Gratulerer med barnehagedagen 14.mars

“Liten og stor” er tittelen på årets barnehagedag– gis vi «store» tid og mulighet til å se verden gjennom de små sitt perspektiv? Hva må i så fall til for at de små skal få ha de «store» tilgjengelige gjennom hele barnehagedagen?

14. mars markeres Barnehagedagen – fokuset i år er økt bemanning i barnehage. Bakgrunnen for Barnehagedagen var et forslag fra Regjeringen i 2005, som ville medført endring i krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. En samlet front, hvor foreldre, Fagforbundet og Utdanningsforbundet protesterte mot endringen, medførte til at Regjeringen gjorde retrett. Etter den tid har foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet og Utdanningsforbundet sammen stått bak Barnehagedagen.  
Norske barnehager har et godt omdømme, både hos foreldre/foresatte og ansvarlige myndigheter. Men er et godt omdømme tilstrekkelig? Er det slik at vi nå har gjort det som skal til, og kan sette oss godt i godstolen og hvile på laurbærene?  
Det er viktig å huske på at barnehagen er starten av utdanningsløpet. Vi har et felles mål om at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen, for å få til dette trengs økt bemanning. 
Hovedfokuset for arrangørene av Barnehagedagen er derfor å vise og synliggjøre barnehagenes aktiviteter- der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Vi ønsker gjennom den årlige markeringen av barnehagedagen å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.  
 
Regjeringen har kommet med signaler om at de ønsker en kompetansefordeling med 60% barnehagelærere og 25% fagarbeidere. Det er en gode signaler og en fremragende start på å anerkjenne barnehagenes viktige rolle i for lek, læring og danning.  
Men Regjeringen sier ingenting om betydningen av flere ansatte i barnehagen. Det er ikke tvil om at nærhet og tilgjengelighet er viktig i barnehagen. Barn(liten) trenger voksne(store) som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov. Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp på en god måte. 
Dette vil være med å sikre et godt tilbud for de minste innbyggerne i landet vårt, slik at lek og læring går hånd i hånd til det beste for barna og det er jo det alle ønsker!  

Til lykke med barnehagedagen 2023 til både liten og stor! 

Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder

Karin Elisabeth Kaald Wathne, nestleder