Fagnettverk i norsk

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i norsk. Nettverket skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, støtte det faglige engasjementet blant medlemmene og gi innspill på aktuelle saker.

 

Dette er medlemmene i Utdanningsforbundets fagnettverk for norsk:

Silje Solli Andreassen
Oppdal videregående skole, Trøndelag

Jeg underviser i norsk og kroppsøving og har videreutdanning i norsk som andrespråk og spesialpedagogikk. For tiden jobber jeg ved Oppdal videregående og Trøndelag Nettskole, der jeg underviser minoritetsspråklige voksne. Jeg har tidligere erfaring fra videregående skole for ungdom og som faglærer ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH).

Jeg er drevet av nysgjerrighet for utvikling og læring. For tiden engasjerer jeg meg i norsk som andrespråk, spesialpedagogikk, vurdering og temaet kunstig intelligens. Jeg ønsker å bidra til et norskfag som oppleves som relevant, spennende og givende for alle elever. Disse aspektene er ikke bare avgjørende for å skape en positiv læringsopplevelse, men kan også bidra til å forbedre kvaliteten i undervisningen.

Emilia Ruth Ragnarsdòttir
Volda ungdomsskule, Møre og Romsdal

Eg er opphaveleg frå Island, men er busett i Volda på Sunnmøre. Eg er utdanna lærar med hovudfag i norsk, og har arbeidd i ungdomsskulen i ti år.

Som norsklærar er eg oppteken av mange ting, alt frå danning til leseglede. Eg ynskjer å gi elevane innsikt i både språk og kultur, i tillegg til å gi dei gode litterære opplevingar. Elevane skal også utvikle dugleikar både munnleg og skriftleg for å kunne delta i samfunns- og yrkesliv.

I vår digitale verden er det særleg viktig å fokusere på kritisk tilnærming til tekst, samt stimulere til leselyst gjennom heile skuleløpet. Litteratur kan endre korleis du forstår både deg sjølv og andre, og kan såleis endre livet ditt!

Aina Kverneland
Skeiane ungdomsskole, Rogaland

Jeg har vært stolt og engasjert norsklærer siden 2008. Jeg fikk også tatt videreutdanning i lærerspesialist i lesing og skriving, og er i dag lektor med tilleggsutdanning, i år på 10. trinn. Norsktimene er ukens høydepunkt, hver uke, og jeg har alltid to norskklasser.

Det viktigste for meg i klasserommet er å formidle lesegleden jeg selv har, og at elevene skal utvikle sine egne meninger og øve på å bruke sin egen stemme, både muntlig og skriftlig. Derfor skal norskfaget være et aktuelt og levende fag, aller helst temabasert, og med mye elevaktivitet. Vi leser mye skjønnlitteratur i mine timer, helst hele bøker, og med et utforskende utgangspunkt. Ingenting gleder meg mer enn engasjerte elever som diskuterer og krangler om litteraturen vi leser sammen!

Ann-Kristin Molde
Sotra videregående skole, Vestland

Jeg underviste i videregående skole første gang våren 2016 og er nå fast ansatt ved Sotra vidaregåande skule, der jeg også er med i klubbstyret for Utdanningsforbundet. Tidligere har jeg arbeidet som universitetslektor og doktorgradsstipendiat i fagene nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen.

Jeg er spesielt opptatt av at elever på studieforberedende skal bli godt studieforberedt, der norskfaget er viktig for å fremme god lese- og skrivekompetanse – nå også i møte med kunstig intelligens. Som tidligere språkforsker brenner jeg dessuten spesielt for å engasjere elever i språkdelen av norskfaget. Utover dette er jeg særlig opptatt av vurderingsordninger og styrking av skolebibliotek.

Ingeborg Strandos
Åreppen skole, Akershus

Jeg kommer fra Hyllestad i Vestland fylke, men bor nå i Ullensaker kommune. Jeg har jobbet som lærer i 3,5 år, og er kontaktlærer på 2. trinn. Jeg utdannet meg til lektor ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen, og har en master i barne- og ungdomslitteratur.

