Skolevurdering i Norge og internasjonalt

Vurdering er satt høyt på den utdanningspolitiske dagsordenen i Norge, og i løpet av det siste året er et nytt nasjonalt kvalitetsvurderingssystem iverksatt.

Temanotat 8/2005: Skolevurdering i Norge og internasjonalt (pdf)

Også internasjonalt er skolevurdering et aktuelt tema.

I dette temanotatet vil vi i tillegg til å omtale norske forhold, presentere og kommentere rapporter som sammenfatter ulike lands vurderingsordninger.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.