Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Denne strategien skal styrke innsatsen mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av barnehager. Vi skal jobbe for en offentlig kontrollert barnehagesektor og for at offentlige midler kommer barna til gode.

Last ned Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Se også den engelske versjonen av strategien

Utdanningsforbundet mener

 • Utdanning skal være et offentlig velferdsgode, tilgjengelig for alle.
 • Fellesskapets penger til utdanning skal i sin helhet komme barn og unge til gode, ikke bli fortjeneste for kommersielle aktører.
 • Innholdet i utdanningen og det pedagogiske arbeidet skal ikke kommersialiseres. Ledere og lærere skal ha ansvaret for det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler.
 • Økt privatisering og kommersialisering gir mindre demokratisk kontroll og styring av utdanningen i Norge.
 • Ansatte i private barnehager og skoler må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager og skoler.

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Private og kommersielle aktører får stadig større innpass i barnehagene. Antall barnehager drevet av kommersielle aktører har økt kraftig de siste årene. Dette er bakgrunnen for at Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 vedtok at forbundet, på alle plan, skal arbeide mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering. I denne strategien setter vi opp mål og virkemidler for dette arbeidet.

Strategien skal styrke innsatsen mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av barnehager. Vi skal jobbe for en offentlig kontrollert barnehagesektor og for at offentlige midler kommer barna til gode. Gjennom strategien blir også lærerprofesjonens rolle og innflytelse for å sikre likeverdighet og kvalitet i barnehagene synliggjort. Like viktig er det å jobbe for å sikre de ansatte i barnehager gode lønns- og arbeidsvilkår og tillitsvalgte reell medbestemmelse.

Medlemmer i offentlige og private virksomheter er likeverdige

Utdanningsforbundets medlemmer representerer et stort mangfold av stillinger og funksjoner innen hele utdanningssystemet, også i private barnehager. En fagforening som favner så bredt og har som ambisjon å beholde denne bredden, skal ta på alvor at medlemmene representerer ulike arbeidsfelt med til tider ulike utfordringer. Vi må respektere medlemmene og anerkjenne deres profesjonsutøvelse, samtidig som vi tydeliggjør motstand mot arbeidsgivers kommersielle drift. Utdanningsforbundet skal jobbe mot kommersielle arbeidsgivere samtidig som vi respekterer og anerkjenner medlemmenes profesjonsutøvelse hos samme arbeidsgiver.

Offentlige midler til barnehagene skal komme barna til gode

Barnehager er et offentlig ansvar. Bare ved offentlig styring sikres et likeverdig barnehagetilbud. Privatisering og kommersialisering i utdanningssektoren og konkurranseutsetting av velferdstjenester er en trussel mot likeverdig opplæring og politisk styring gjennom folkevalgte organ. Ved privatisering og kommersialisering av barnehager reduseres kommunenes styring og kontroll over barnehagesektoren. Dette gjelder både innholdet i, og omfanget av tilbudet. I dag ser vi at det i mange tilfeller er kommuner som må tilpasse seg de private aktørene, og ikke omvendt. I økende grad ser vi at makt flyttes vekk fra nasjonale myndigheter til kommersielle aktører med profitt som mål. Den nasjonale barnehagepolitikken mister fotfeste, og en slik utvikling reduserer kontrollen over at offentlige midler skal komme barna til gode. Det har imidlertid vist seg at det er mulig å bremse privatisering og konkurranseutsetting av barnehager hvis det er politisk vilje til dette lokalt.

Barnehager skal ikke være handelsvare verken nasjonalt eller internasjonalt

Det norske utdanningssystemet blir påvirket av utviklingen internasjonalt. Vi ser en økende kommersialisering av barnehagetilbud og tjenester i både rike og fattige land. Makt flyttes i økende grad til kommersielle aktører og private interesser på bekostning av folkevalgte organer, lærere, ledere og andre profesjonsutøvere. Disse kommersielle selskapene er ofte multinasjonale og opererer i mange land. Kommersielle krefter får også mer og mer innflytelse og kontroll på innholdet og pedagogikken i barnehagene, både i Norge og internasjonalt. Dette kan f.eks. være gjennom pedagogiske programmer, tester eller konsulentselskaper. Slik kommersialisering vil svekke både den demokratiske kontrollen av barnehagene og lærerprofesjonens rolle.

