Til dere som er berørt av streiken

Her finner dere svar på de vanligste spørsmålene når lærerne i skolene eller barnehagene streiker. Vi kommer til å fylle på med flere spørsmål og svar etterhvert som behovet melder seg.

Aller helst ville lærerne stått i klasserommene nå, men dessverre har vi ikke noe valg: Når lærerne får en lavere lønnsutvikling enn alle andre i kommunene og fylkene for sjette år på rad, er vi nødt til å sette ned foten.

Dessverre er det elevene som rammes av at arbeidsgiveren vår (KS) ikke verdsetter vår lange utdanning og brede kompetanse. Såkalt tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig for elevene og for deres pårørende.

Hva må til for å avslutte streiken? 

Utdanningsforbundet var hos riksmekleren i midten av september. Der la vi frem et forslag som kunne løst streiken som ville gjort årets ramme lavere, og ikke bundet opp mer enn drøyt 300 millioner av neste års ramme. I tillegg fremmet vi to andre forslag; en endring av opplæringsloven slik at bakdøra inn i skoleverket stenges samt en opprydning i stillingskodene for ufaglærte i skolen. Disse tre grepene ville stoppet streiken. 

Les mer om Utdanningsforbundets forslag her.

Hva med de elevene som trenger læreren sin mest? Kan det søkes dispensasjon fra streiken? 

Gjennom hele streiken har Utdanningsforbundet vært opptatt av å skjerme de elevene som trenger læreren sin mest. Det har vært utgangspunktet for streikeuttaket. Vi har en uttalt holdning om å være positive til å innvilge søknader om dispensasjon når det likevel er situasjoner der elevene har et særskilt behov for læreren sin. Tall fra uke 37 viser at 9 av 10 dispensasjonssøknader er blitt innvilget.

Adgangen til å søke dispensasjon er beskrevet i Hovedavtalen del A § 5-1-2 punkt b): «Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for navngitte arbeidstakere som er tatt ut i streik og som på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn må være til stede eller tas inn igjen i arbeid». 

Det er arbeidsgiver som i første omgang må vurdere om det er grunnlag for å søke dispensasjon for navngitte personer, basert på om det er fare for liv og helse eller andre vitale hensyn. Det kan ikke søkes dispensasjon for grupper av lærere, men de kan sende individuelle dispensasjonssøknader for flere lærere. Alle søknader blir vurdert individuelt og konkret. 

Selv om flere barn og unge ikke får undervisning under streiken, er det mulig for kommunen å sette i gang alternative aktiviteter i skoletiden. Dette regnes ikke som streikebryteri så lenge ingen overtar undervisningen til lærerne som er i streik. Les mer om hva som gjøres for å ivareta elevene under streiken her.

Hvorfor må de samme lærerne være ute i streik så lenge? Kan dere ikke bytte på? 

Når vi tar ut lærere i streik er det en midlertidig oppsigelse av arbeidsavtalen. Det innebærer at de ikke har en stilling å gå tilbake til før streiken er over. Den eneste muligheten er at arbeidsgiver søker dispensasjon for enkeltpersoner. I enkelte andre land, som Finland, gjelder andre regler under streik. Der kan man ta ut personer fra ulike arbeidssteder for ulike perioder. Denne muligheten har man altså ikke i Norge. 

Hvordan forholder foreldre og barn seg til at en barnehage/skole er tatt ut i streik? Skal de for eksempel møte opp som vanlig likevel?

Det avgjør arbeidsgiver (kommunen eller fylket).

Hva med klasser som skal på leirskole eller annen klassetur mens det er streik? Blir det gitt dispensasjon for dette?

De lokale konfliktutvalgene vurderer dispensasjonssøknader for å kunne gjennomføre leirskoleopphold. Erfaringen er at man viser romslighet i forbindelse med dette.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen ved muntlig eksamen?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med kommunen om å være sensor, skal ikke utføre sensoroppdraget.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som er inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med fylkeskommunen om å være sensor, ved sentralt gitt eksamen med lokal sensur, regional/lokal eksamen, lokal sensur og/eller ved muntlig eksamen skal ikke utføre sensoroppdraget. Avtale om å være sensor ved skriftlig eksamen med sentral sensur skal gjennomføres.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik. Dersom elever ikke får eksamenskarakter er det departementet som tar stilling til om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer.

Vil skoler kunne holde jobbintervju, og vil lærere i streik kunne møte på disse?

Arbeidsgiver skal være tilbakeholden med å gjennomføre prosesser hvor det er forutsatt medvirkning fra tillitsvalgte. Dette gjelder også tilsettingsprosesser. Hvis arbeidsgiver likevel gjennomfører tilsettingsintervjuer, vil ikke vi fraråde medlemmet å møte.