsarbeid og både barnehagen og 1.-4.trinn tar del i grønnsaksdyrking.
Ved Feios lærer barn og elever å ta være på nærmiljøet og bruker naturen som en arena til læring. Søppelplukking og rydding av strender gjøres årlig, og dette skjer i samarbeid med Nærøyfjorden verdsarvpark. I tilknytning til dette har 5.-7 trinn over flere år hatt et forskningsprosjekt der de systematiserer søppelet, og fører tabeller over utviklingen ved en bestemt strand.

Årlig arrangeres «Livet langs fjorden» som et læringsprosjekt. Ett av målene er at elevene skal lære å utnytte ressursene som er i og rundt fjorden på en bærekraftig måte. Både sjømat, frukt- og bærdyrking inngår i dette. Et eksempel på dette er «Eplepressarane», en elevbedrift i regi av 8.-10. trinn som bruker epler som ellers ikke blir benyttet. Denne elevbedriften er også et av flere tiltak for å redusere matsvinn. Elevrådet har tatt initiativ til å endre melkeordningen for å redusere emballasjebruken og svinn. Feios er nå i ferd med å få i gang et samarbeid med lokalbutikken, der elevene bruker matvarer utgått på dato. Det er også etablert et samarbeid med Feios ungdomslag der det skal bygges skur for avfallshåndtering og sykkelparkering. Det skal også lages et grøntområde som er vennlig for bier og humler.

Feios skule og barnehage er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021.

 

Risør videregående skole

Risør Klimapris.jpg

Prisvinnerne i Risør mottar pris fra Utdanningsforbundets lokallag: Fra venstre:   Rektor Eirik Kaasa Eliassen, elevrådsleder Pia Henriksen, elevrådsrepresentant Viktor Kildahl, prosjektleder Hanne Nøvik, fylkesleder UDF Agder Ottar Stordal og lokallagsleder Risør Silje Ibsen. Foto: Kristin Siewers.  

– Risør skole har et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de forstår, forandrer og forbedrer verden. Det er en utrolig viktig ballast å ha med seg videre i livet, sier Valås.

Klimaprisvinner 2021: Risør videregående skoleHer følger juryens begrunnelse for utvelgelsen av Risør videregående skole:

Skolen har et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de forstår, forandrer og forbedrer verden. I 2020 etablerte skolen en egen BærekraftsLAB-metode basert på Design Thinking 21st Century Skills. Det er en egen prosjektleder for BærekraftsLABen og elevrådet har oppnevnt en egen bærekraftsansvarlig.

Elever arbeider med problemstillinger i samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner, politikere og universitet. Elevene får gjennom dette arbeidet praktisk erfaring med å bidra til endringer på skolen og i lokalsamfunnet. Skolen har en helhetlig tilnærming til klima- og bærekraftsarbeidet, og klima, sosial og økonomisk utvikling blir sett i sammenheng. Skolen har som mål å etablere seg som regionalt kompetansesenter for utdanning for bærekraftig utvikling.

I 2020 arrangerte skolen en BærekraftUKE hvor elever arbeidet med å gjøre skolen til et mer bærekraftig sted. I samarbeid med arkitekter laget elevene et kreativt rom med gjenbruksmateriale, utviklet måltidene ved skolen, etablerte en enkel skolehage og jobbet med bruk av solcelleanlegget på skolen. Risør videregående skole legger til rette for at elevene skal få praktiske erfaringer med temaet demokrati og medborgerskap.

