Offentlig tjenestepensjon

De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Ansatte i kommunale barnehager har kommunal tjenestepensjonsordning etter Hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) samt pensjonsvedtekter for Oslo kommune.

Ny offentlig tjenestepensjon

Alle som er født i 1963 eller senere vil fra 2020 tjene opp pensjon etter de nye reglene for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning.

Offentlig tjenestepensjon skal bli bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor. Mange vil tjene opp pensjon både i dagens og i fremtidens pensjonsordning.

Forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er lagt ut på høring og høringsfristen er 9. januar 2019. Du kan lese høringsforslaget på regjeringen.no.

Folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

Mer informasjon finner du på NAV