Utdanningsinstitusjoners ansvar

Utdanningsinstitusjonene har som arbeidsgivere et overordnet ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

Dette ansvaret ligger først og fremst hos lederne. Skoler, barnehager, faglig og administrativt støttesystem og universiteter og høyskoler må ha retningslinjer for hvordan de skal forhindre seksuell trakassering og hvordan de skal følge opp varsler.

Det er et lederansvar å lage slike retningslinjer, men tillitsvalgte og verneombud, som arbeidstakernes representanter, skal bidra i arbeidet med å lage retningslinjene. Det er både et lederansvar og et individuelt ansvar at disse retningslinjene følges.

I tillegg må alle utdanningsinstitusjoner tematisere og gjøre kjent hvordan det jobbes for å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Trygge arbeidsplasser kjennetegnes av at det er mulig å si fra, komme med konstruktiv kritikk og få til endringer sammen. For å forebygge må det snakkes om hvilken kultur, holdninger og verdier som skal prege den enkelte arbeidsplass.

Behov for å snakke om hva varsling er

Metoo-kampanjen har vist at det er et behov for å snakke om hva varsling er, om varslingsrutiner, om hvem som har ansvar for hva når varsler kommer. Det er også av avgjørende betydning for utviklingen av arbeidsmiljøet at bekymringer tematiseres og at rykter ikke får spre seg ubegrunnet. Alle parter i en varlingssak har rett på en grundig og rettferdig behandling.

Ansatte i utdanningsinstitusjoner er forbilder for barn, elever og studenter. Det betyr at ansatte skal være seg bevisst på at utviklingen av arbeidsmiljøet er et felles ansvar. Som mennesker er vi forskjellige og har forskjellige grenser. Det å kunne ha noen å snakke fortrolig med, og om nødvendig si fra til på en vennskapelig måte, er viktig.

Både Likestillings- og diskrimineringsloven og Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

Både Likestillings- og diskrimineringsloven og Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven har regler som sier at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Den sier også at det skal varsles på en forsvarlig måte og at arbeidsgiver ikke har lov til å straffe den som varsler.