Fagnettverk i naturfag

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i naturfag. Nettverket skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, støtte det faglige engasjementet blant medlemmene og gi innspill på aktuelle saker.

 

Dette er medlemmene i Utdanningsforbundets fagnettverk i naturfag:

Dag L. Nielsen
Brandbu ungdomsskole, Innlandet

Jeg har jobbet som lærer siden 2012, er nå lektor på Brandbu ungdomsskole. Jeg har en master i marinbiologi fra UIO og har tidligere jobbet som undervisningskonsulent ved et natursenter, som naturveileder og kursholder på Solobservatoriet på Harestua. Jeg underviser i fagene naturfag, matte og kroppsøving, samt valgfag friluftsliv. Jeg er kontaktlærer og plangruppemedlem, og jobber med skoleutvikling.

Jeg brenner for å gjøre naturfaget til et viktig fag i skolen, der elevene ser nytten og viktigheten av faget. Bidraget inn i fagnettverket vil være å styrke arbeidet inn mot at elevene skal kunne se en rød tråd i oppbyggingen av faget og at vi som lærere følger et spiralprinsipp som gjør overgangen mellom småtrinn-, mellomtrinn osv. forståelig for både elever og lærere.

Hilde Kålen
Lauvsnes skole, Trøndelag

Jeg er utdannet Agronom (Mære Landbruksskole) og Produksjonspartner (Staup Gartnerskole). Har lærerskole fra Nord Universitet, Naturfag 1 fra NTNU, Uteplassen som læringsarena 30 studiepoeng, som bidrar til min kunnskap i faget naturfag. Har også en del videreutdanning i matematikk.

Jeg jobber som faglærer i matematikk, naturfag og arbeidslivsfag på u- trinn (60%), og er i tillegg 40 % avdelingsleder ved Lauvsnes skole i Flatanger. Skolen er en 1 – 10 skole og har i dag 80 elever fordelt på alle trinn.

På Lauvsnes skole har vi en skolehage som jeg har hovedansvar for. Dette er en arena jeg brenner for og arbeider stadig med å få «alle» på skolen til å utnytte skolehagen som en læringsarena på alle trinn. Jeg er opptatt av bærekraft og det å få elevene til å «se» seg selv som en brikke i en større sammenheng. Hvordan de med måten de lever på er med å påvirke miljø og natur positivt og negativt.

Jeg tror vi fortsatt har en del å hente på hva innholdet i faget naturfag skal være. Hvordan fagplanene er bygd opp og hva er lurt at kommer når. Jeg har lyst til å se nærmere på dette og være med på å lage en fagplan som åpner opp for enda mer undring blant elevene. Jeg mener at slik fagplanen fremstår i dag kommer ulike temaer på uheldige årstrinn. Kanskje er det emner som ikke er med som burde være med og kanskje kan noe rett og slett byttes ut.

Jeg er også opptatt av å lage gode vurderingsmetoder som fremmer det elevene kan. Hvordan kan vi gjennomføre eksamen i muntlige fag på en slik måte at eleven får vist sin kunnskap? Hvordan vurdere elevene på en god måte gjennom hele året uten å måtte ty til skriftlige prøver?

Maria Taraldsen
Sam Eyde videregående skole, Agder

Jeg er en lidenskapelig realfagslærer med flere års utdanning innen molekylærbiologi, biokjemi og kjemi. Jeg har også matematikk, spesialpedagogikk og profesjonsfaglig digital utdanning som gir et godt grunnlag som lærer i skolen. Jeg har undervist i naturfag på ulike nivåer, fra ungdomstrinn til universitet i tillegg til at jeg gjennom ulike desentraliserte satsinger har holdt kurs for over 1000 lærere i Agder innen digital didaktikk gjennom samarbeid med universitetet i Agder.

Jeg startet lærerkarrieren min på ungdomstrinnet, men jobber nå på Sam Eyde VGS og Universitetet i Agder på institutt for IKT. Jeg er opptatt av å utvikle kjernekompetanse i naturfag hos elevene mine og å fremme engasjerende og utforskende læringsmetoder i faget.

Nina Marianne Lekve
Løten ungdomsskole, Innlandet

Jeg er adjunkt med tilleggsutdanning ved Løten ungdomsskole. Har PPU- utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), med en bachelor i økologi og naturforvaltning i bunnen. Jeg brenner for naturfag, og å gi ungdommer en gnist til å studere faget videre. Ved selv å være engasjert i faget vil vi skape engasjement hos elevene våre!

Jeg ønsker et fag som føles mer relevant for ungdommen, og som kan være praktisk rettet. I faggruppa ønsker jeg å bidra til å lage forslag til gode eksamensoppgaver, praktiske oppgaver og se på hvordan vi kan legge opp faget i forhold til fagfornyelsen.

Rønnaug Pettersen Skorem
Hadeland videregående skole, Innlandet

Jeg underviser ved Hadeland videregående skole og Karriere Innlandet. Jeg utdannet meg først til sivilagronom i husdyrfag ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), med hest og husdyrernæring som hovedinteresse. I 2010 begynte jeg på PPU, også det ved NMBU, samtidig som jeg begynte i et vikariat ved Hadeland videregående skole og på karrieresenteret. Jeg underviser i hovedsak naturfag, både på studiespesialiserende, studieforberedende og yrkesfaglige linjer, også voksne som ønsker studiekompetanse. I tillegg underviser jeg noe kjemi.

