Alderspensjon

De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Ansatte i kommunale barnehager har kommunal tjenestepensjonsordning etter Hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) samt pensjonsvedtekter for Oslo kommune.

For å ha rett til alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, må ett av vilkårene under være oppfylt:

  • fylt 67 år.
  • nådd den aldersgrense som gjelder for stillingen.
  • tre år eller mindre igjen til aldersgrensen, og summen av din tjenestetid og alder er minst 85 år.
  • fylt 65 år og oppfyller vilkårene for rett til avtalefestet pensjon.

For å få pensjon fra 67 år, må du samtidig søke om alderspensjon fra folketrygden.

Beregningsreglene i det følgende gjelder for deg som er født i perioden 1943–1953. For deg som er født i 1954 eller senere er ikke reglene for tilpasning mellom ny folketrygd og tjenestepensjon på plass ennå.

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Eksempel:
Du skal ta ut alderspensjon fra fylte 67 år. Du har en pensjonsgivende sluttlønn på 400 000 kroner. Du har vært medlem i Statens pensjonskasse i 25 år. Du har jobbet 5 år i 50 prosent stilling og 20 år i 100 prosent stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er derfor 90 prosent.

Brutto tjenestepensjon blir da:

Pensjonsgrunnlag x 66 % x Tjenestetid/30 x Stillingsprosent x 1/12

400 000 x 66 % x 25/30 x 90 % x 1/12 = 16 500 kroner per måned

Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen levealderjusteres ved at bruttopensjonen deles på et forholdstall.

Eksempel:
Du er født i 1953 og tar ut tjenestepensjon som 67-åring. Pensjonsgrunnlaget er 396 033 kroner. Bruttopensjon (66 prosent av pensjonsgrunnlag) er 261 382 kroner. Forholdstall er 1,054 (gjelder for alle som er født i 1953).

Alderspensjon etter levealdersjustering blir da:

261 382 kroner/1,054 = 247 991 kroner*

*Før samordning med folketrygden

Samordning med folketrygden betyr at folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres.

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg. Tjenestepensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg.


Inntekt fra privat sektor

Inntekt fra arbeid i privat sektor – det vil si arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning – påvirker ikke alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjonsordning. Du kan arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon.


Inntekt fra offentlig sektor

Inntekt fra en stilling i offentlig sektor – det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning – påvirker alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonen reduseres etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten:

Ny pensjonsgrad = (Pensjonsgrunnlag - Inntekt)/Pensjonsgrunnlag x 100 %  

Hvis du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse/KLP.


Pensjonistlønn

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du pensjonen uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener. 

For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder en egen formel for beregning av pensjonistlønn.

Mer om beregning av pensjonistlønn for undervisningspersonale

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år. Det er altså fullt mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Vær oppmerksom på at hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

Selv om pensjonen reduseres, vil det for mange ha større betydning at man fortsatt har lønnsinntekt de ekstra årene man jobber. Hvor lenge du skal jobbe må derfor være en helhetsvurdering, både i forhold til livssituasjon, økonomi og ønsket om å fortsette i arbeid.