Refusjon for frikjøp av tillitsvalgte

Utdanningsforbundet refunderer etter nærmere avtale lønn og sosiale kostnader for tillitsvalgte som blir kjøpt fri fra stilling i et tillitsverv, utover det frikjøp som arbeidsgiver finansierer etter avtale (hovedtillitsvalgte m.m.).

Tillitsvalgt? Her finner du mer informasjon om ditt frikjøp.

Refusjon for frikjøp utbetales til arbeidsgiver på grunnlag av beregnet refusjonskrav. Beregningsmodellen er et hjelpemiddel til arbeidsgiver for beregning av refusjonskravet basert på den tillitsvalgtes lønnsnivå og frikjøpsprosent. Utregningen brukes som underlag for fakturering til Utdanningsforbundet.

Vi ber om at faktura merkes tydelig med hvilke tillitsvalgt det gjelder, inklusiv full oppstilling av utregningen og kopi av permisjonssøknad. Spesielt viktig er det at bruttolønnsbeløp, pensjonskostnader og type pensjonsordning framkommer tydelig. På grunn av tidkrevende kontrollrutiner ber vi om at alle forholder seg til en betalingsfrist på 30 dager.

Forutsetning for refusjonsutbetaling 

Refusjonskravet skal følge forbundets utregningsmodell og omfatte andel av ordinær lønnskostnad for frikjøpt periode, feriepenger, pensjonspremie og arbeidsgiveravgift.

Utdanningsforbundet dekker refusjonskrav for inneværende periode (hhv. høst- eller vårhalvår) og inntil tre år tilbake i tid. Krav som gjelder frikjøp for kommende perioder vil ikke bli refundert. Frikjøpsressurs som ikke er tatt ut i en del av et år kan ikke tilføres som økt ressurs i en annen periode.

Frikjøpet skal være innenfor 100% stiling. Refusjonskrav som tar utgangspunkt i lønn med overtidstillegg kan ikke godtas. Lønnsgrunnlaget skal være det samme som den tillitsvalgte ville hatt i normal stilling.Ekstra lønnsgodtgjøring som den enkelte er gitt av organisasjonen i tillitsvervet, og som utbetales av opprinnelig arbeidsgiver, skal i utgangspunktet betales av det organisasjonsledd som vervet er knyttet til. I praksis vil fakturamottaker da være enten fylkes- eller lokallaget. Tillegget må legges inn i beregningsmodellen separat. 

Ved lengre sykemelding, der arbeidsgiver får 100% refusjon av sykepenger fra NAV, kan arbeidsgiver ikke kreve refusjon fra Utdanningsforbundet i sykemeldingsperioden med mindre det settes inn vikar for den tillitvalgtes verv.

Leveringsadresse

Vi foretrekker EHF-faktura, og er registrert i ELMA-registeret under orgnr. 884 026 172

Elektronisk: [email protected]

Fakturaadresse:

Utdanningsforbundet v/ Seksjon økonomi

Postboks 9191 Grønland

0134 Oslo