Hva har kommunene sagt til KS før hovedoppgjøret?

Alle kommunene i Trøndelag har nå sendt sine innspill til KS. Utdanningsforbundet følger innspillene fra kommunene tett, fordi disse har stor betydning for hvilke prioriteringer KS gjør inn mot forhandlingene.

Lønnsoppgjøret er i gang. Denne uken starter frontfaget opp, der Fellesforbundet og NHO møter hverandre til forhandlinger. Senere er det kommunene sin tur, når KS-oppgjøret starter opp 15. april. I forkant av det har kommunenes interesseorganisasjon, KS, bedt kommunene om å svare på hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er viktigst å prioritere i år. 

Våre lokallag i Trøndelag har jobbet godt politisk og gitt innspill til kommunepolitikere og ordførere på vegne av våre medlemmer. Sentralt i disse innspillene har vært å understreke viktigheten av å bruke lønn som virkemiddel for å bedre rekrutteringen til læreryrkene. Skal kommunene klare å være attraktive arbeidsgivere, må lønna være konkurransedyktig og lønnssystemet må bygge på utdanning, kompetanse og ansvar.

Utdanningsforbundet Trøndelag har gått gjennom alle innspill fra trønderske kommuner.  Utfordringene med å rekruttere folk innen helse og omsorg får mer plass enn behov innen skole og barnehage. Både fagarbeidere og sykepleiere løftes frem spesielt, og ubekvemstillegg nevnes av flere kommuner. Lærere i skole og barnehage nevnes likevel konkret av mange kommuner i prioriteringene. Det er positivt og viser at flere lokalpolitikere lytter til våre innspill.

Flere kommuner gir også mer generelle innspill der de ber om at yrkesgrupper med 3-årig og 4-årig utdanning prioriteres. En annen prioritering som går igjen hos flere kommuner i år er lavtlønte og ufaglærte. Det er også en god del kommuner som ikke ønsker å prioritere, men som i mener at «alle bør tilgodeses» i årets oppgjør, og at alle ansatte bør ha en «god» og «rettferdig» lønnsutvikling. 

Kommunene ble også spurt om de vil ha et større handlingsrom i lokal lønnspolitikk. Det ønsker de ikke. Det er en stor overvekt av kommunene som mener at handlingsrommet for lokal lønnspolitikk er stort nok og argumenterer mot lokale forhandlinger. Bare to kommuner ønsker større lokalt handlingsrom. Når det likevel skal gjennomføres lokale forhandlinger (slik som i 2024) ønsker kommunene imidlertid en ramme på minimum 1%.

For våre medlemmer er det viktig å sikre prosentvise lønnstillegg i oppgjøret. Det er ingen kommuner som tar tydelig stilling til dette i sin behandling av KS Debatthefte, verken for eller imot.

Mer om lønnsoppgjøret og våre krav her.