"Pedagogstudentene" blir til "Lærerstudentene i Utdanningsforbundet"

12. – 14. april hadde Pedagogstudentene landsmøte. Der ble det bestemt at de nå skal skifte navn til Lærerstudentene i Utdanningsforbundet. Med det tydeliggjøres det tette samarbeidet mellom studentenes lærerorganisasjon og Utdanningsforbundet.

En av dem som deltok på landsmøtet var Stine Sævik Dahl som til daglig tar lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Hun begrunner navneendringen slik:

- En del av utfordringen er at det ikke alltid er åpenbart at Pedagogstudentene er en organisasjon som representerer lærerstudenter. Ved å endre navnet til "Lærerstudentene i Utdanningsforbundet," vil det støtte vårt ønske om å samle alle lærerutdanningene under en felles lærerstudentidentitet.

Stine Sævik Dahl tillitsvalgt for PS ved NTNU

Stine sier at det har kommet tilbakemeldinger fra tillitsvalgte landet rundt om at de har utfordringer når det kommer til rekruttering av nye medlemmer.

- En utfordring er at pedagogikkstudenter kommer til oss på bakgrunn av navnet og tror de kan bli medlem. Dette har ført til frustrasjon, og jeg har selv stått på stand og måttet avvise studenter som tror de kan være medlem hos oss.

Videre håper hun at blest rundt navneendringen ved høstens studiestart kan inspirere tillitsvalgte og øke engasjementet hos nye medlemmer.

- Det viktigste for meg er nok at vi skaper mer etablerte lokallag på hver av institusjonene, og i et langtidsperspektiv håper jeg at Lærerstudentene i Utdanningsforbundet vil bli en integrert og åpenbar del av lærerutdanningene.

Selv om navneendringen hos Pedagogstudentene var et viktig vedtak på landsmøtet, var det også andre saker av mer politisk karakter som ble debattert. Blant annet har organisasjonen vært opptatt av innholdet i lærerutdanningene, og hvordan oppfølgingen av profesjonsmeldingen til regjeringen bør følges opp.

- Det må bli en mer praksisnær undervisning i lærerutdanningene og en tettere relasjon med praksisskolene, sier Stine.

Hun mener det er for mange arbeidskrav, og at praksisen er for lite realistisk sett opp mot den virkeligheten lærerstudentene skal inn i ute i skolen.

- Hovedfokuset i dag ligger på klasseromsundervisningen, mens alt rundt blir glemt.

Som tillitsvalgt for lærerstudentene har Stine et sterkt engasjement på vegne av medlemmene.

- Den viktigste saken på landsmøtet er stort sett alltid arbeidsprogrammet, som vedtas hvert år og som påvirker den kommende perioden på alle nivå. For meg personlig er punktet jeg fikk innført i fjor, om å «inkludere kompetanse i mangfoldig kjønns- og seksualitetsundervisning i alle lærerutdanninger» en hjertesak og noe jeg virkelig brenner for.

Stine Sævik Dahl vil få et spesielt ansvar for oppfølgingen av det politiske arbeidet i neste periode. Hun er nemlig valgt inn i arbeidsutvalget for Lærerstudentene i Utdanningsforbundet.