Det angår oss alle

Kampanjen Metoo har vist at uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering har fått pågå i et større omfang enn mange av oss kunne ane.

Sak etter sak rulles opp og avdekker holdninger og handlinger i samfunnet vårt som vi ikke kan leve med. Utdanningsforbundet er opptatt av hvordan vi kan jobbe både kortsiktig og langsiktig for å stoppe seksuell trakassering.   

Et inkluderende arbeidsmiljø og læringsmiljø er verdier vi ønsker å holde i hevd hele tiden. Derfor angår Metoo-kampanjen oss alle. Som fagforening og profesjonsorganisasjon vil vi ta et tydelig etisk og juridisk ansvar.

Utdanningsforbundet vil ha et arbeidsmiljø for ansatte og et læringsmiljø for barnehagebarn og elever som griper fatt i all form for trakassering. Uønsket seksuell oppmerksom og seksuell trakassering må tematiseres og løftes fram i lyset.

Vi har et godt utgangspunkt for å jobbe forebyggende ved å fortsette å diskutere arbeids- og læringsmiljø med utgangspunkt i profesjonsetikken. Hva skal til for å skape et trygt arbeids- og læringsmiljø? 

Vi har et særlig ansvar

Et godt arbeidsmiljø påvirker selvsagt læringsmiljøet til barn, unge og voksne. Som ansatte i utdanningssektoren har vi et særlig ansvar for å skape en tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vi har et særlig etisk ansvar for å si fra om vi oppdager uakseptable situasjoner. Alle skal føle seg trygge og ivaretatt på den enkelte arbeidsplass, i barnehagen og på skolen.  

Vi må som forbund ta på alvor at seksuell trakassering også foregår blant ansatte innen vår egen profesjon. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å starte en åpen dialog om hva Metoo-kampanjen har gjort oss oppmerksomme på og hva vi bør gjøre for å endre en kultur der handlinger og verdier ikke stemmer overens med vårt samfunnsmandat som lærere.

Utdanningsforbundet skal som fagforening være til hjelp og støtte for våre medlemmer om de selv opplever eller er vitne til seksuell trakassering. Det er i tillegg viktig at arbeidsplassene har gode rutiner for forebygging og håndtering av hendelser som oppstår.  

Vi har samlet fakta, tips og råd som vi håper kan være til støtte i arbeidet på den enkelte arbeidsplass.