Uførepensjon

Hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon.

Har du arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, gis midlertidig uførepensjon. Har du uføretrygd fra NAV, gis uførepensjon.

Uførepensjon kan gis til den som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenlige inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 prosent.

Uførepensjonen skal som hovedregel gis som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden.

Ved beregning av uførepensjonen, skal det tas hensyn til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt og opptjeningstiden.

Hvis du har tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G)
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Du kan jobbe mens du har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Men det fastsettes en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Inntektsgrensen fastsettes i hovedsak på basis av egen antakelse av arbeidsinntekt som du vil ha etter at du ble ufør, pluss eventuelt fribeløp.

Du får vite hvilken inntektsgrense du har når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Hvis du tjener mer enn denne inntektsgrensen, vil pensjonen bli redusert

Mer om uførepensjon og inntekt på Statens pensjonskasse.