.

Utdanningsforbundets strategi skal styrke innsatsen mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av skoler. Vi skal jobbe for en offentlig kontrollert utdanningssektor og for at offentlige midler kommer elever til gode.

Last ned Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Se også den engelske versjonen av strategien

Utdanningsforbundet mener

 • Utdanning skal være et offentlig velferdsgode, tilgjengelig for alle.
 • Fellesskapets penger til utdanning skal i sin helhet komme barn og unge til gode, ikke bli fortjeneste for kommersielle aktører.
 • Innholdet i utdanningen og det pedagogiske arbeidet skal ikke kommersialiseres. Ledere og lærere skal ha ansvaret for det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler.
 • Økt privatisering og kommersialisering gir mindre demokratisk kontroll og styring av utdanningen i Norge.
 • Ansatte i private barnehager og skoler må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager og skoler.

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Private og kommersielle aktører har de siste årene fått større innpass i skolesektoren i Norge. Det har ikke bare kommet flere private skoler, men kommersielle aktører får større innflytelse over innholdet og det pedagogiske opplegget i skolene. Dette er bakgrunnen for at Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 vedtok at forbundet på alle plan skal arbeide mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering. I denne strategien setter vi opp mål og virkemidler for dette arbeidet.

Vår strategi skal styrke innsatsen mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting av skoler. Vi skal jobbe for en offentlig kontrollert utdanningssektor og for at offentlige midler kommer elever til gode. Gjennom strategien blir lærerprofesjonens rolle og innflytelse for å sikre likeverdighet og kvalitet i utdanningen synliggjort. Like viktig er det å jobbe for å sikre de ansatte i skoler gode lønns- og arbeidsvilkår, og å gi våre tillitsvalgte reell medbestemmelse.

Medlemmer i offentlige og private virksomheter er likeverdige

Utdanningsforbundets medlemmer representerer et stort mangfold av stillinger og funksjoner innen hele utdanningssystemet, også i private skoler. En fagforening som favner så bredt og har som ambisjon å beholde denne bredden, skal ta på alvor at medlemmene representerer ulike arbeidsfelt med ulike utfordringer. Vi må respektere medlemmene og anerkjenne deres profesjonsutøvelse samtidig som vi tydeliggjør motstand mot at kommersielle krefter får økt innflytelse i skolen. Utdanningsforbundet skal jobbe mot økt privatisering og kommersialisering, samtidig som vi respekterer og anerkjenner medlemmenes profesjonsutøvelse hos samme arbeidsgiver.

Skole er et offentlig ansvar

Utdanningsforbundet mener at utdanning er et offentlig ansvar, og offentlige midler til utdanning skal komme elevene til gode. Privatisering og kommersialisering i utdanningssektoren og konkurranseutsetting av velferdstjenester er en trussel mot likeverdig opplæring og politisk styring av utdanningssektoren gjennom folkevalgte organ. Når makt flyttes fra folkevalgte organer til private beslutningstakere får kommuner og fylkeskommuner begrenset styring og innflytelse over private skoler. Dette gjelder både innholdet i og omfanget av tilbudet.

I mange tilfeller blir det kommuner og fylkeskommuner som må tilpasse seg de private aktørene og ikke omvendt. Private skoler erstatter kommunale skoler som er vedtatt nedlagt eller offentlige skoler legges ned, fordi private overtar utdanningstilbudet.

I tillegg viser det seg at det i praksis er svært vanskelig å reversere privatisering av skoler.

Utdanning skal ikke være handelsvare hverken nasjonalt eller internasjonalt

Det norske utdanningssystemet blir påvirket av utviklingen internasjonalt. Et av forholdene som har stor betydning for oss, er den økende kommersialiseringen av utdanningstilbud og tjenester i både rike og fattige land. Makt flyttes i økende grad til kommersielle aktører og private interesser, på bekostning av folkevalgte organer, lærere, ledere og andre profesjonsutøvere. Disse kommersielle selskapene er ofte multinasjonale og opererer i mange land. Kommersielle krefter får også mer og mer innflytelse og kontroll på innholdet og pedagogikken i skolene, både i Norge og internasjonalt. Dette kan f.eks. være gjennom pedagogiske programmer, tester eller konsulentselskaper. Slik kommersialisering vil svekke både den demokratiske kontrollen av utdanningen og lærerprofesjonen sin rolle.

Den internasjonale lærerorganisasjonen Education International (EI) har arbeid mot kommersialisering og privatisering i og av utdanning som et av sine viktigste satsingsområder. Målet for dette arbeidet er å avdekke, stoppe og reversere kommersialisering globalt. Utdanningsforbundet arbeider sammen med EI mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting i alle EIs medlemsland.

Like lønns- og arbeidsvilkår

Fortsatt er en relativt liten andel av grunnskolene private, men knapt en femtedel av de videregående skolene i Norge er private. Private virksomheter som utfører utdannings- og velferds-tjenester bytter ofte arbeidsgiverforening og tariffområde, for å unngå å måtte forholde seg til de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt for tilsvarende virksomheter i offentlig sektor. Dårligere tariffavtaler i privat sektor undergraver tariffavtalene i offentlig sektor. Dette er en trussel mot lønns- og arbeidsvilkårene til Utdanningsforbundets medlemmer. Særlig gjelder dette dårligere pensjonsvilkår.

