Offentlig tjenestepensjon

De fleste av våre medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Ansatte i kommunale barnehager har kommunal tjenestepensjonsordning etter hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) samt pensjonsvedtekter for Oslo kommune.

Ny offentlig tjenestepensjon

Alle som er født i 1963 eller senere tjener fra 1. januar 2020 opp pensjon etter nye regler for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning.

Offentlig tjenestepensjon skal bli bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor. Påslagspensjon kan tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år. Mange vil tjene opp pensjon både i dagens og ny pensjonsordning.

Dette består offentlig tjenestepensjon av:

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

 

Folketrygden er bygd opp av alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon

 

Mer informasjon finner du på NAV