Hovedorganisasjonen Unio

Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som omfatter 14 fagforbund med om lag 380.000 medlemmer (mars 2022).

I tillegg til Utdanningsforbundet omfatter Unio:

 • Norsk Sykepleierforbund
 • Forskerforbundet
 • Politiets Fellesforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Akademikerforbundet
 • Presteforeningen
 • Norsk Radiografforbund
 • Skatterevisorenes Forening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Norsk Tannpleierforening

Organisasjonen ble stiftet 10. desember 2001 under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), og endret navn til Unio i 2005.

I lønnsoppgjørene forhandler Utdanningsforbundet gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med ulike arbeidsgivere avhengig av hvilket avtaleområde medlemmene tilhører. Forhandlingsutvalgene er sammensatt av representanter fra medlemsforbundene. Unio fastsetter kravene på de ulike tariffområdene på grunnlag av vedtatte krav i den enkelte medlemsorganisasjon.

Ledere med flere roller

Under lønnsoppgjøret fungerer Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, også som leder av Unios forhandlingsutvalg på KS-området. Det innebærer at han er forhandlingsleder for samtlige medlemmer på KS-området i Unio, som i tillegg til undervisningspersonale og førskolelærere i kommunene, også omfatter kommunalt ansatte sykepleiere m.fl. I tariffsammenheng er han altså forhandlingsleder og talsperson for både lærere og sykepleiere i kommunal sektor.

Unio er partipolitisk uavhengig, og har følgende hovedmål:

 • å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet
 • å styrke kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn
 • å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier
 • å videreutvikle samarbeid og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • å være den hovedorganisasjonen som ivaretar de universitets- og høyskoleutdannedes interesser ved å arbeide for verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar