Ektefellepensjon

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner ved død.

Pensjonen utbetales som hovedregel frem til en måned etter at den gjenlevende har falt bort.

Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og forelderen er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis et barn mister begge sine foreldre, og begge er medlem i offentlig tjenestepensjonsordning, har barnet rett til barnepensjon fra begge foreldrene.

Du har rett til ektefellepensjon dersom ektefellen dør ett år eller mer etter ansettelse i stilling som ga rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning at ekteskapet ble inngått.

Du kan ha rett til pensjon hvis ektefellen din var tidligere medlem i offentlig tjenestepensjonsordning. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Mange av ektefellepensjonene blir likevel fortsatt beregnet etter de såkalte bruttoreglene. Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle, eller sagt på en annen måte; 60 prosent av alderspensjonen.

Mer om ektefellepensjon på Statens pensjonskasse.