Lærer i videregående opplæring

De aller fleste lærere i videregående er medlem i Utdanningsforbundet - den klart største lærerorganisasjonen og landets nest største fagforening.

Det gjør at Utdanningsforbundet har størst innflytelse når det forhandles om lønn, arbeidstid og pensjon for lærere i videregående opplæring – både sentralt og lokalt.

Utdanning skal lønne seg.


Hvorfor bør du være medlem?

• Utdanningsforbundet arbeider for et kollektivt lønnsløft for lærere med lengst utdanning.
• Vi bruker også vår sterke posisjon til å forhandle lokalt for medlemmer i videregående skole.
• Utdanningsforbundet har størst påvirkningskraft når det skal tas beslutninger i skolen
• Vi jobber både for lærere i studieforberedende utdanningsprogram og for yrkesfaglærere. Det gir oss en bredde som gjør at vi blir lyttet til i viktige spørsmål.
• Utdanningsforbundet har dyktige tillitsvalgte som støtter deg på din skole.
• De fleste videregående skolene har sterke klubber som jobber for å fremme dine interesser på arbeidsplassen.
• Vi har svært gode bank- og forsikringsordninger.

Et sterkt profesjonsfellesskap

Som medlem av Utdanningsforbundet er du del av et profesjonsfelleskap som har stor betydning for kvaliteten i skolen og for elevenes læring.

• Vi gir lærere en sterk stemme i råd og utvalg der fagene og skolen utvikles.
• Som medlem får du tilbud om kurs og konferanser som er nyttige for deg som er lærer i videregående opplæring.

 • Du vil merke at vi kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom hovedsammenslutningen Unio jobber vi for å sikre høyere lønnsøkning til de med høyere utdanning.
 • Utdanningsforbundet ønsker et kollektivt løft for de i skolen med lengst utdannelse. Det oppnår vi best gjennom å stå sammen i sentrale forhandlinger. Samtidig bruker vi vår sterke posisjon til å forhandle lokalt på vegne av medlemmene.
 • Du kan delta på kurs og konferanser som er nyttige for deg som er lektor.

Lektorenes kunnskap og kompetanse har enormt stor betydning for kvaliteten i skolen og elevenes læring – hver eneste dag. Den kunnskapen er også viktig vårt mer langsiktige arbeid med å styrke den faglige kvaliteten i alle landets skoler.

 • Vi gir yrkesfaglærerne en stemme i råd og utvalg der yrkesfagene utvikles.
 • Vi jobber for å sikre deg rett til relevant etter- og videreutdanning, og å utvikle gode hospiteringsordninger for yrkesfag.
 • Vi jobber for å bedre utstyrssituasjonen og for å få flere lærere inn i videregående opplæring.
 • Fagbladet Yrke, som du kan få gratis, ønsker innspill fra din arbeidshverdag.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen krever praktisk og teoretisk fagkunnskap som forbereder elevene for yrkes- og samfunnslivet. Bruk din innsikt og dine erfaringer i vårt arbeid med å styrke kvaliteten i alle landets skoler.

 • Som skoleleder har du ulike roller – som leder, fagperson og arbeidstaker – og Utdanningsforbundet ivaretar deg i alle disse rollene.
 • Utdanningsforbundet jobber for å styrke den pedagogiske ledelsen. Da kan du bruke mer tid på ledelse av læring og mindre tid på administrasjon.
 • Skulle du som leder komme i en personalkonflikt, kan du få profesjonell bistand fra Utdanningsforbundet.
 • Du kan delta på kurs og konferanser rettet spesielt mot skoleledere.
 • Du kan få hjelp gjennom rådgivningstjenesten Lederhjelpen, og motta nyhetsbrevet Skoleledernytt.
 • Gjennom Lederforum får ledere med en tillitsvalgt dele erfaringer og diskutere videre fokus for ledere og Utdanningsforbundet.

Skal vi utvikle gode skoler, må vi ha gode skoleledere. Utdanningsforbundet mener at det er avgjørende at skoleledere og lærere står sammen i én og samme organisasjon.

Du har ikke nødvendigvis samme tillitsvalgt som dine medarbeidere, men du vil alltid ha en tillitsvalgt å forholde deg til.