Klasseledelse i det digitale klasserommet

Digitaliseringen av skolen endrer lærerrollen på flere måter, og det pekes ofte på forhold som:

  • mindre instruksjon, mer veiledning og samspill: f.eks. «omvendt undervisning» (instruksjonen gjøres 1 -til-1 via digital plattform, mens klasserommet brukes til oppgaveløsing og gruppearbeid)
  • andre samhandlingsformer med elevene: chatting, diskusjonsfora, videosamtaler, e-post osv.
  • digital administrasjon: samhandling med foresatte og samarbeid/erfaringsdeling med kolleger foregår i større grad på digitale flater.

Det er samtidig få, om noen, som trekker lærerens betydning i tvil: «And if the first wave of online learning showed us anything, it’s that learning outcomes are created by teachers. Period.” (Hershman, 2019). Likeledes påpekte Spurkland og Blikstad-Balas i «Bedre skole», 2/2016, at «Læreren blir altså viktigere jo flere datamaskiner klasserommet har.»

En konkret utfordring i denne situasjonen blir dermed å lykkes med klasseledelse i teknologitette klasserom. Flere har påpekt at vurdering og valg av hva slags ressurser og verktøy som er formålstjenlige, da må stå sentralt. Er formålet å undervise i IKT, å undervise med IKT, eller å undervise om IKT. I lys av konkrete læringsmål kan det være at elevene egentlig ikke trenger å bruke datamaskin.

Til diskusjon

  1. Praktiske rutiner omkring av- og pålogging vurderes ofte som viktig. Hvilke andre vurderinger bør læreren gjøre?
  2. Hvordan kan vi sørge for at læreren får oppmerksomhet i et digitalt klasserom?
  3. Hvordan kan man unngå at teknologien virker forstyrrende i stedet for læringsfremmende i klasserommet?
  4. Hvilken kompetanse trengs for å kunne gjøre gode vurderinger rundt klasseledelse i digitale klasserom?