Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle og barn ved død.

Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og forelderen er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis et barn mister begge sine foreldre, og begge er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning, har barnet rett til barnepensjon fra begge foreldrene.

Du har rett til ektefellepensjon dersom ektefellen dør ett år eller mer etter ansettelse i stilling som ga rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning at ekteskapet ble inngått.

Du kan ha rett til pensjon hvis ektefellen din var tidligere medlem i offentlig tjenestepensjonsordning. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Mer om vilkårene for rett til ektefellepensjon

Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 % av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Mange av ektefellepensjonene blir likevel fortsatt beregnet etter de såkalte bruttoreglene. Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle - eller 60 % av alderspensjonen.

Mer om beregning av ektefellepensjon