Kommunevalget 2023 - vil partiene prioritere barnehage og skole?

Publisert: 01.08.2023

I forbindelse med kommunevalget 2023 har Utdanningsforbundet Kristiansand gjort et arbeid for å finne ut hva partiene mener om spørsmål og områder som er viktige for våre medlemmer. I denne saken kan du se hva partiene har svart og eventuelt kommentert i sine svar til oss. Dette fremkommer ikke i vår kommunevalg-folder.

Utdanningsforbundet i Kristiansand hører at styrere i flere barnehager og rektorer på flere skoler uttrykker en stor bekymring for økonomien på enhetene. Dette har vi også lest om i lokalavisen gjennom våren 2023. Lederne opplever at de må gjøre kutt og innsparinger som går ut over tilbudet barna og elevene får, og har krav på. Det fører også til at arbeidsmiljøet for de ansatte ofte er uforsvarlig. Det er derfor gledelig å se at partiene, i sine svar til oss, står samlet om å sikre at budsjettene til oppvekst opprettholdes på et nivå slik at barnehager og skoler kan ivareta sine lovpålagte oppgaver. Alle partiene svarer også JA på at de skal sikre skolene tilstrekkelige ressurser til å kunne gi elever og lærere et trygt lærings- og arbeidsmiljø.  

Utdanningsforbundet Kristiansand har i løpet av vinteren og våren 2023 hatt dialog med de fleste politiske partiene. I etterkant har vi stilt 15 skriftlige spørsmål om oppvekstsaker som er viktige for lokallaget i Kristiansand. Svarene partiene har gitt gir grunnlag for optimisme.

Et overveldende flertall av partiene vil jobbe for at barnehagenes budsjett styrkes slik at barnehagelærere vil utgjøre minst 50 % av bemanningen i barnehagene. Den statlige normen, som ble gjort gjeldende høsten 2018, tilsier en pedagogtetthet på 43 %. For Utdanningsforbundet har det lenge vært et mål at minst halvparten av bemanningen skal være barnehagelærere, fordi forskning viser at pedagogen er en av de viktigste faktorene for kvalitet i barnehagen. Det er kun Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne som svarer at minst 50 % pedagogtetthet «ikke er avklart i program». Det vil si partiet ikke har tatt stilling til spørsmålet. Ved kommunesammenslåing ble det sagt at Kristiansand skal være Norges beste kommune! Utdanningsforbundet synes derfor at kommunen absolutt skal ligge over minstenorm for pedagoger i alle kommunens barnehager. Når det gjelder spørsmålet om å se bemannings- og pedagognorm i sammenheng med barnehagens åpningstid, svarer 6 av 9 partier ja på det spørsmålet. Ansatte i barnehagen er unisone i sine tilbakemeldinger: økt bemanning! Bemanningsnorm må gjelde i hele barnehagens åpningstid og gjelde på gruppenivå og ikke på enheten sett under ett.

Absolutt alle de spurte partiene svarer at de vil jobbe for at elever i Kristiansandskolen har en kvalifisert lærer i alle fag i skolen, også i de praktisk-estetiske fagene. Dette er fag som Utdanningsforbundet opplever har blitt prioritert ned de siste årene til fordel for mer teoretisk rettede fag.

En samlet oversikt over de 15 spørsmålene og hva partiene har svart, kan du se i de vedlagte PDF- filene. Her har partiene også kommet med noen utfyllende kommentarer til spørsmålene.

Bruk stemmeretten 11. september 2023

Godt valg!