Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater

I dette faktaarket ser vi på antall søkere til de ulike lærerutdanningene, og på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene. Vi presenterer også antallet studieplasser som departementet tildeler universitet og høyskoler, antallet studenter som blir tilbudt studieplass, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Last ned: Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater. Faktaark 2018:1

I 2017 var det over 135 587 søkere til grunnutdanninger innen høyere utdanning, en økning på 2,7 prosent sammenlignet med 2016. Av disse søkte 11 713 personer på ulike lærerutdanningsstudier. Dette er en økning i antallet søkere på 2,5 prosent.

 

Fotnote: 11 713 personer

Tallet er hentet fra Ceres Samordna Opptak og inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for henholdsvis 1.–7. trinn (GLU 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor 8–13), barnehagelærerutdanning (BLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn og yrkesfaglærer-utdanning for 8.–13. trinn, og hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass av institusjonen og som bekrefter at de tar imot studieplassen, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Tallene fra Ceres Samordna opptak (SO) viser at for Lektor 8–13 og BLU fortsetter økningen i antallet søkere fra 2016. I 2017 er det en nedgang i antallet søkere til grunnskolelærerutdanningene. For GLU 1–7 var nedgangen på 3,6 prosent, for GLU 5–10 var det 5,5 prosent færre søkere. For faglærerutdanningene (faglærer og yrkesfaglærer) var nedgangen på 6,4 prosent.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), viser at det i 2016 var en nedgang fra året før på 312 uteksaminerte kandidater. I 2017 var det en økning og det ble totalt uteksaminert 755 flere kandidater enn i 2016. Dette skyldes primært at flere kandidater er uteksaminert fra grunnskolelærerutdanningen, PPU, PPU-Y, faglærerutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (Kilde SO)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

GLU 1–7

1533

1645

1574

1557

1503

GLU 5–10

1376

1366

1399

1429

1445

Sum grunnskolelærere

2909

3011

2973

2986

2948

Faglærerutdanning (yrkesfaglærerutdanning + faglærerutdanning)

518

589

548

567

527

BLU

2553

2606

2627

2458

2604

Lektor 8–13

856

916

936

977

1006

I alt

6836

7122

7084

6988

7085

 

Tabell 1 viser at antallet studieplasser ved BLU er omtrent stabil i perioden 2014–2017 og er i år på samme nivå som i 2014. For GLU og faglærerutdanningene er antallet planlagte studieplasser på omtrent samme nivå i hele perioden 2014–2017. Antallet planlagte studieplasser på Lektor 8–13 har økt jevnt i hele perioden 2013–2017.

Tilbud om opptak

Fra 2017 er GLU 1–7 og 5–10 femårige integrerte mastergradsstudier. KD har skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7 og GLU 5–10 fra 2016. I 2016 og 2017 er det en nedgang i antallet kvalifiserte søkere til GLU. Nedgangen er en ventet konsekvens av de nye opptakskravene. Skjerpede opptakskrav gjelder også for lektor 8–13, men for denne utdanningen øker antallet søkere jevnt i perioden 2013–2017. I tillegg har universitetene og høyskolene etablert flere lektorutdanninger. Antallet søkere til faglærerutdanningene øker også. Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (Kilde SO)

Utdanninger

2015

2016

2017

Prosent

GLU 1–7

1923

1664

1681

+1 %

GLU 5–10

2007

1965

2007

+2 %

BLU

3435

4269

4076

-4,7 %

Lektor 8–13

1530

1694

1819

+7,4 %

Faglærerutdanningene

495

576

632

+9,7 %

 

Tabell 1 og 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass, er høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser de har fått tildelt av KD.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

Antallet tilbud om studieplass på GLU 1–7 og 5–10 økte fra 2016 til 2017. På GLU 1–7 er det i 2017 gitt tilbud om 17 flere studieplasser enn i 2016. Dette er en økning på 1 prosent. På GLU 5–10 ble det i 2017 gitt 42 flere tilbud om studieplass enn i 2016. Økningen er på 2 prosent.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2017 fikk 125 flere søkere enn i 2016 tilbud om studieplass ved Lektor 8–13. Dette gir en økning i antallet tilbud om studieplass på 7,4 prosent.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass har sunket med 193 personer fra 2016 til 2017. Dette er en nedgang på 4,7 prosent i antallet søkere som får tilbud.

Faglærerutdanningene

På yrkesfaglærer- og faglærerutdanning ble det i 2017 sendt tilbud om opptak til 56 flere søkere enn i 2016. Dette er en økning på 9,7 prosent i antallet søkere.

Opptak til lærerutdanningene

Det er mange utdanningsveier til læreryrket. Utdanningene kvalifiserer for ulike trinn i utdanningssystemet og er til dels overlappende. Utdanningene rekrutterer svært ulikt, og det er også store forskjeller i søkning til de ulike studiestedene. Institusjonene fastsetter selv det endelige antallet studieplasser de tilbyr, og hvor mange som gis opptak til lærerutdanningene.