I september 2021 har skolen gjennomført en ryddeaksjon kalt Spøkelsesfiske der forlatte fiskeredskaper ble fjernet. Dette skjedde i et samarbeid med lokale aktører som Risør undervannsklubb og skjærgårdstjenesten i kommunen. Senere i høst gjennomførte skolen en 30-dagers Challenge med cChange sammen med en lokal kunstner og Risør kommune. I løpet av de 30 dagene fikk elever, lærere, ordfører og kommuneadministrasjon i oppgave å gjennomføre en selvvalgt endring som kan knyttes til klima, miljø og bærekraft. I prosjektet fikk elevene undersøke personlige, sosiale og systemiske barrierer og muligheter for å gjøre bærekraftige endringer. Elevenes erfaringer fra prosjektet skal også formidles gjennom kunstuttrykk. Innspillene fra prosjektet skal være bidrag til kommunens klima- og miljøplan.


Risør videregående skole er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021.

Stiklestad skole

Fylkeleder i Utdanningsforbundet Trøndelag, Geir Røsvoll, delte ut Klimaprisen 2021 til Stiklestad skole. Foto: Linn Vibeke Grønbach.


– Stiklestad skole arbeider for å bedre gyte- og levevilkårene for sjøørreten i Verdalsvassdraget. Elevene der ser at deres engasjement fører til konkrete forbedringer i nærmiljøet, og skolen ønsker at dette skal gi holdninger, ferdigheter og kompetanse som elevene kan ta med seg i livet utenfor skolen. Derfor er Stiklestad skole en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021, fastslår Valås.

Klimaprisvinner 2021: Stiklestad skole

Her følger juryens begrunnelse for utvelgelsen av Stiklestad skole: 

Stiklestad skole har siden 2016 arbeidet for å bedre gyte- og levevilkårene for sjøørreten i Verdalsvassdraget. Et resultat av dette arbeidet er at Brokskitbekken, en sidebekk i Verdalsvassdraget som har ligget i rør, nå er gjenåpnet og at fisken er tilbake. Elevene ved skolen har fått utviklet handlingskompetanse for bærekraftig utvikling blant annet gjennom kunnskap og erfaringer om deltagelse i lokaldemokratiet. Elevenes engasjement har blant annet medvirket til at vandrehindringene for sjøørreten har blitt fjernet.

Elever ved Stiklestad skole utvikler sin kunnskap og ferdigheter for bærekraftig utvikling gjennom skolens bruk av bekken som et utvidet læringsrom. Bekken og bekkens økosystem inngår i undervisningen på alle årstrinn på skolen. Elevene deltar i praktisk restaurerings- og vedlikeholdsarbeid av flere bekker i kommunen. I samarbeid med ansatte og masterstudenter ved NMBU deltar de jevnlig i el-fiske, merking og registrering av sjøørretyngel, som har den hensikt å kartlegge sjøørretens vandremønster og levevilkår.

Årlig har skolen «bækkvækka» og sjøørretseminar, hvor det er ekstra fokus på livet i og rundt bekken. På sjøørretseminaret inviteres lokalpolitikere, grunneiere, Verdal JFF og andre aktører for å høre elever fortelle om det arbeidet de har gjort det siste året, og hvilke planer de har fremover. I tillegg presenterer de ansatte fra NMBU sine funn og resultater, slik får elevene ta del i utvikling av vitenskapelig tenkemåte og utvikling av ny kunnskap.

Ved å sette fortiden, nåtiden og fremtiden i kontekst legger Stiklestad skole til rette for at elevene skal få innsikt i hvordan vår forståelse og utnyttelse av naturressurser har endret seg over tid. Elevene ser at deres engasjement fører til konkrete forbedringer i nærmiljøet, og skolen ønsker at dette skal gi holdninger, ferdigheter og kompetanse som elevene kan ta med seg i livet utenfor skolen.
Stiklestad skole er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2021.


Mer om klima og bærekraftsarbeidet til Utdanningsforbundet


Prisvinnerne i fjor

  • Klimaprisen ble for første gang delt ut i 2012. Offentliggjøres under Utdanningsforbundets årlige klimaseminar.
  • Barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å få prisen, og det deles ut inntil tre priser.
  • Juryen i år har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Naturvernforbundet) og Astrid Sinnes (professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås).

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder