Dette sier Arbeidstilsynet om lærernes smittevern

Alle arbeidstakere i Norge har krav på «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Utdanningsforbundet har utfordret Arbeidstilsynet på om det virkelig er tilfellet i skoler og barnehager.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har over lengre tid opplevd stor usikkerhet når de er på jobb. Historier om Antibac og håndvask som eneste smittevernstiltak, mens man er tett på et tresifret antall elever i løpet av dagen, har florert. Med stigende smittetall blant lærerne i landets barnehager og skoler har mange spurt om dette er godt nok, og om det virkelig er slik at de kan si at de har de «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» på sitt arbeidssted.

Vi ønsket klarhet i hvordan Arbeidstilsynet forholder seg til den prekære situasjonen mange lærere er i. For å få svar på dette og andre spørsmål tok Utdanningsforbundet i mars kontakt med Arbeidstilsynet. Vi måtte purre gjentatte ganger, hvor vi først fikk et kort og lite klargjørende svar, men etter at vår juridiske avdeling sendte en formell henvendelse har Arbeidstilsynet nå kommet med et langt og utfyllende svar på våre spørsmål.

– Jeg er glad for at Arbeidstilsynet nå har gitt et utfyllende svar etter at vi først fikk en veldig kort tilbakemelding som vi ikke syntes var tilfredsstillende. Mye av det som sies er selvfølgeligheter, men det kan være viktig å kunne vise til uttalelser fra Arbeidstilsynet om lærernes situasjon.

– Vi hadde ønsket oss at inngangen til Arbeidstilsynet hadde vært langt tydeligere, spesielt når det gjelder de helsemessige utfordringene for lærere i skoler og barnehager. Det er viktig at offentlige myndigheter går inn i slike viktige spørsmål for en så sentral yrkesgruppe. Svaret er etter vår vurdering opplagt og uomstridt juss, men det er naturligvis en fordel i møte med arbeidsgiver å kunne vise til at Arbeidstilsynet har uttalt dette, sier advokat og seksjonsleder for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet, Ruth-Line Meyer Walle-Hansen.

Skal ha fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Likevel er det mye viktig og interessant i det Arbeidstilsynet skriver. Walle-Hansen understreker blant annet at Utdanningsforbundet har fått støtte i det vi hele tiden har ment og hevdet – at alle lærere i skoler og barnehager skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Jeg er glad for at Arbeidstilsynet så tydelig som del av sitt svar på spørsmålet vårt om lærernes sikkerhet på jobb, legger til grunn at det å følge bestemmelsene om smittevern ikke nødvendigvis er nok.

Her skriver Arbeidstilsynet at «Når det gjelder smittevern i forbindelse med koronapandemien er det som nevnt fastsatt bestemmelser i helsemyndighetenes regelverk. Arbeidsgiver skal sikre at dette regelverket følges på arbeidsplassen. Men det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å ivareta kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det kan for eksempel være særskilt smitterisiko ved den enkelte skole, eller bygningsmessige forhold som tilsier ytterligere tiltak for å kunne ivareta smittevern.»

Dette er en viktig presisering for Utdanningsforbundet, som under hele pandemien har vært tydelige på at en særskilt smittesituasjon krever særskilte tiltak.

Krav om systematisk smittevernsarbeid

Arbeidstilsynet peker i sitt svar også på at arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og å risikovurdere arbeidsmiljøet.

«For å ivareta kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø i pandemien, skal arbeidsgiver i samarbeid med verneombud og ansatte kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet og iverksette tiltak. Undervisningsinstitusjoner skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår i kartlegging og risikovurdering og på bakgrunn av dette fremme forslag til forebyggende smittevernstiltak tilpasset virksomheten.», heter det i svaret.

– Dette er helt grunnleggende i alt HMS-arbeid, og samsvarer med det Utdanningsforbundet har påpekt helt fra starten av pandemien – nemlig at smittevernsarbeidet må forankres i det systematiske HMS-arbeidet, understreker Walle-Hansen.

Lederen for juridisk seksjon legger til at det er gledelig at Arbeidstilsynet også stiller seg bak Utdanningsforbundet syn om krav til kartlegging og risikovurdering ved den enkelte skole. Arbeidstilsynet skriver:

«Kartlegging og risikovurdering ved den enkelte skole eller den enkelte barnehage, kan vise at virksomheten har behov for tiltak utover lov- og forskriftsfestede krav i covid-19-forskriften og helsemyndighetens anbefalinger. Dette kan både være særskilte smittevernstiltak, bygningsmessige forholds betydning i en pandemi, og hvordan for eksempel undervisningen skal organiseres lokalt. Det er også andre risikofaktorer i arbeidsmiljøet enn faren for å bli smittet. Dette kan være risikoforhold som kan være en følge av pandemien som for eksempel høyere arbeidspress, mer belastende arbeidssituasjon enn normalt, redselen for å bli smittet, osv. Arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge og vurdere den samlede belastningen, og iverksette nødvendige tiltak. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilrettelegge arbeidet for den enkelte arbeidstaker, for eksempel dersom en arbeidstaker tilhører en risikogruppe.»

– Dette er gode vurderinger som samsvarer med det Utdanningsforbundet har fremholdt under pandemien, og det er bra å ha en uttalelse fra Arbeidstilsynet om dette, sier Walle-Hansen.

Disse spørsmålene fikk Arbeidstilsynet

Dette er spørsmålene Utdanningsforbundet stilte Arbeidstilsynet:

«Det er stor fare for lærere å bli smittet ved å gå på jobb i barnehage og skolene nå, og unge smittes i stadig større grad. Hva tenker Arbeidstilsynet om det?»

«Hva mener dere om lærernes sikkerhet, er det fullt forsvarlig å gå på jobb i skolen og barnehager?»

«Hva skal og kan lærere gjøre nå (spesielt de som jobber i områder med mye smitte)?»

«På hvilken måte har eller vil Arbeidstilsynet hjelpe lærere?

«Utdanningsforbundet har fått flere spørsmål om lærere under henvisning til fare for liv og helse kan nekte å utføre sitt arbeid. Kan de det?»

Her kan du lese hele svaret fra Arbeidstilsynet.

– Jeg anbefaler alle tillitsvalgte og medlemmer å lese gjennom dette, sier Walle-Hansen.