Kommune- og regionreformen

Stortinget
Stortinget har satt i gang en kommune- og regionreform som vil føre til flere sammenslåinger. Foto: iStock

Dette mener Utdanningsforbundet skal være premissene ved sammenslåing av kommuner.

Det er lite hensiktsmessig at Utdanningsforbundet sentralt skal ta stilling til om kommuner og fylkeskommuner skal slås sammen og eventuelt hvilke det skal innbefatte. Utdanningsforbundet stiller imidlertid klare krav til hvordan prosessene ved sammenslåing skal foregå og hvilke premisser som må legges til grunn.

Utdanningsforbundet mener følgende premisser må legges til grunn ved spørsmål om sammenslåing av kommuner:

 • Medbestemmelse gjennom tidlig og aktiv involvering av tillitsvalgte
 • Opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår
 • Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter 
 • Likeverdighet og høy kvalitet i utdanningstilbudene
 • Holde på en sterk og nasjonal fellesskole
 • Fortsatt beholde tre forvaltningsnivåer
 • Opprettholde det brede oppgaveansvaret til kommunene
 • Fylkeskommunalt eller regionalt nivå skal ha forvaltningsansvaret for videregående opplæring
 • Et tilgjengelig og kompetent støttesystem
 • Frivillige sammenslåinger som styres lokalt gir de beste løsningene
 • Eventuell sammenslåing skal ikke brukes til økt privatisering
 • Språkpolitiske hensyn er relevante når en skal vurdere eventuelle sammenslåinger
 • En kommunereform må ikke føre til innskrenkninger av samiske rettigheter, verken som enkeltpersoner eller urfolk


Hva har Utdanningsforbundet til nå vedtatt av politikk når det gjelder kommune- og regionreformen?

Representantskapet fattet høsten 2014, i sak 13/14, følgende vedtak: 

"Utdanningsforbundet utvikler veiledningsmateriell inkl. sjekkliste til bruk for lokale tillitsvalgte. Utdanningsforbundet skal aktivt følge med på og påvirke arbeidet med kommunereformen. Dette skal skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som arbeidet gjennom Unio blir viktig. I arbeidet med kommunereformen må tillitsvalgte sikre at det grunnleggende prinsippet om et likeverdig utdannings- og opplæringstilbud, blir ivaretatt. Rett til medbestemmelse og muligheter for påvirkningsarbeid må sikres både i prosess og i en framtidig forvaltningsstruktur. Utdanningsforbundet må være forberedt på hvilke konsekvenser endringer i kommunestruktur og forvaltningsnivåer kan få for egen organisasjon."Representantskapet i Utdanningsforbundet høsten 2014

Som en direkte oppfølging av dette vedtaket forelå det i februar 2015 en sjekkliste til bruk for lokale tillitsvalgte. I april samme år kom det i tillegg et relativt omfangsrikt ressurshefte for tillitsvalgte. Det ble også utarbeidet en veileder for tillitsvalgte om sammenslåing av lokallag (Se lenke til PDF på denne siden.)

Landsmøtet i Utdanningsforbundet høsten 2015 vedtok dokumentet Vi utdanner Norge, overordnet politikk og vedtatte innsatsområder for landsmøteperioden 2016-2019. I dokumentet er et av innsatsområdene innenfor styring, ledelse og samarbeid at vi skal:

 • Være pådrivere for å sikre fagforeningenes innflytelse når forvaltningsreformer skal utformes og når nye forvaltningsstrukturer trer i kraft

Sammenslåing av lokallag og fylkeslag

Kommune- og regionreformen vil kunne få stor betydning for Utdanningsforbundets interne organisasjonsstruktur. Spørsmål rundt sammenslåing av lokallag og fylkeslag er allerede satt på dagsorden både i sentralstyret og representantskapet.

Sentralstyret gjorde i desember 2016 vedtak som innebærer at det skal tas en vurdering av om det er behov for dispensering fra vedtektene høsten 2017.

På møtet i representantskapet i Utdanningsforbundet 8. og 9. februar 2017 ble det fattet følgende vedtak:

«I arbeidet med kommune- og regionreformen ønsker representantskapet en videreføring og oppfølging av eksisterende politikk. Representantskapet vil i tillegg understreke at det er helt avgjørende med gode prosesser preget av blant annet åpenhet, tidlig involvering av tillitsvalgte, nødvendig representasjon i fora og utvalg der kommune- og regionreform behandles og ivaretakelse av medbestemmelse.

Representantskapet forutsetter at en sammenslåing av fylkeskommuner ikke må føre til en reduksjon av statlige overføringer. Regionreformen må ikke bli en innsparingsreform, men en reform for bedre utdanningstilbud i videregående opplæring og i fagskolen. Representantskapet mener likeverdighet i opplæringstilbudet sikres best gjennom en desentralisert skolestruktur og en god bredde i fagtilbud.

I arbeidet med kommunereformen legger representantskapet til grunn at generalistkommuneprinsippet fortsatt gjelder. Representantskapet mener kommunereformen må sikre likeverdighet i tjenestetilbudet.

Representantskapet anerkjenner verdien av at det utarbeides veilednings- og støttemateriell samt at det er skolering for tillitsvalgte lokalt og regionalt. Representantskapet ser det som selvsagt at Utdanningsforbundet i arbeidet med kommune- og regionreformen aktivt påvirker myndigheter på alle nivåer i tråd med dette vedtaket.»

Representantskapet i Utdanningsforbundet