Jeg brenner særlig for lesing og skriving i begynneropplæringen, og hvordan arbeid med litteratur kan fremme lese- og skriveglede og motivasjon. Jeg er også opptatt av tverrfaglig temaarbeid og dybdelæring. Gjennom arbeid i fagnettverket ønsker jeg å bidra med kunnskap og refleksjoner rundt hvordan den tidlige lese- og skriveopplæringen kan gjøres meningsfull for alle. Jeg ønsker også å bidra med kompetanseheving rundt viktigheten av bruk av litteratur i skolen, og hvordan det kan bidra til inkluderende læring, dybdelæring og motivasjon.

Inger Tveit
Stigeråsen skole, Telemark

Jeg har jobbet som lærer i 27 år, er utdannet allmennlærer med videreutdanning i blant annet norsk og begynneropplæring. Jeg studerer master i Utdanningsvitenskap med fordypning i profesjonspedagogikk ved siden av jobb som kontaktlærer på 1. trinn ved Stigeråsen skole.

Jeg har alltid vært veldig glad i norskfaget, og liker godt å lese og skrive selv. Det er spennende at faget har så mange dimensjoner, og at norsk er et sentralt fag for både kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Jeg brenner veldig for en engasjerende begynneropplæring der lek og læring går hånd i hånd, og som gir elevene et godt grunnlag for lesing og skriving i alle fag.

Jeg er opptatt av at elevene skal få en opplæring som er i tråd med hva forskning sier om god undervisning. Det er kjempespennende og givende å få muligheten til å engasjere meg i innholdet i og utviklingen av norskfaget sammen med engasjerte norsklærere fra alle skoleslag. Mitt bidrag i fagnettverket vil bli å starte og holde ved like faglige diskusjoner som omhandler kvaliteten i den første lese- og skriveopplæringa, hvordan skape leselyst og leseglede, samt formidling av litteratur gjennom høytlesning og litterære samtaler. 

Øystein Jetne
Ullern videregående skole, Oslo

Jeg har vært ungdomsskolelærer ved Midtstuen skole i Oslo i femten år, og nå er jeg for sjette år på rad faglærer i norsk ved Ullern videregående skole. Jeg har norsk mellomfag i nordisk fra Universitetet i Oslo. Senere har jeg tatt en mastergrad i lesing og skriving og et semesteremne i barne- og ungdomslitteratur.

I tre omganger har jeg bidratt som lærebokforfatter på ungdomstrinnet (Studio Norsk, Neon og Synopsis), og jeg har i mange år vært redaktør for Norsknytt, særlig rettet inn mot norsklærere på ungdomstrinnet. Opp gjennom årene har jeg opparbeidet meg mye erfaring på prøvefeltet. Jeg har vært prøveutvikler for nasjonale leseprøver, leseprøven i PISA og eksamen i norsk for ungdomstrinnet.

Jeg ønsker å være med på å forsvare norskfagets posisjon i skolen i dag og påvirke den videre retningen for norskfaget. Selv om jeg i dag er lærer i videregående, er jeg kanskje enda mer opptatt av å ivareta interessene til grunnskolelærerne, for jeg synes at stemmene deres har litt lett for å drukne.

Kristin Jonberg
Atlanten videregående skole, Møre og Romsdal

Jeg har jobbet som lærer, hovedsakelig norsklærer, i 21 år. Jeg har jobbet to år som lærer i barneskolen, ni år i ungdomsskolen og er nå på mitt tiende år i videregående skole. Jeg har en mastergrad i norskfaglig didaktikk, og jeg sitter som representant for Atlanten videregående skole i fagnettverket for norsk i Møre og Romsdal. Jeg har vært sensor både på skriftlig og muntlig eksamen i norsk, både på ungdomstrinnet og videregående. Jeg har også jobbet med elever med spesifikke lærevansker og språkvansker, samt fremmedspråklige elever.

