– Kroppsøvingsfaget bør anerkjennes som et læringsfag

Engasjerte lærere i Utdanningsforbundets fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving møttes for første gang denne helgen. Kroppsøvingslærer Kim Are Bull Hansen mener faget i for liten grad oppfattes som et læringsfag.

Han synes at alt for mange kroppsøvingslærere er for opptatt av kompetansemålene og glemmer at det er formålet med faget og kjerneelementene som bør danne grunnlaget for undervisningen.

– Jeg mener at det er viktig å løfte fram dette. Kroppsøvingsfaget bør anerkjennes bedre som et læringsfag på lik linje med de andre fagene i skolen, sier Kim Are Bull Hansen, som er lærer ved Kinsarvik skole i Vestland.

Vil utvikle faget

De ti lærerne i kroppsøvingsnettverket møttes for første gang denne helgen, og det ble engasjerende diskusjoner. Alle var opptatt av å utvikle faget og at lærerne må sette seg inn i det nye læreplanverket og tilpasse undervisningen etter dette.

De delte også bekymringen om at en del elever går fra å oppleve mestring og motivasjon i faget de første årene i skolen, til å mislike det seinere i skoleløpet. De var opptatt av å finne ut hvorfor dette skjer.

Et annet tema fagnettverksmedlemmene kroppsøving var opptatt av å jobbe videre med var svømmeopplæringen, der det var enighet om at det må gjøres endringer for å bedre norske barns svømmeferdigheter og mulighetene til å drive god svømmeopplæring i alle kommuner i landet.

Les mer: Fagnettverk i Utdanningsforbundet

Brede diskusjoner

Også i de andre nettverkene gikk diskusjonene. Norsklærerne diskuterte for eksempel det brede spørsmålet: «Hva norskfaget skal være i framtiden?».

De var også innom en lang rekke andre temaer, som for eksempel leseopplæringen, kunstig intelligens, norsk som ferdighetsfag og danningsfag, vurdering, viktigheten av et sterkt profesjonsfellesskap og om lærerutdanningen er relevant nok.

Naturfagslærerne var også engasjerte i mange ulike temaer, men noen hovedtemaer pekte seg ut. De var særlig opptatt av vurdering, og da ble særlig gjennomføring av praktisk-muntlig prøve/eksamen diskutert.

Det andre hovedtemaet var evaluering av det nye læreplanverket, hvor de ønsket å engasjere seg. Det tredje temaet som pekte seg ut var natur, miljøvern og klima, og spesielt hvordan lokale saker og utfordringer på disse områdene kan tas inn i undervisningen på en god måte.

Se hvem som er medlemmer av fagnettverkene her: 

Fagnettverk i norsk

Fagnettverk i kroppsøving

Fagnettverk i naturfag

Positivt med hele utdanningsløpet

Flere ga uttrykk for at de synes det er positivt at fagnettverkene består av lærere fra både barne-, ungdomsskole og videregående skole, slik at de kan diskutere hele utdanningsløpet under ett. Alle de tre utvalgte fagene er såkalte gjennomgående fag, det vil si at elevene skal ha fagene fra barnetrinnet til videregående skole.

Målet med oppstartsamlingen var å diskutere formålet til fagnettverkene, at nettverksmedlemmene skulle få anledning til å bli kjent med hverandre og diskutere saker fagnettverkene ønsker å engasjere seg i.

Pådrivere for fagene

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet ønsket velkommen til lærerne i fagnettverkene da de møttes i Lærernes hus.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Det er viktig for oss er å lage et system i forbundet der engasjerte lærere kan få rom og arenaer til å bidra til at fagene utvikler seg på en måte som er til barn og elevers beste. Jeg har skikkelig trua på at dette blir bra, sa Handal.

Han er opptatt av at fagnettverkene ikke skal bli en øy for seg selv, men at de skal kunne bidra inn i Utdanningsforbundets arbeid som profesjonsorganisasjon.

– Mange ser på oss som en fagforening som skal jobbe for gode arbeidsvilkår – og det skal vi fortsette med, sa Handal.

– Men vi har også en side som er å være en profesjonsorganisasjon. I den ligger det både det å utvikle en læreridentitet, faglige fellesskap og profesjonen vår, og virkelig være en pådriver for at fagene i skolen utvikler seg på en måte som er til det beste for elevene. Den siste jobben har vi nok ikke brukt nok tid på de siste årene, og det er derfor dere er her, sa han.

For å oppfylle formålet skal fagnettverkene løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten.

Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

Etter den første oppstartsamlingen skal fagnettverkene møtes digitalt for å jobbe videre med noen av temaene og sakene som ble diskutert.