Verktøyside for kasserere

Alle lokallag skal ha en ansvarlig kasserer. Regnskapet føres av de ansatte på fylkeskontoret, mens det er kasserer for lokallaget som håndterer bilagene lokalt.

Lokallagene får kontingentoverføring fra Utdanningsforbundet sentralt etter antall medlemmer i tillegg til en grunnoverføring til alle lokallag. Dette ble vedtatt for denne perioden på representantskapet i mars 2021.

I retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan står følgende:

"Den årlige tildelte budsjettrammen for lokallaget skal brukes til å ivareta
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, interesser i profesjonsfaglige og
utdanningspolitiske spørsmål. I tillegg har lokallaget ansvar for å skape møteplasser for å styrke medlemsengasjementet og medlemmenes innflytelse i organisasjonen.

Landsmøtet har vedtatt at fylkeslagene skal ta fullt ansvar for all regnskapsføring og
lønnsinnberetning for lokallagene. Likevel må lokallaget ha fullt fokus på
dokumentasjonsplikt og regler for lønnsinnberetning."

Overføring av kontingent skjer fire ganger i året, februar, april, september og desember.

Eye-share er Utdanningsforbundet sitt nye system for fakturaflyt, med digital signering i lokallagene.

Begrepsforklaringer i Eye-share for godkjennere.pdf

Faktura til innsyn.pdf

Godkjenning av faktura for lokallag.pdf

Eye-Share - brukerveiledning - mobil.pdf

I henhold til vedtektene skal lokallagene legge fram regnskap og budsjett for årsmøtene hver år (annet hvert år ved to-årige årsmøteperioder).

Regnskapet revideres av fylkeslagets revisor i forkant av årsmøtet. Lokallagene skal levere styreberetning etter at regnskapet er godkjent, og før lokallaget får revisorberetningen.                                       

Det er derfor viktig at det er tid til å gjennomføre disse prosessene før årsmøtet.

Budsjettmal - nov 2022.xlsx

Kontoplan med kommentarer - nov 2022.pdf

Prosjekter Lokallag - august 2021.pdf

De hovedtillitsvalgte har rett til frikjøp etter hovedavtalen, og dette dekkes av kommunen. Lokallagsledere sitt frikjøp dekkes av Utdanningsforbundet, der arbeidsgiver krever refusjon i etterkant.

Det ligger informasjon om dette på sentral nettside, der ligger også eget skjema for refusjon.

 

Det er utarbiedet eget skjema for frikjøp av enkelttimer eller dager, som benyttes ved for eksempel ungseminar eller ad-hoc arbeidsgrupper. Da benyttes skjemaet nedenfor:

Mal timer og dager frikjøp - august 2021.xls

 

Landsmøtet i november 2019 vedtok følgende om 35% midler, dette gjelder for både lokallag og fylkeslag:

«Lokallag og fylkeslag kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 35% av årets kontingentmidler, med tillegg av eventuelle anleggsmidler i balansen. Det kan avsettes midler til årsmøtet som intern bunden egenkapital, jevnt fordelt over årsmøteperioden. Fri egenkapital inntil 40.000 kroner berøres ikke av begrensningen. Overskytende midler i fylkeslagene ved årsslutt overføres til konfliktfondet. Overskytende midler i lokallagene ved årsslutt disponeres av fylkeslaget i samråd med lokallagene».

Fylkesstyret har vedtatt retningslinjer, som har blitt oppdatert gjennom perioden.

Retningslinjer for bruk av 35% midler 25.4.23.pdf

Søknadsmal for dekning av arr. gjennom 35%midler 25.4.23.pdf

Søknadsmal for dekning av arr. gjennom 35%midler 25.4.23.docx

Magny Holmseth og Lena Cathrin Suren håndterer lokallagsregnskap, mens Marit Gylstrøm har ansvar for fylkeslagets regnskap og lønn. I tillegg jobber Lena med reiseregninger og bistår lokallagene blant annet med digitale løsninger. Ta kontakt om det er noe du lurer på!
Avbildet: Magny Holmseth
Magny Holmseth

Økonomikonsulent

Avbildet: Marit Gylstrøm
Marit Gylstrøm

Økonomikonsulent

Avbildet: Lena Cathrin Suren
Lena Cathrin Suren

Økonomi/Administrasjonskonsulent