Dette mener vi om pensjon

Utdanningsforbundet jobber for at din pensjon skal være forutsigbar, livslang, lik for kvinner og menn og trygg og kollektiv.

Forutsigbarhet betyr at du som arbeidstaker vet at du får pensjon, og vet at din pensjon ikke er avhengig av avkastning i finansmarkedet.

Utdanningsforbundet mener at en god tjenestepensjon er en pensjon som varer livet ut. En pensjonsordning med avgrenset utbetalingsperiode vil gi dårligere økonomi jo lengre du lever.

Utdanningsforbundet mener kvinner og menn skal ha like pensjonsvilkår. Kvinner lever statistisk sett lengre enn menn og kvinner må være sikret like god pensjon som menn livet ut.

En trygg og kollektiv tjenestepensjonsordning betyr at pensjonssparingen blir forvaltet i et fellesskap. Dette står i motsetning til innskuddsordning med individuelt investeringsvalg, der den enkelte forvalter sin pensjonssparing og må opptre som forbruker i finansmarkedet.

Mann og kvinne står sammen med tekst Trygg og kollektiv.

Utdanningsforbundet vedtok følgende mål for pensjon på landsmøtet i 2019:

"Pensjonsordningane må sikre det økonomiske grunnlaget for ein trygg og verdig alderdom for alle. Tenestepensjonsordningane må vere kollektive, solidariske, trygge, føreseielege og kjønnsnøytrale, og dei må vare livet ut. Der tenestepensjonsordninga og AFP ikkje er lovfesta, skal ordninga vere ein del av tariffavtalen.

Helsefremjande arbeidsmiljø og seniorpolitiske tiltak er viktige for at fleire skal kunne ha reell mogelegheit til å jobbe lenger. Samtidig er det viktig at Utdanningsforbundet arbeider for ei reell mogelegheit for tidlegpensjon for alle som treng det. Det må etablerast gode uførepensjonsordningar i alle tariffområde.

Utdanningsforbundet vil arbeide for at løpande pensjonar ikkje blir underregulerte, og at arbeidstakarorganisasjonane får forhandlingsrett i trygdeoppgjeret.

Som følgje av at Stortinget innførte pensjonsreforma, med omlegging av folketrygda og levealdersjustering, må alle stå lenger i jobb for å få same pensjonsnivå som tidlegare. Partane i arbeidslivet blei i 2018 einige om ein ny offentleg tenestepensjon som er tilpassa folketrygda. Utdanningsforbundet skal arbeide for å avgrense effekten av levealdersjusteringa, og ei evaluering av denne. Levealdersjusteringa av pensjonane har svært uheldige konsekvensar for mange arbeidstakarar, mellom anna svært mange av medlemmene i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet vil arbeide for endringar som fjernar levealdersjusteringa i folketrygda."

Les mer

Unio vil ha et pensjonssystem som sikrer medlemmene økonomisk uavhengighet og mulighet til å videreføre levestandarden som pensjonister.

Les mer