Tabell 3. Antallet studenter som har bekreftet at de starter opp på en lærerutdanning (Kilde DBH)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

GLU 1–7

1542

1428

1729

1435

1268

GLU 5–10

1455

1441

1547

1472

1634

Sum grunnskolelærere

2997

2869

3276

2907

2902

Faglærerutdanning

316

291

220

277

348

Yrkesfaglærerutdanning

205

294

293

222

240

PPU-Y

325

347

345

409

539

PPU

2090

1874

1847

2482

2420

Lektor 8–13

846

995

1025

1080

1155

BLU

2852

2869

2865

2944

2999

Sum alle

9631

9539

9871

10 321

10 603

 

Antallet søkere som har takket ja til en studieplass på GLU har variert noe i perioden 2013–2017. Selv om grunnskolelærerutdanningen ble femårig master fra 2017 øker antallet søkere som har takket ja til studieplass ved GLU 5–10 fra 2016 til 2017. Tabell 3 viser at antallet studenter som starter på GLU 1–7 og 5–10 i 2017 er lavere enn antallet planlagte studieplasser. Vel 200 studieplasser har stått ledig på GLU hvert år i perioden 2014–2015. I 2016 var det i underkant av 300 studieplasser ledig på GLU, de fleste på GLU 1–7. De ledige plassene er først og fremst på studiesteder utenfor de største byene. Antallet studenter som har startet opp på BLU øker i perioden 2013–2017. Opptaket til PPU og PPU-Y er lokalt, det enkelte universitet og høyskole tar selv opp studenter til studietilbudet. Antall studenter på PPU sank fra 2012 til 2014, men i 2017 er antallet studenter omtrent på samme nivå som i 2016. Antallet studenter som takker ja til studieplass på PPU-Y er jevnt stigende i perioden 2013–2017. Antall søkere som takker ja til studieplass på faglærer- og yrkesfaglærerutdanningen har også variert i hele perioden 2013–2017 (kilde DBH).

Antall uteksaminerte fra universiteter og høyskoler

Tabell 4. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2013–2017 (Kilde DBH)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

ALU

1317

295

189

43

43

GLU 1–7

76

712

806

812

858

GLU 5–10

39

631

826

849

906

Sum grunnskolelærere

1432

1638

1821

1704

1807

Lektor 8–13

200

243

285

309

298

BLU

2058

1893

2066

1792

1807

PPU

1348

1670

1498

1513

1585

PPU-Y

191

256

276

211

312

Faglærerutdanning

97

81

81

109

142

Yrkesfaglærerutdanning

154

158

157

118

162

Sum

5048

5455

5670

5756

6113

Allmennlærerutdanningen

Første kull grunnskolelærere ble tatt opp til studiet høsten 2010 og ble uteksaminert våren 2014. I 2013 var derfor de fleste av kandidatene uteksaminert som allmennlærere. Antallet ut-eksaminerte allmennlærere synker hvert år i perioden fra 2014–2017 parallelt med at flere uteksamineres som grunnskolelærere.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

Våren 2014 ble de første kullene med grunnskolelærerne uteksaminert. Fra GLU 1–7 ble det i 2015 uteksaminert 94 flere kandidater enn i 2014, mens det i 2017 ble uteksaminert 46 flere kandidater enn i 2016. Fra GLU 5–10 ble i det i 2017 uteksaminert 57 flere lærere enn i 2016. Antallet kandidater uteksaminert fra GLU 1–7 og 5–10 er økende i hele perioden 2013–2017.

Uteksaminerte grunnskolelærere

Antallet uteksaminerte grunnskolelærere i perioden 2014–2017 er totalt høyere enn antallet allmennlærere i perioden 2009–2012. For 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningen enn det som var tildelt allmennlærerutdanningen, og dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere fra GLU 1–7 og GLU 5–10 jevnt.

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden 2013–2017. Dette skyldes at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene i perioden har tatt opp flere studenter.

Barnehagelærerutdanningen

Høsten 2013 startet den nye barnehagelærerutdanningen opp. Tabell 4 viser både studenter som har fullført barnehagelærer- og førskolelærerutdanningen. Antallet personer som blir uteksaminert som barnehagelærer varierer i hele perioden og har sunket fra 2015 til 2017.

Praktisk-pedagogisk utdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Tabellen viser at antallet kandidater uteksaminert fra PPU og PPU-Y varierer noe i perioden 2013–2017. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU og PPU-Y.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Utdanningsforbundet er opptatt av at det i hele landet er for få søkere til lærerutdanningene. Nedgangen i antall studenter som starter på GLU 1-7 er bekymringsfull.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. For å gjøre læreryrket mer attraktivt må det skje noe med lønns- og arbeidsvilkårene slik at folk søker seg til lærerutdanningene, fullfører og blir i læreryrket etterpå.

Kilder

Ceres Samordna opptak (SO)

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, «Lærerutdanninger i endring» rapport nr. 4 2014 

OECD 2016: Education at a Glance, OECD Indicators

Utdanningsforbundets pressemelding 19. juli 2017 «Flott at flere får tilbud om lærerutdanning»

Utdanningsforbundets policydokument «En fremtidsrettet lærerutdanning»

Utdanningsforbundets policydokument «Vi utdanner Norge»

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.