Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til et kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (European Qualification Framework, forkortet EQF). Forslaget er gjenstand for en omfattende konsultasjon i hele Europa i høst (2005).

Faktaark 2005:08. Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (pdf)

Utdanningsforbundet vil delta i disse konsultasjonene nasjonalt, blant annet gjennom høringsuttalelse til UFD, og internasjonalt gjennom innspill og diskusjoner i ETUCE (European Trade union Committee for Education) som er høringsinstans på europeisk nivå. Faktaarket gir en kort gjennomgang av formålet med og innholdet i det foreslåtte EQF.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.