Reell medbestemmelse

Reell medbestemmelse er en forutsetning for å få likeverdige forhold for våre medlemmer i private skoler. Utdanningsforbundet må være bevisst vår prinsipielle holdning rundt privatisering, samtidig som vi vektlegger å være en profesjonell og tillitsbyggende aktør i samarbeid om skolenes virksomhet. For å lykkes i et slikt samarbeid må det jobbes for innsyn og åpenhet i det daglige arbeidet, og vi må jobbe for at de private aktørene ikke bruker Utdanningsforbundets politikk som et hinder for samarbeid. For at tillitsvalgte skal være gode pådrivere for gode og omforente medbestemmelsesprosesser i et slikt komplekst politisk landskap, trenger de særlig støtte fra sin organisasjon.

Private skoler må drives på et ideelt grunnlag

Utdanningsforbundet arbeider for et sterkt offentlig utdanningssystem med utgangspunkt i fellesskolen. Utdanningsforbundet mener at private skoler må drives på et ideelt grunnlag for å ha rett til støtte fra det offentlige. Skolene må reguleres av det offentlige. Privatskoler må representere et alternativt pedagogisk grunnlag eller bli drevet på et livssynsgrunnlag. I dag skal friskoleloven forhindre at private aktører kan ha fortjeneste på private skoler som mottar statsstøtte. Det finnes allikevel flere eksempler på aktører som har forsøkt å tjene penger på privatskoler. Friskoleloven må hindre alle former for profitt i private skoler.

Våre mål

 • Sikre demokratisk kontroll over skolene og lærerprofesjonens innflytelse på metoder og pedagogiske virkemidler.
 • Friskoleloven må forsterkes for å forhindre alle former for fortjeneste i private skoler.
 • Offentlige skoler skal ikke privatiseres.
 • Bevare den lovfestede retten til likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i private skoler på linje med offentlige skoler.
 • Pensjonsordninger for ansatte i private skoler skal være likeverdige med offentlig tjenestepensjon.
 • Alle private skoler skal være omfattet av tariffavtaler, og ha rett til forhandlinger og medbestemmelse.
 • Bedre tilsyn og kontroll med private skoler.

Hvordan når vi disse målene?

For å lykkes i arbeidet mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering, må alle nivåer i Utdanningsforbundet rette søkelyset på dette temaet. Vi må delta i den offentlige debatten på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å skape en opinion mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting. Vi må bygge allianser og samarbeide med politikere, andre ansatte i utdanningssektoren og foreldre.

For å få til dette er vi avhengig av godt skolerte tillitsvalgte og medlemmer. Det må legges til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring i alle deler av organisasjonen. Målene i denne strategien må være kjent på alle nivåer, og prege arbeidet og argumentasjonen vår lokalt og nasjonalt.
Punktene under er alle sentrale virkemidler, som må justeres, suppleres og videreutvikles etter hvor påvirkningsarbeidet skal gjennomføres.

For å nå våre mål om å stoppe økt privatisering og hindre økt kommersiell innflytelse i skolen, er det lokalt særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Påvirke kommunepolitikere gjennom systematisk informasjonsarbeid og dialog for å forhindre privatisering og kommersialisering. Styrke arbeidet med medlemsvekst og rekruttering av tillitsvalgte for å øke organisasjonsgraden i private skoler.
 • Arbeide for at det stilles krav om at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår blir et vilkår i anbuds- og konkurranseutsettingsprosesser.
 • Være en pådriver for gode og omforente medbestemmelsesprosesser i kommuner som vurderer konkurranseutsetting og privatisering av kommunale virksomheter der Utdanningsforbundet har medlemmer.
 • Gi god skolering og støtte til tillitsvalgte i private barnehager og skoler.

For å nå våre mål om å stoppe økt privatisering og hindre økt kommersiell innflytelse i skolen, er det på fylkesnivå særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Påvirke fylkespolitikere gjennom systematisk informasjonsarbeid og dialog for å forhindre privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting.
 • Legge til rette for profesjonsfelleskap og -bevissthet for medlemmer og tillitsvalgte for å identifisere og forhindre kommersialisering av innholdet i skolen.
 • Fremsette krav om tariffavtale for alle private skoler i fylket.
 • Skolere lokale tillitsvalgte og medlemmer i saker som særskilt omfatter prosesser rundt konkurransesetting, privatisering og kommersialisering.
 • Bidra til at det føres tilsyn med private skoler når det anses nødvendig.

For å nå våre mål om å stoppe økt privatisering og hindre økt kommersiell innflytelse i skolen er det på nasjonalt nivå særlig viktig å:

 • Bidra til opinionsdannelse gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
 • Påvirke nasjonale myndigheter for å endre lov- og regelverk ved å synliggjøre konsekvenser av privatisering og kommersialisering.
 • Bruke Unio-felleskapet og EI aktivt for opinionsdannelse.
 • Støtte opp om EIs strategi mot kommersialisering og privatisering i og av utdanning.
 • Sikre at alle ledd i organisasjonen har nødvendig kunnskap og fakta for å være troverdige aktører, og for å kunne overbevise politikere og opinionen.
 • Videreføre arbeidet med å framforhandle og videreutvikle tariffavtaler med gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.
 • Videreutvikle og implementere kursmateriale for skolering av medlemmer og tillitsvalgte.
 • Tilrettelegge for erfaringsutveksling på alle nivå i organisasjonen.
 • Forsvare og videreutvikle Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse i saker som omhandler konkurranseutsetting og privatisering av kommunale virksomheter.
 • Sikre gode rammer for medbestemmelser i private virksomheter gjennom styrking og videreutvikling av hovedavtalene.