Verktøyside for kasserere

Alle lokallag skal ha en ansvarlig kasserer. Regnskapet føres av de ansatte på fylkeskontoret, mens det er kasserer for lokallaget som håndterer bilagene lokalt.

Lokallagene får kontingentoverføring fra Utdanningsforbundet sentralt etter antall medlemmer i tillegg til en grunnoverføring til alle lokallag. Dette ble vedtatt for denne perioden på representantskapet i mars 2021.

I retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan står følgende:

"Den årlige tildelte budsjettrammen for lokallaget skal brukes til å ivareta
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, interesser i profesjonsfaglige og
utdanningspolitiske spørsmål. I tillegg har lokallaget ansvar for å skape møteplasser for å styrke medlemsengasjementet og medlemmenes innflytelse i organisasjonen.

Landsmøtet har vedtatt at fylkeslagene skal ta fullt ansvar for all regnskapsføring og
lønnsinnberetning for lokallagene. Likevel må lokallaget ha fullt fokus på
dokumentasjonsplikt og regler for lønnsinnberetning."

Overføring av kontingent skjer fire ganger i året, februar, april, september og desember.


I henhold til vedtektene skal lokallagene legge fram regnskap og budsjett for årsmøtene hver år (annet hvert år ved to-årige årsmøteperioder).

Regnskapet revideres av fylkeslagets revisor i forkant av årsmøtet. Lokallagene skal levere styreberetning etter at regnskapet er godkjent, og før lokallaget får revisorberetningen.                                       

Det er derfor viktig at det er tid til å gjennomføre disse prosessene før årsmøtet.

Budsjettmal - august 2021.xlsx

Kontoplan med kommentarer - august 2021.xls

Prosjekter Lokallag - august 2021.pdf


De hovedtillitsvalgte har rett til frikjøp etter hovedavtalen, og dette dekkes av kommunen. Lokallagsledere sitt frikjøp dekkes av Utdanningsforbundet, der arbeidsgiver krever refusjon i etterkant.

Det ligger informasjon om dette på sentral nettside, der ligger også eget skjema for refusjon.

 

Det er utarbiedet eget skjema for frikjøp av enkelttimer eller dager, som benyttes ved for eksempel ungseminar eller ad-hoc arbeidsgrupper. Da benyttes skjemaet nedenfor:

Mal timer og dager frikjøp - august 2021.xls

 


Magny Holmseth håndterer lokallagsregnskap, mens Marit Gylstrøm har ansvar for fylkeslagets regnskap og lønn. I tillegg jobber Lena Cathrin Suren med reiseregninger og bistår lokallagene blant annet med digitale løsninger. Ta kontakt om det er noe du lurer på!
Avbildet: Magny Holmseth
Magny Holmseth

Økonomikonsulent

Avbildet: Marit Gylstrøm
Marit Gylstrøm

Økonomikonsulent

Avbildet: Lena Cathrin Suren
Lena Cathrin Suren

Økonomi/Administrasjonskonsulent