Det jeg brenner for, er naturfag som et allmenndannende fag. Alle trenger å ha en grunnleggende forståelse for naturfaglige prinsipper og fenomener for å forstå hverdagen og ha et grunnlag for å ta valg. Det er viktig at naturfagundervisninga lar elevene se at denne kunnskapen er nyttig og viktig for alle.

Søren Evensen Kure
Horten videregående skole, Vestfold

Jeg har lærerutdanning fra USN og master i naturfagdidaktikk ved NTNU. Jeg har jobbet på ungdomstrinnet i flere år, men de fem siste årene ved Horten videregående skole i Vestfold.

Jeg er opptatt av vitenskap og kritisk tenkning, som har blitt viktigere i den nye læreplanen. Men også grunnleggende kunnskap om naturen, som kanskje har fått mindre plass. Nye læreplaner og ny vurderingsforskrift krever nye metoder og nye rammer fra arbeidsgiverne våre. Fagnettverk er viktig fordi det først og fremst er vi, fagpersonene i skolen, som har den nødvendige kunnskapen om hva som skal til for å få fag, undervisning og vurdering til å fungere.

Susanne Eltervåg
Godeset skole, Rogaland

Jeg er utdannet grunnskolelærer 5.-10.trinn. Med fordypning i matematikk og naturfag fra Universitetet i Stavanger. Jeg var ferdig utdannet adjunkt i 2019. Da ble jeg ansatt ved Godeset skole, dette er en barneskole i Hinna Bydel i Stavanger. Dette er en liten to parallell barneskole med rundt 300 elever. Her er jeg kontaktlærer på mellomtrinnet, for tiden i en 7.klasse.

Jeg er nysgjerrig av natur, og lurer på hvordan alt henger sammen. Det var derfor naturlig for meg å spesialisere meg innenfor naturfag. I naturfag snakker man om alt mellom himmel og jord, bokstavelig talt. Denne bredden og variasjonen innenfor et enkelt skolefag er unikt. Det er noe av det som gjør at naturfag til et ufattelig spennende fag.

Jeg brenner for at naturfag skal være et fag der alle mestrer. Det er viktig for meg at elevene får oppleve naturfag, ikke bare få undervisning i faget. Jeg er opptatt av å bruke alle sansene i møte med lærestoffet og bruker ofte praktiske måter å utforske temaene. Jeg ønsker at elevene skal kjenne på nysgjerrighetsfølelsen, og at de skal sitte igjen med et ønske om å lære mer.

Marianne Førland
Karmsund videregående skole, Rogaland

Jeg er utdannet allmennlærer fra Høyskolen Vestlandet med videreutdannelse i matematikk og naturfag fra UIB og UIO.

Jeg har arbeidet som lærer siden 2003 og har vært innom de fleste klassetrinn fra mellomtrinn og opp til påbygg.

De siste syv årene har jeg arbeidet på Karmsund vgs, som er en yrkesfaglig skole.
Naturfag for meg er et fag som skal vekke nysgjerrigheten hos eleven. Det er et fag som skal gi deg svar på hvorfor ting er som de er, men likevel gir deg nye spørsmål til mer du vet.

Naturfag i skolen kan bli begrenset av tid og midler, men det er et fag som skal være praktisk og utforskende og er et viktig supplement til en teoritung hverdag for mange elever. Det er derfor viktig at vi lærere klarer å få til å undervise faget på den måten som faget fortjener å bli undervist på.

I fagnettverket håper jeg at vi kan få løftet fokuset på formålet med faget, og være en bidragsyter til å arbeide med praktisk vurdering og andre vurderingsformer.

Selvakumaran Sinnathamby
Hansnes skole, Troms

Jeg er lektor med tilleggsutdanning (hovedfag i biokjemi), og jeg har bred undervisningserfaring i naturfag fra både ungdomsskole og videregående skole.

Jeg begynte å jobbe som lærer i 1998, og har lang erfaring fra læreryrket. Jeg har vært gjennom reform-94, kunnskapsløftet (LK06) til slutt fagfornyelsen (LK20).

Nå jobber jeg på Hansnes barne- og ungdomsskole, og jeg underviser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Jeg varierer undervisningen i naturfag, og brenner for å stimulere lærelyst hos elevene og øke motivasjonen for å lære naturfag. Jeg legger vekt på lesing av eksterne artikler, gjør praktiske forsøk og tar elevene med på skolebesøk, gjerne til Universitet i Tromsø, for å øke læringsutbyttet.

I fagnettverket kan vi utveksle erfaringer og lære mer fra hverandre, blant annet hvordan muntlig og praktisk eksamen blir gjennomført, samt hvordan underveisvurdering blir brukt i faget.

Programmering ble innført i naturfag gjennom LK20, og er et nytt område for både elevene og meg som lærer. Jeg ønsker at elevene skal lære mer, slik at det kan bidra til god undervisning og progresjon blant elevene.

Har du spørsmål/innspill til fagnettverket i naturfag?

Du kan skrive inn ditt spørsmål/innspill her

 

Formålet med fagnettverket er at det skal bidra til:

  • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
  • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
  • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
  • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hele mandatet kan du lese her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

Les også: Spørsmål og svar om fagnettverk