Kva er seksuell trakassering?

Mange er usikre på kva som er seksuell trakassering. Den som opplever seg trakassert er den som avgjer om handlinga er trakasserande.

Det er ofte ein skeiv maktbalanse mellom den som trakasserer og den som vert utsett for trakasseringa.

Mange er usikre på kva som er seksuell trakassering. Likestillings- og diskrimineringslova § 13 seier følgande:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Ein skil gjerne mellom fysisk, verbal og ikkje-verbal trakassering.

Her er nokre eksempel på kva som kan vere seksuell trakassering:

  • Ikkje ønska fysisk kontakt som for eksempel berøring, klemming eller kyssing
  • Ubehagelege og nærgåande blikk eller plystring
  • Seksuelle forslag, kommentarar og seksualiserte spøkar 
  • Seksuelle kommentarar om eins kropp, utsjånad eller kjønn 
  • Støtande og seksualiserte kroppsbevegelsar
  • Spreiing av seksuelle rykte
  • Å sende sms, mail eller lappar  med seksuelt innhald
  • Å sende eller vise bilde eller videoar med seksuelt innhald 

Det er ofte ein skeiv maktbalanse mellom den som trakasserer og den som vert utsett for trakasseringa. Den som trakasserer er ofte overordna den som vert trakassert, for eksempel leiar – tilsett, forelesar-student, lærar-elev.

Den som opplever seg trakassert er den som avgjer om handlinga er trakasserande.

Det er vanskeleg å gje ein eintydig definisjon på kva åtferd som er seksuell trakassering. Dette avheng av korleis den som vert utsett opplever det. Vi har ulik terskel for kva vi opplever som krenkande og plagsamt.  

I forarbeida til Likestillings- og diskrimineringslova står det at «seksuell oppmerksomhet går over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt gjort klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønskeet.»Men det fins og adferd som er så alvorleg og tydleg trakassering at det ikkje skal vere nødvendig å seie ifrå om at det er uønska merksemd, dette kan for eksempel vere at nokon sender nakenbilder til kollegaen sin eller blottar seg for nokon.

Ein ting er heilt klart, seksuell trakassering er forbode i Noreg. Dette finn vi i Likestillings- og diskrimineringslova § 13. Les heile lovteksten her:

 

§ 13. Forbud mot å trakassere.
Trakassering på grunn av forhold som nevnt i §6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Forbudet omfatter trakssering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i §6 første ledd. Forbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og trakassering skjer på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd. Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

 

Test om du får rett svar

 

I denne artikkelen på nrk.no kan du øve deg på kva som er riktig reaksjon på seksuell trakassering og du kan gjette kva utfallet blei i dei fem sakene