Alderspensjon

Alderspensjon er utformet forskjellig for ulike aldersgrupper. Det er et stort skille i regelverket mellom de som er født før og etter 1963.

Alle som er født i 1963 eller senere tjener fra 1. januar 2020 opp pensjon etter nye regler for offentlig tjenestepensjon og kommer inn i ny AFP-ordning.

Alderspensjon for deg som er født i 1963 eller etter

Alderspensjon for deg som er født i 1962 eller før:

For å ha rett til alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, må ett av vilkårene under være oppfylt:

  • fylt 67 år.
  • nådd den aldersgrense som gjelder for stillingen.
  • tre år eller mindre igjen til aldersgrensen, og summen av din tjenestetid og alder er minst 85 år.
  • fylt 65 år og oppfyller vilkårene for rett til avtalefestet pensjon.

For å få pensjon fra 67 år, må du samtidig søke om alderspensjon fra folketrygden.

Det er ulike beregningsregler for alderspensjon for ulike årskull:

Mer om beregning av alderspensjon for ulike årskull

Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antall år ditt årskulle forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering.

Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen levealderjusteres ved at bruttopensjonen deles på et forholdstall:

Mer om levealdersjustering

Samordning med folketrygden betyr at folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres.

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg. Tjenestepensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg.

Mer om samordningen med folketrygden

Hvis du har inntekt i tillegg til pensjon, vil pensjonen i mange tilfeller bli redusert. Det avhenger av hva slags inntekt du har:

  • Inntekt fra privat sektor uten tilknytning til offentlig tjenestepensjonsordning, påvirker ikke pensjonen fra oss.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra oss.
  • Hvis du har pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din fra oss redusert.

Hvis du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse/KLP.

For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder en egen formel for beregning av pensjonistlønn:

Mer om beregning av pensjonistlønn for undervisningspersonale

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år. Det er altså fullt mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. Men det er viktig å være oppmerksom på følgende:

Offentlig tjenestepensjon garanterer en samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon på en viss andel av sluttlønn ved full opptjening, hvis du tar ut pensjon fra SPK og NAV samtidig. 

Dersom du fortsetter å jobbe etter 67 år, og ikke tar ut pensjon verken fra folketrygden eller tjenestepensjonsordningen, vil din totale pensjonen fortsette å øke.

Hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Mer om å jobbe etter fylte 67 år