Privatisering – ressurshefte for Utdanningsforbundets tillitsvalgte

13.10.22: DENNE SIDEN INNEHOLDER ELDRE MATERIALE OG VIL OPPDATERES SNART Utdanningsforbundet mener økt konkurranseutsetting og kommersialisering i utdanningssektoren kan svekke prinsippet om likeverdig opplæring for alle. Velferdstjenester skal ikke være handelsvare verken nasjonalt eller internasjonalt.

Last ned Privatisering – ressurshefte for Utdanningsforbundets tillitsvalgte. Ressurshefte 1/2020

Utdanningsforbundet jobber for å fremme en offentlig styrt utdanningssektor. Samtidig består forbundet av medlemmer i mange ulike stillinger og funksjoner innen hele utdanningssystemet, også i private barnehager og skoler. Vi er en fagforening som favner bredt, og har som ambisjon å beholde denne bredden. Utdanningsforbundet representere alle medlemmer og ivaretar deres interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Innholdet i ressursheftet

I dette ressursheftet finner du forslag til arbeidsmåter, argumentasjon og fakta som kan være nyttig i arbeidet mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting. I arbeidet er Utdanningsforbundet avhengig av godt skolerte tillitsvalgte og medlemmer, og av erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring innad i organisasjonen. Dette ressursheftet skal være en støtte for tillitsvalgte i dette arbeidet.

I ressursheftet har vi hentet inn erfaringer fra fylkeslagene i Troms, Sogn og Fjordane og Oslo. Disse har på ulike måter arbeidet mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting.

Ressursheftet er en oppdatert utgave av ressurshefte 4/2017.

Bakgrunn for arbeidet

Private aktører har de siste årene fått større innpass i barnehage- og skolesektoren i Norge. Over halvparten av norske barnehager er private, og en økende andel blir eid av kommersielle eiere som driver barnehage for fortjeneste. I 2005 var 26 prosent av de private barnehageplassene i aksjeselskap. I 2016 hadde denne andelen vokst til 59 prosent.

Elevtallet ved de private grunnskolene stiger. Drøyt 25 400 gikk på private grunnskoler i 2018. Dette utgjør om lag fire prosent av alle grunnskoleelever. Antallet elever ved private videregående skoler har nesten doblet seg de siste 15 årene, fra 8800 i 2003 til over 15 300 i 2018. I enkelte fylker er andelen elever i private videregående skoler opp mot 15 prosent.
I tillegg til at det er kommet flere private barnehager og skoler, har kommersielle aktører også fått større innflytelse over innholdet og det pedagogiske opplegget i utdanningen.

Dette er bakgrunnen for at Utdanningsforbundet på landsmøtet i 2019 vedtok følgende i saken Vi utdanner Norge:

Utdanningsforbundet skal arbeide for å styrke den offentlige styringen og kontrollen med utdanningssektoren, og for at offentlige midler og foreldrebetaling i sin helhet kommer barn, elever og studenter til gode. Lovregulering og forutsigbar finansiering av utdanning må legge til rette for et mer likeverdig tilbud. Kvalitetskrav skal gjelde alle, uavhengig av eierskap. Kommuner og fylkeskommuner må kunne stille vilkår til virksomheter som mottar offentlige tilskudd, og ha forkjøpsrett ved salg av private barnehager og skoler. Kommuner og fylkeskommuner må gis mulighet til å avvise etablering av nye, private skoler.

Privatisering – en nasjonal og internasjonal trend

Trendene vi ser i Norge ser man også internasjonalt. Education International (EI), en verdensomspennende organisasjon for fagforeninger i utdanningssektoren der Utdanningsforbundet er medlem, vedtok på kongressen i 2019 resolusjonen Expanding and sustaining the global response to commercialisation and privatisation of education. Her slår EI fast at utdanning er en grunnleggende menneskerett og et offentlig gode. Den økende trenden med privatisering og kommersialisering i og av utdanning har mange og ofte negative konsekvenser for barnehagebarn, elever, studenter og lærere. Som medlem av EI er Utdanningsforbundet forpliktet til å følge opp denne resolusjonen både i Norge og på arenaer i resten av verden der vi deltar.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.