AFP

Det er ulike regler for AFP avhengig om du er født før eller etter 1963.

Stortinget har vedtatt reglene for de som er født i 1963 eller senere, fastsatt ved kgl.res. 12. april 2024. Reglene trer i kraft 1. januar 2025.

AFP for deg som er født i 1963 eller senere

AFP for deg som er født i 1962 eller før:

AFP-ordningen er en førtidspensjonsordning for de mellom 62 og 67 år:

AFP 62-65

For å ha rett til AFP fra fylte 62 år, må du oppfylle følgende vilkår:

  • Du må være i arbeid helt fram til du skal ta ut pensjon. Det spiller ingen rolle om du arbeider hel- eller deltid. Har du hel permisjon uten lønn, kan du ikke få AFP. Du kan heller ikke få AFP dersom du er tidligere medlem.
  • Du må ha hatt minst ti år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra det året du fylte 50 år til og med det året du tar ut pensjon. Eventuelt ti år med opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.
  • I dine ti beste inntektsår etter 1967 til og med året før du tar ut pensjon, må du ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • De to siste årene før pensjonering må du ha hatt en inntekt som er minst like stor som grunnbeløpet i folketrygden.

AFP 65-67

For å ha rett til AFP fra fylte 65 år, må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • Du må være i arbeid helt fram til du skal ta ut pensjon. Det spiller ingen rolle om du arbeider heltid eller deltid. Dersom du har hel permisjon uten lønn, kan du ikke få AFP. Du kan likevel ha delvis permisjon eller delvis pensjon, og også være helt eller delvis sykmeldt. Det samme gjelder hvis du har delvis permisjon med lønn og delvis pensjon.
  • Du må ha vært medlem i offentlig tjenestepensjonsordning i minst ti år etter at du fylte 50 år.
  • Dersom du ikke fyller betingelsen om ti års medlemskap, kan du likevel ha rett til AFP. Det forutsetter at du oppfyller kravene til ordningen. Det samme gjelder dersom du er ansatt i statlig sektor, men ikke er medlem i Statens pensjonskasse, enten fordi du har arbeidet under minstegrensen for rett til medlemskap, eller fordi du hadde mindre enn fem år igjen til aldersgrensen da du ble ansatt.

AFP 62-65

AFP ved 62 år tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, uten levealdersjustering, som om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på 1.700 kroner per måned. Dette tillegget får du uavhengig av om du har hatt hel- eller deltidsstilling.

AFP 65-67

AFP ved 65 år utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget dersom du har minst 30 års opptjeningstid i full stilling. Er opptjeningstiden din kortere enn 30 år, eller har du arbeidet deltid, vil pensjonen bli tilsvarende redusert.

Dersom folketrygdens beregningsmodell er en høyere pensjon, utbetales denne i stedet. Det vil for eksempel kunne gjelde dersom du har kortere opptjeningstid enn 30 år, eller om du har arbeidet deltid en del av medlemstiden. Statens pensjonskasse/KLP sørger for at AFP mellom 65 og 67 år blir beregnet etter det beste alternativet.

Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekten vil avvike med mer enn 15.000 kroner per år fra den sannsynlige inntekten du har oppgitt, må du gi skriftlig beskjed til Statens pensjonskasse/KLP om det. Da regnes ut en ny pensjonsgrad og pensjonsutbetalingen justeres.

Det er bare pensjonsgivende inntekt som kan føre til avkorting av AFP. Inntekt som ikke er pensjonsgivende etter folketrygdloven § 3-15, vil med andre ord ikke påvirke AFP. Som pensjonsgivende inntekt regnes personinntekt etter skatteloven § 12-2, dvs. at kapitalinntekt ikke medregnes.

Mer om AFP og inntekt

Hvert år når skatteligningen foreligger, foretas et etteroppgjør.

Dersom det viser seg at din faktiske inntekt etter at du gikk av med pensjon avviker med mer enn 15.000 kroner fra den inntekten pensjonen er beregnet etter, fastsettes en ny pensjonsgrad. Du får da enten etterbetalt pensjon, eller må tilbakebetale dersom du har fått for mye utbetalt.

Statens pensjonskasse informerer nærmere om godkjent dokumentasjon for AFP-etteroppgjøret.

Mer om AFP og etteroppgjør