Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

Landsmøtet til Utdanningsforbundet har vedtatt at forbundet vil arbeide for at medlemmene får en større arena for å drøfte faglige spørsmål og utvikle innholdet i barnehage, skole og i lærerutdanningene. Utprøving av faglige nettverk er en del av dette.

Utdanningsforbundets fagnettverk skal bidra til at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag. Nettverkene skal bidra til å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag. Nettverkene skal bidra til å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer. Nettverkene skal bidra til at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.  

For å oppfylle formålet skal nettverkene løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten, ved for eksempel:  

Arbeide aktivt med fagets stilling i skolen, herunder diskutere fagets innhold.  

  • Gi innspill til Utdanningsforbundets politiske organ og til sekretariatet om aktuelle utdanningspolitiske og faglige saker. 
  • Gi innspill til utvikling av fagkurs og seminarer.  
  • Ta initiativ og bidra i utviklingen av materiell til bruk på arbeidsplassene.  
  • Gi innspill om metodespørsmål og læremidler, og til utvikling av læreplaner. 
  • Gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur. 
  • Gi innspill til hvordan etter- og videreutdanning innen faget kan bli bedre og hvordan faget kan ivaretas på en god måte i grunnutdanningene.  
  • Holde seg oppdatert på forskning innen eget fagfelt, og gi innspill til hvordan den kan formidles og tas i bruk.

Denne listen er eksempler på aktiviteter som kan bidra til at nettverkene oppfyller formålet. Det er formålet som er forpliktende for nettverkene, ikke de konkrete eksemplene.

Nettverket består av 6-10 personer med stor interesse for faget, men også formell kompetanse i faget. Deltakerne bør ha høy faglig legitimitet. De skal ha sitt daglige virke i grunnskole, videregående opplæring eller i lærerutdanningene. Alle deltakerne i nettverket må være medlemmer av Utdanningsforbundet. 

Nettverkene driftes av sekretariatet. Medlemmene i nettverkene oppnevnes administrativt i sekretariatet. Oppnevning skjer etter innspill fra fylkeslagene, sentralstyret og/eller gjennom andre kanaler. Oppnevning skjer vanligvis for to år av gangen. Det settes en begrensning på maksimalt åtte sammenhengende år som medlem i et fagnettverk. Fagnettverkene skal evalueres.