Uførepensjon

Hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon.

Du kan ha rett til uførepensjon når har vært sykmeldt i 1 år og sykepengeperioden opphører.

Du kan søke om uførepensjon ved uføregrad helt ned til 20 %. Dette gjelder selv om du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Uførepensjon kan gis til den som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenlige inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 %.

Uførepensjonen skal som hovedregel gis som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden.

Ved beregning av uførepensjonen, skal det tas hensyn til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt og opptjeningstiden.

Når du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Hvis du har tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av

  • 25 % av folketrygdens grunnbeløp (G)
  • 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Når du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Hvis du har tapt inntektsevnen, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, vil pensjonen bli summen av

  • 25 % av folketrygdens grunnbeløp (G) (men likevel begrenset til 6 % av pensjonsgrunnlaget)
  • 69 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G

Du kan jobbe mens du har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Men det fastsettes en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Inntektsgrensen fastsettes i hovedsak på basis av egen antakelse av arbeidsinntekt som du vil ha etter at du ble ufør, pluss eventuelt fribeløp.

Du får vite hvilken inntektsgrense du har når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Hvis du tjener mer enn denne inntektsgrensen, vil pensjonen bli redusert.

Mer om uførepensjon og inntekt på Statens pensjonskasse

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, foretar pensjonsinnretningen et etteroppgjør. Dette gjøres for å sikre at pensjonen er beregnet ut fra den inntekten du faktisk hadde samtidig med uførepensjonen.

Har du fått for mye eller for lite pensjon, foretas et etteroppgjør.

Hvis inntekten utgjør mer enn 80 % av den samlede inntekten før uførhet, skal uførepensjonen stoppes.

Oppgjøret er objektivt – det vil si at det vurderes ikke om det noen sin skyld at en feilutbetaling har skjedd.

Mer om uførepensjon og etteroppgjør