Jeg mener det helt klart er nødvendig å se på både form, innhold, omfang og vurdering i faget dersom det skal være et fag som motiverer både elever og lærere. Vi står etter min mening i fare for å bli utdatert dersom vi ikke greier å gjøre faget relevant for elevene, samtidig som vi opprettholder det mandatet vi har om å være et kulturbærende og identitetsskapende fag. Det er i det hele tatt mye jeg brenner for innen norskfaget, men jeg mener faget har et potensial vi ikke utnytter godt nok.

Kathrine Stensland
Otta ungdomsskole, Innlandet

Jeg jobber som lærer på Otta ungdomsskole. Foruten norsk underviser jeg i samfunnsfag, studerer spesialpedagogikk og er kontaktlærer.

Jeg har mange års erfaring som sensor og klagesensor ved skriftlig eksamen, og vurderingsarbeid er en av mine hjertesaker. Det er en av de tingene vi lærere bruker mest tid på, og det er en helt vesentlig faktor for elevenes utvikling. Jeg mener derfor det er viktig å holde denne diskusjonen varm for å søke en mest mulig hensiktsmessig vurderingspraksis.

Ellers synes jeg den nye læreplanen er spennende, og er opptatt av at vi skal ta i bruk alle mulighetene som ligger i den. I en skolehverdag som føles oversvømt av “alt annet” fra elevsaker til kulturelle besøk og entreprenørskap, banker mitt hjerte litt ekstra for å beholde fokus på faget. Ikke fordi det andre er uviktig, men fordi jeg mener det er rom for det i faget. LK20 spiller opp ballen, med fokus på blant annet kjerneelementer, tverrfaglighet, temabasert arbeid og dybdelæring. Så er det opp til oss å ta imot, og se at timene ikke trenger å bli borte, men snarere en del av.

Jeg tror mye av potensialet til skolen ligger i å se sammenhengen mellom fagene tydeligere, men som norsklærer føler jeg et ekstra ansvar for å holde fokus på lesing. Jeg ønsker å styrke skjønnlitteraturens status i skolen, både som danning og utdanning. Gjennom å lese og diskutere litteratur lærer elevene mye om både seg selv og andre og utvider sine perspektiver. Samtlige kjerneelementer i norsk kan nås gjennom dybdelesing av én bok, og lesing som grunnleggende ferdighet er viktig både i skolen og i livet videre. Jo bedre elevene forstår det de leser, jo mer glad blir de dessuten i å lese, og det å skape leselyst er en viktig faktor i seg selv.

Anja Reiten
Brattvåg barneskule, Møre og Romsdal

Eg har tatt fagutdanning med praktisk pedagogisk utdanning, der norsk er eitt av tre undervisningsfag eg er utdanna i. Eg har arbeidd 13 år som lærar i grunnskulen og i alle åra har eg undervist i norsk. Faget historie knyter eg stadig opp mot læringsmåla i norsk og norskfaget har ein fordel i at ein kan bruke det opp mot fleire fag. Eg har vore med på utviklinga av det digitale klasserommet. Det er stor forskjell på norskfaget no og for nokre år tilbake.

Skulen eg arbeider på har no over 50 prosent tospråklege elevar. Dette har stor påverknad på korleis eg legg opp undervisninga mi. I tillegg er eg opptatt av å behalde skriving for hand og lesing i ei handhalden bok, samtidig som teknologien aukar i metode og omfang.

Har du spørsmål eller innspill til fagnettverket i norsk?

Du kan skrive inn ditt spørsmål/innspill her

 

Formålet med fagnettverket er at det skal bidra til:

  • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
  • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
  • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
  • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hele mandatet kan du lese her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

Les også: Spørsmål og svar om fagnettverk