Spørsmål og svar om Rikslønnsnemndas kjennelse og resultat

Her kan du få svar på noe av det du lurer på om Rikslønnsnemndas kjennelse i tvisten mellom Unio kommune og KS.

Hva betyr kjennelsen for våre medlemmer?

Rikslønnsnemndas flertall har bestemt utfallet for Unios grupper etter at regjeringen brøt inn i en lovlig streik med tvungen lønnsnemnd som virkemiddel.

Tilleggene som gis er de samme som øvrige hovedsammenslutninger takket ja til hos Riksmekleren, men virkningstidspunktet er flyttet til streikens slutt 4. juni. Også avtalte tillegg i kapittel 3 og 5 blir forskjøvet med en måned og 4 dager.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

Lønnstilleggene for våre medlemmer (gruppe 2 i lønnstabellen) er på mellom 12 100 og 22 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Dette utgjør et lønnstillegg per dato på i gjennomsnitt ca. 3 prosent.

Ledere som er lønnet i kapittel 4 får et lønnstillegg på 2,9 prosent av sin egen grunnlønn per  4. juni 2021. I tillegg er 1 prosent per 1. oktober 2021 av det sentrale oppgjøret satt av til lokale forhandlinger.
På grunn av streiken vil Unios medlemmer få tilleggene lagt til fra 4. juni.

Totalrammen for hele kommunesektoren var beregnet til 2,8 prosent, men med forskjøvet virkningsdato er den samlede rammen for oppgjøret beregnet til å være 2,7 prosent.

Les mer: Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 4.6.2021
0 år Garanti- lønn Utregnet 2 år Ans.tillegg 4 år Ans.tillegg 6 år Ans.tillegg 8 år Ans.tillegg 10 år Ans.tillegg 16 år Ans.tillegg
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 312 900 Utregnet tillegg for ans.  6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800
Utregnet laveste årslønn 319 400 322 200 325 200 333 300 379 600 419 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 363 700 Utregnet tillegg for ans.  7 500 3 500 4 200 11 400 43 800 11 900
Utregnet laveste årslønn 371 200 374 700 378 900 390 300 434 100 446 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 386 000 Utregnet tillegg for ans.  7 200 3 500 4 200 11 400 41 800 13 000
Utregnet laveste årslønn 393 200 396 700 400 900 412 300 454 100 467 100
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 423 500 Utregnet tillegg for ans.  10 700 10 200 10 200 10 200 50 400 7 900
Utregnet laveste årslønn 434 200 444 400 454 600 464 800 515 200 523 100
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 464 100 Utregnet tillegg for ans.  10 800 10 400 10 300 20 200 21 300 12 000
Utregnet laveste årslønn 474 900 485 300 495 600 515 800 537 100 549 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 504 700 Utregnet tillegg for ans.  10 000 5 000 5 100 12 400 19 700 40 500
Utregnet laveste årslønn 514 700 519 700 524 800 537 200 556 900 597 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 532 800 Utregnet tillegg for ans.  9 800 5 700 5 500 5 200 31 200 55 900
Utregnet laveste årslønn 542 600 548 300 553 800 559 000 590 200 646 100
Lektor med tilleggsutdanning 550 100 Utregnet tillegg for ans.  10 400 5 700 5 500 8 000 29 200 66 000
Utregnet laveste årslønn 560 500 566 200 571 700 579 700 608 900 674 900
    Sentrale lønnstillegg - pr. 4.6.2021
  Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 12 900
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 11 500 12 600 12 600 12 600 12 600 12 700 14 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 800 12 600 12 600 12 600 12 600 12 700 15 700
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 12 100 12 800 13 000 13 200 13 400 13 800 16 700
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 12 500 13 300 13 700 14 000 14 200 15 500 17 500
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 13 300 13 600 14 000 14 300 16 400 18 400 18 800
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 18 700 21 000
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 18 900 22 000

Lønnskalkulator KS 2021

Lønnskalkulator KS 2021

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 4.6.2021

Hvorfor får vi ikke tilleggene fra 1. mai som de andre?

Tilleggene som gis er de samme som øvrige hovedsammenslutninger takket ja til hos Riksmekleren, men Rikslønnsnemndas flertall har flyttet virkningstidspunktet til streikens slutt 4. juni. Også avtalte tillegg i kapittel 3 og 5 blir forskjøvet med en måned og 4 dager.

Når kan vi forvente å få etterbetalingen?

Det vil sikkert variere fra kommune til kommune. Men det er ikke urimelig å forvente at arbeidstakeren får pengene sine så snart det er praktisk mulig å få det til. Mest sannsynlig neste lønnsutbetaling.

Er det glemt at lærerne har hatt dårlige lønnsoppgjør over flere år og har et stort etterslep å ta igjen?

Nei, det er ikke glemt. Både vi og KS er kjent med at lærerne har hatt en klart svakere lønnsvekst enn andre grupper i kommunal sektor. Det ble klart i rapporten som kom i juni fra det partssammensatte utvalget etter meklingen i 2019. KS er derimot opptatt av å understreke at dette tapet for lærerne i all hovedsak skjedde i de første årene etter 2004, mens lærerne de siste årene har kommet bra ut, og Gruppe 2 som helhet har kommet godt ut. Dette ble gjentatt under Rikslønnsnemdas behandling.

Når skal dette lønnsløftet tas?

Unio hadde som viktigste krav i årets oppgjør at dette må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og som må følges opp i kommende tariffoppgjør. Unio viste også i kravene til meklingsprotokollen mellom Utdanningsforbundet og KS i desember 2020 der partene var enige om at videre avklaring med hensyn til lærernes lønnsutvikling skulle gjøres i mellomoppgjøret. KS imøtekom ikke dette, og vi vant heller ikke fram i Rikslønnsnemda. Neste mulighet for å fortsette kampen og gjenta kravene er hovedoppgjøret i 2022.

Hva er resultatet for lederne i årets oppgjør?

Alle ledere som er lønnet i kapittel 4 får et tillegg på 2,9 prosent av sin grunnlønn slik den var per 30. april 2021. Lønnstilleggene for ledermedlemmer i LO-K, YS-K og Akademikerne, som ikke var i streik, vil få tilleggene med virkning fra 1. mai 2021, med unntak av Norsk Lektorlag som har akseptert 11. juni som virkningstidspunkt.
For Unios medlemmer er virkningsdatoen 4. juni.

Hva med ansatte i kapittel 3 og kapittel 5?

Lønn til ansatte i kapittel 3 og kapittel 5 forhandles som vanlig lokalt en gang per år, som fastsatt i hovedtariffavtalen. Disse arbeidstakerne er ikke omfattet av resultatet av forhandlingene i kap. 4. 

Skal dette ut på uravstemning?

Nei. Dette var et mellomoppgjør og det ville derfor uansett ikke vært aktuelt å sende dette ut på uravstemning. Når det ble streik og denne ble stanset av tvungen lønnsnemnd, vil nemndas kjennelse få virkning som en tariffavtale. Det er ikke anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda. 

Les mer om tariffområdet KS her