Den internasjonale lærerorganisasjonen Education International (EI) har arbeid mot kommersialisering og privatisering i og av utdanning som et av sine viktigste arbeidsområder. Målet for dette arbeidet er å avdekke, stoppe og reversere kommersialisering globalt. Utdanningsforbundet arbeider sammen med EI mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting i alle EIs medlemsland.

Like lønns- og arbeidsvilkår

Om lag halvparten av norske barnehager er private, og en økende andel eies av kommersielle eiere som driver barnehage for fortjeneste. Private virksomheter som utfører utdannings- og velferdstjenester, bytter ofte arbeidsgiverforening og tariffområde for å unngå å måtte forholde seg til de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt for tilsvarende virksomheter i offentlig sektor. Slik tariffhopping foregår spesielt innenfor barnehageområdet. Det er særlig pensjon private eiere kan spare på. Private barnehager får i dag et fast tilskudd på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, men private barnehageeiere bruker ikke hele tilskuddet på pensjon, slik at deler av pensjonstilskuddet blir fortjeneste for eierne. Mange private barnehager er av nyere dato og de ansatte er yngre. Lønnskostnadene er lavere fordi de ansatte ligger lavere på ansiennitetsstigen, dermed blir pensjonskostnadene ikke like høye som i offentlige barnehager. I tillegg tilbys det dårligere pensjonsvilkår enn i det offentlige.

Reell medbestemmelse

Reell medbestemmelse er en forutsetning for å få likeverdige forhold for våre medlemmer i private barnehager. Utdanningsforbundet må være bevisst vår prinsipielle holdning rundt kommersialisering av barnehager, samtidig som vi vektlegger å være en profesjonell og tillitsbyggende aktør i samarbeid om barnehagenes / konsernets virksomhet. For å lykkes i et slikt samarbeid må det jobbes for innsyn og åpenhet i det daglige arbeidet, og vi må jobbe for at de kommersielle aktørene ikke bruker Utdanningsforbundets politikk som et hinder for samarbeid. For at tillitsvalgte skal være gode pådrivere for gode og omforente medbestemmelsesprosesser i et slik kompleks politisk landskap, trenger de særlig støtte fra sin organisasjon.

Forskjell på kommersiell og ideell aktør

Utdanningsforbundet mener at private barnehager må drives på ideelt grunnlag for å ha rett til støtte fra det offentlige. Ideelle barnehager har som mål å gå i økonomisk balanse, og eierne kan ikke ta ut fortjeneste. En slik målsetting sikrer i større grad at offentlige midler kommer barna til gode. Kommersielle aktører i barnehagefeltet har derimot fortjeneste som viktigste formål. Det finnes i dag mange eksempler på kommersielle aktører som hatt stor fortjeneste på sin barnehagevirksomhet. Parallelt med annen kommersiell virksomhet mottar de samme private eierne offentlig støtte som er finansiert gjennom våre skattepenger. Denne offentlige støtten blir en del av det samlede overskuddet i konsernet. Eierstrukturen er avgjørende for hvem som får overskuddet. Det kan være ulike eiernivå overskuddet plasseres i, men uansett hvem som mottar overskuddet er offentlige tilskudd med på å finansiere fortjeneste for private barnehageeiere, og offentlig midler kommer dermed ikke fullt ut barna til gode.

