Meld inn kandidater til Lærerprofesjonens etiske råd

Det er nå åpnet for å foreslå kandidater til Lærerprofesjonens etiske råd. Disse skal utgjøre rådet for landsmøteperioden 2024-2027.

OBS: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Ingunn Folgerø stilte seg til disposisjon for en ny periode som leder. Folgerø har nå valgt å trekke sitt kandidatur på grunn av yrkesmessige årsaker. Det er fortsatt ønskelig med forslag til kandidater til både rådsmedlemmer og rådsleder. Oppdatert 24.01.2024.

Fristen for å melde inn kandidater er ved utgangen av 8. februar 2024. Det kan gjøres i dette skjemaet.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, oppfordrer så mange som mulig til å sende inn forslag på kandidater.

– Vi oppfordrer alle fylkes- og lokallag, andre lærerorganisasjoner og enkeltpersoner med interesse for profesjonsetikk til å foreslå kandidater med relevant kompetanse til rådet. Sittende rådsmedlemmer kan også renomineres, sier Røsvoll.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. 

Rådet er et fritt og uavhengig organ for hele profesjonen, og skal blant annet bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, samt løfte fram og debattere spørsmål av prinsipiell karakter.

Du kan lese mer om rådet og dets mandat her.

Lojalitet til barns beste – alltid

Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne skole, har vært leder av Lærerprofesjonens etiske råd siden 2002.

– Etikken er et fag som fordrer at vi er interessert i å vurdere vår skole- og barnehagehverdag ut fra både juridiske, pedagogiske og psykologiske perspektiv med tanke på hva som er barns beste, sier Folgerø.

Av temaer som har preget den siste perioden trekker Folgerø fram debatter om ytringsfrihet, profesjonens ansvar og handlingsrom i møte med eksterne tilbydere av program og metodikker, samt viktigheten av å være lojale mot barna, først og fremst, basert på Lærerprofesjonens etiske plattform.

– Det er viktig at rådet har representanter fra barnehage, skole og akademia, samt juridisk og gjerne filosofisk og psykologisk kompetanse, sier hun.

Årlig konferanse

Framover står det en rekke aktiviteter på agendaen.

25. januar arrangeres rådets årlige konferanse, som i år heter «Ta deg sammen!» og tematiserer hvordan man møter barns motstand, med blant andre psykolog Hedvig Montgomery. Konferansen holdes i Lærernes hus i Oslo, og kan også følges digitalt. 

I tillegg fortsetter den månedlige podkasten Lærerliv, der det til nå er spilt inn nitten episoder om sentrale dilemma i skole og barnehage.

– Det har vært, og er, svært lærerikt å speile egne oppfatninger mot andres perspektiv. Jeg håper det kommer inn mange gode forslag til kandidater, avslutter hun.

Om nominasjonsprosessen

Det er en åpen nominasjonsprosess. Kandidatene må ha bekreftet at de vil stille seg til disposisjon før de blir foreslått.

Alle kandidatene som foreslås må ha et stort engasjement for profesjonsetikk og ha god kjennskap til utdanningssektoren. Forslagene må begrunnes.

Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som vil beslutte hvordan rådet skal settes sammen.

Les mer om nominasjonsprosessen her.

Kontaktperson i Utdanningsforbundet er:

Mathias Myhrvold-Hanssen
Telefon: 97665533
Epost: [email protected]

Ved behov for ytterligere opplysninger om rådets arbeid, kan nåværende leder besvare spørsmål:

Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne videregående skole
Telefon: 95240884
E-post: [email protected]