En kjerneoppgave

Utdanningsforbundets fylkeskontor har mange ulike oppgaver og funksjoner. Det som kanskje er best kjent, er det politiske påvirkningsarbeidet vi gjennomfører ved å bygge nettverk, delta på kurs/konferanser og være i dialog med politikere. En annen kjerneoppgave er å gi opplæring til tillitsvalgte (TV)/hovedtillitsvalgte (HTV).

Vi har vår grunnopplæring som starter i de ulike lokallagene, mens fylkeskontoret har ansvar for grunnskolering fra TV 2 til og med TV 4. Dette er fast og ligger i en struktur som er vedtatt av sentralstyret. Etter endt grunnopplæring tar lokallagene over oppfølging av arbeidsplasstillitsvalgte, mens hovedtillitsvalgte blir fulgt opp av fylkesstyrets tillitsvalgte som er frikjøpte og sitter på fylkeskontoret. 

Hva er en hovedtillitsvalgt?

Da må vi gå til hovedavtalen i KS, der står det følgende: 
«§ 2-3 Hovedtillitsvalgt; Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen/ fylkeskommunen, jf. HA del B § 3-3 d).» Arbeidsoppgavene varierer fra kommune til kommune, litt avhengig av størrelse og hvor mange tillitsvalgte man har å spille på. 

Jevnlig opplæring
Hovedtillitsvalgte innkalles jevnlig til opplæring. I en tid hvor endringene jevnlig strømmer på, lov og avtaleverk endres og forhandlinger gjennomføres nærmest hele året er det viktig å sikre en tett oppfølging av våre hovedtillitsvalgte.  
I denne uken har vi hatt samling for hovedtillitsvalgte både i kommunale barnehager og fra skoleverket. Temaene har vært mange: SFS 2201(arbeidstid barnehage), ny forskrift – krav til Styrer, informasjon fra organisasjonen, SGS1010(reise med pasient/klient/elev/bruker) – for skoleverket er det denne som danner grunnlaget for arbeidstid ved f.eks leirskoleopphold og erfaringsutveksling mellom deltakerne. 

Takk 
Vi takker våre hovedtillitsvalgte for gode diskusjoner og spørsmålsstillinger. Sammen tar vi organisasjonen videre til det beste for medlemmene.  

Hogne - kontaktperson grunnskole har gjennomgang av SGS1010

Kari - kontaktperson barnehage orienterer om organisasjonens arbeid innenfor barnehageområdet

Ivrige HTV innenfor barnehagesektoren