Våre mål

 • Sikre demokratisk kontroll over barnehagesektoren og lærerprofesjonens innflytelse på metoder og pedagogiske virkemidler.
 • Hindre at økt privatisering og kommersialisering gir mindre demokratisk styring og kontroll av barnehager.
 • Forbud mot fortjeneste i barnehager.
 • Eksisterende offentlige barnehager skal ikke privatiseres eller konkurranseutsettes
 • Tydeligere regelverk, f.eks. gjennom en bemannings- og strengere barnehagelærernorm, som hindrer at profitt går på bekostning av et best mulig pedagogisk tilbud til barn og unge.
 • Lovfestet rett til likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i private barnehager på linje med offentlige barnehager.
 • Pensjonsordninger for ansatte i private barnehager skal være likeverdige med offentlig tjenestepensjon.
 • Alle private barnehager skal være omfattet av tariffavtaler, og ha rett til forhandlinger og medbestemmelse.
 • Bedre tilsyn og kontroll med private barnehager.

Hvordan når vi disse målene?

For å lykkes i arbeidet mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering, må alle nivåer i Utdanningsforbundet rette søkelyset på dette temaet. Vi må delta i den offentlige debatten på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å skape en opinion mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting. Vi må bygge allianser og samarbeide med politikere, andre ansatte i utdanningssektoren og foreldre. For å få til dette er vi avhengig av godt skolerte tillitsvalgte og medlemmer. Det må legges til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring i alle deler av organisasjonen. Målene i denne strategien må være kjent på alle nivåer, og prege arbeidet og argumentasjonen vår lokalt og nasjonalt.

Punktene under er alle sentrale virkemidler, som må justeres, suppleres og videreutvikles etter hvor påvirkningsarbeidet skal gjennomføres.

For å nå vårt mål om å stoppe framveksten av kommersielle barnehager, er det lokalt særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Påvirke kommunepolitikere gjennom systematisk informasjonsarbeid og dialog for å forhindre privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting.
 • Styrke arbeidet med medlemsvekst og rekruttering av tillitsvalgte for å øke organisasjonsgraden i private barnehager.
 • Arbeide for at det stilles krav om at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår blir et vilkår i anbuds- og konkurranseutsettingsprosesser.
 • Være en pådriver for gode og omforente medbestemmelsesprosesser i kommuner som vurderer konkurranseutsetting og privatisering av kommunale barnehager der Utdanningsforbundet har medlemmer.
 • Gi god skolering og støtte til tillitsvalgte i private barnehager og skoler.
 • Bidra til at det føres tilsyn med private barnehager når det anses nødvendig

For å nå vårt mål om stoppe framveksten av kommersielle barnehager er det på fylkesnivå særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Bringe informasjon til og ha dialog med politikere og administrasjonen i fylket om konsekvensene av økt privatisering.
 • Legge til rette for profesjonsfelleskap og -bevissthet for medlemmer og tillitsvalgte for å identifisere og forhindre kommersialisering av innholdet i barnehagen
 • Framsette krav om tariffavtale for alle private barnehager i fylket.
 • Skolere lokale tillitsvalgte og medlemmer i saker som særskilt omfatter prosesser rundt konkurransesetting, privatisering og kommersialisering.

For å nå vårt mål om stoppe framveksten av kommersielle barnehager er det på nasjonalt nivå særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Påvirke nasjonale myndigheter for å endre lov- og regelverk ved å synliggjøre konsekvenser av privatisering og kommersialisering, slik at det blir innført et forbud mot fortjeneste i private barnehager.
 • Bruke Unio-felleskapet og EI aktivt for opinionsdannelse.
 • Støtte opp om EIs strategi mot kommersialisering og privatisering i og av utdanning.
 • Sikre at alle ledd i organisasjonen har nødvendig kunnskap og fakta for å være troverdige aktører, og for å kunne overbevise politikere og opinionen.
 • Videreføre arbeidet med å framforhandle og videreutvikle tariffavtaler med gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.
 • Videreutvikle og implementere kursmateriale om temaet for skolering av medlemmer og tillitsvalgte.
 • Tilrettelegge for erfaringsutveksling på alle nivå i organisasjonen.
 • Jobbe for å få på plass hovedtillitsvalgte i store barnehagekjeder og konsern.
 • Forsvare og videreutvikle Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse i saker som omhandler konkurranseutsetting og privatisering av kommunale virksomheter.
 • Sikre gode rammer for medbestemmelser i private virksomheter gjennom styrking og videreutvikling av hovedavtalene.