Verktøyside for kasserere

Alle lokallag skal ha en ansvarlig kasserer. Regnskapet føres av de ansatte på fylkeskontoret, mens det er kasserer for lokallaget som håndterer bilagene lokalt.

På fylkeskontoret er det Magny Holmseth og Marit Gylstrøm som håndterer alle lokallagenes regnskap. Budsjett og bilag skal sendes fylkeskontoret i henhold til et årshjul. Dette årshjulet ligger til høyre på siden, under nyttige dokumenter. Der ligger det også andre dokumenter som kan brukes i lokallagets regnskapsarbeid.

Kontingentoverføring

Lokallagene får kontingentoverføring fra Utdanningsforbundet sentralt etter antall medlemmer i tillegg til en grunnoverføring til alle lokallag. Dette skal vedtas for denne perioden på representantskapet i februar 2021.

I retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan står følgende:

"Den årlige tildelte budsjettrammen for lokallaget skal brukes til å ivareta
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, interesser i profesjonsfaglige og
utdanningspolitiske spørsmål. I tillegg har lokallaget ansvar for å skape møteplasser
for å styrke medlemsengasjementet og medlemmenes innflytelse i organisasjonen.

Landsmøtet har vedtatt at fylkeslagene skal ta fullt ansvar for all regnskapsføring og
lønnsinnberetning for lokallagene. Likevel må lokallaget ha fullt fokus på
dokumentasjonsplikt og regler for lønnsinnberetning."

Overføring av kontingent skjer fire ganger i året, februar, april, september og november.

 

Budsjett og regnskap

I henhold til vedtektene skal lokallagene legge fram regnskap og budsjett for årsmøtene hver år (annet hvert år ved to-årige årsmøteperioder). Regnskapet revideres av fylkeslagets revisor i forkant av årsmøtet. Lokallagene skal levere styreberetning etter at regnskapet er godkjent og før lokallaget får revisorberetningen. Det er derfor viktig at det er tid til å gjennomføre disse prosessene før årsmøtet.

Til help i dette arbeidet er det utarbeidet en oppdatert versjon av regnskapshefte for lokallagene. Heftet kan brukes som oppslagsverk, og det er også laget en egen ordliste bakerst.