Lærerprofesjonens etiske ansvar

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne.

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne.

Et viktig grunnlagsdokument vi kan bruke er Lærerprofesjonens etiske plattform. Plattformen er et felles uttrykk for profesjonens etiske verdier og ansvar. Plattformen kan brukes som et utgangspunkt når vi vil diskutere hvordan arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass skal være. Det er gjennom holdninger og handlinger - i møte med kolleger, i møte med barnehagebarn, elever og foresatte, verdiene våre realiseres. 

I plattformen er det formulert på denne måten: «Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med.»

Menneskeverd og menneskerettigheter er en av flere grunnleggende verdier i Lærerprofesjonens etiske plattform.

Menneskeverd og menneskerettigheter er en av flere grunnleggende verdier i Lærerprofesjonens etiske plattform. Menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behovet for trygghet og omsorg er grunnleggende. Hva betyr dette i praksis for oss?

Respekt og likeverd er også en av verdiene i plattformen. Lærere og ledere i skoler og barnehager har et ansvar for å hindre undertrykkelse og fordomsfulle vurderinger. Hva betyr det i praksis å respektere hverandre og innta en likeverdig holdning til hverandre?

Vi er alle medansvarlige

Plattformen kan også brukes når vi som organisasjon skal diskutere hvordan vi kan jobbe for å endre holdninger, verdier og kulturer. Som profesjon må vi starte med å snakke om hvordan arbeidsmiljøet og læringsmiljøet kan bli bedre. Vi må sette i gang tiltak for å hindre uønskede hendelser og forebygge at seksuell trakassering oppstår.

Som profesjonsutøvere et vi alle medansvarlig for utviklingen av arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass. Metoo-kampanjen har avdekket at taushetskulturer kan tilsløre og stilltiende godta uakseptabel atferd. Noe av det viktigste vi kan gjøre, enten vi er medlemmer eller tillitsvalgte, er å løfte fram vanskelige saker, snakke om etiske dilemmaer og tørre å si fra eller spørre kolleger når du reagerer på situasjoner eller hendelser.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av at det er rom for uenigheter og spørsmål om hva som er etisk forsvarlig praksis.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av at det er rom for uenigheter og spørsmål om hva som er etisk forsvarlig praksis. Hvem snakker vi med om vanskelige saker av pedagogisk eller etisk karakter? Ledere, tillitsvalgte, kolleger?

Vi må som profesjon ta felles ansvar for å finne gode løsninger sammen, og om nødvendig varsle, når det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.