Privat tjenestepensjon

Ansatte i private barnehager med overenskomst i Virke har hybridpensjon med lønnsvekstgaranti etter lov om tjenestepensjon, samt AFP i Fellesordningen.

PBL

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon.

Pensjonsordningen trådte i kraft 1. januar 2020. Pensjonsordningen gjelder de som født i 1968 og senere, samt alle som er ansatt etter 1. januar 2020.

PBLs pensjonsordning - sammenlignet med Virke-HUK

FUS

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i FUS har hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon. Pensjonsordningen trådte i kraft 1. januar 2017.

Norlandia-barnehagene

Ansatte i Norlandia-barnehagene skal i henhold til protokoll 2. desember 2020 sikres hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon senest med virkning fra 1. januar 2023.

Ansatte i Norlandia-barnehagene har i dag innskuddspensjon med maksimal sparesats og privat AFP. Ansatte som tilhørte PBL-området per 31. desember 2014 har ytelsesordning.

Standard tariffavtale

Utdanningsforbundet og Fagforbundet har i tillegg felles standard tariffavtale for barnehager. Ansatte i private barnehager med Standard tariffavtale II har hybridpensjon med lønnsvekstgaranti etter lov om tjenestepensjon, samt AFP i Fellesordningen.

Dette består privat tjenestepensjon av:

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

 

Folketrygden er bygd opp av alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon

 

Mer informasjon finner du på NAV