Kommune- og regionreformen

Dette mener Utdanningsforbundet skal være premissene ved sammenslåing av kommuner.

Et utgangspunkt har vært at det er lite hensiktsmessig at Utdanningsforbundet sentralt skal ta stilling til om kommuner og fylkeskommuner skal slås sammen. Utdanningsforbundet stiller imidlertid klare krav til hvordan prosessene ved sammenslåing skal foregå og hvilke premisser som må legges til grunn.

Viktige premisser er:

 • Medbestemmelse gjennom tidlig og aktiv involvering av tillitsvalgte
 • Opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår
 • Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter 
 • Likeverdighet og høy kvalitet i utdanningstilbudene
 • Holde på en sterk og nasjonal fellesskole
 • Fortsatt beholde tre forvaltningsnivåer
 • Opprettholde det brede oppgaveansvaret til kommunene
 • Fylkeskommunalt eller regionalt nivå skal ha forvaltningsansvaret for videregående opplæring
 • Et tilgjengelig og kompetent støttesystem
 • Frivillige sammenslåinger som styres lokalt gir de beste løsningene
 • Eventuell sammenslåing skal ikke brukes til økt privatisering
 • Språkpolitiske hensyn er relevante når en skal vurdere eventuelle sammenslåinger
 • En kommunereform må ikke føre til innskrenkninger av samiske rettigheter, verken som enkeltpersoner eller urfolk

Lov- og avtaleverk

Utdanningsforbundet forutsetter at prosessene ved sammenslåing foregår i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Det er hovedavtalen som regulerer medbestemmelse på kollektivt nivå. I hovedavtalen er det et bærende prinsipp at de ansatte skal ha medbestemmelse uavhengig av organisasjonsform. En kommune eller fylkeskommune kan ikke organisere seg bort fra medbestemmelse. Det må sikres at bestemmelsene om informasjon og drøftinger i lov- og avtaleverk oppfylles. Våre tillitsvalgte må påse at den formelle medbestemmelsen vi har blir reelt etterlevd i prosesser med sammenslåing. Tillitsvalgte skal tas med på råd tidligst mulig. Hovedavtalen tar også opp frikjøp av tillitsvalgte i sammenslåingsprosessen. 

For å representere våre medlemmer på en best mulig måte vil det være ekstra viktig at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet blir representert i de utvalg og fora der kommune- og regionreformen behandles og der det er naturlig at de deltar.

Det vil ha stor betydning at våre tillitsvalgte er klar over hvilke rettsvilkår våre medlemmer har ved opprettelse av ny kommune eller fylkeskommune. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte er godt kjent med innholdet i kapittel 16 i arbeidsmiljøloven.


Hva har Utdanningsforbundet til nå vedtatt av politikk når det gjelder kommune- og regionreformen?

Representantskapet fattet høsten 2014, i sak 13/14, følgende vedtak: 

"Utdanningsforbundet utvikler veiledningsmateriell inkl. sjekkliste til bruk for lokale tillitsvalgte. Utdanningsforbundet skal aktivt følge med på og påvirke arbeidet med kommunereformen. Dette skal skje på alle nivå i organisasjonen, samtidig som arbeidet gjennom Unio blir viktig. I arbeidet med kommunereformen må tillitsvalgte sikre at det grunnleggende prinsippet om et likeverdig utdannings- og opplæringstilbud, blir ivaretatt. Rett til medbestemmelse og muligheter for påvirkningsarbeid må sikres både i prosess og i en framtidig forvaltningsstruktur. Utdanningsforbundet må være forberedt på hvilke konsekvenser endringer i kommunestruktur og forvaltningsnivåer kan få for egen organisasjon."Representantskapet i Utdanningsforbundet høsten 2014

Som en direkte oppfølging av dette vedtaket forelå det i februar 2015 en sjekkliste til bruk for lokale tillitsvalgte. I april samme år kom det i tillegg et relativt omfangsrikt ressurshefte for tillitsvalgte. Det ble også utarbeidet en veileder for tillitsvalgte om sammenslåing av lokallag (Se lenke til PDF på denne siden.)

Landsmøtet i Utdanningsforbundet høsten 2015 vedtok dokumentet Vi utdanner Norge, overordnet politikk og vedtatte innsatsområder for landsmøteperioden 2016-2019. I dokumentet er et av innsatsområdene innenfor styring, ledelse og samarbeid at vi skal:

 • Være pådrivere for å sikre fagforeningenes innflytelse når forvaltningsreformer skal utformes og når nye forvaltningsstrukturer trer i kraft

Sammenslåing av lokallag og fylkeslag

Kommune- og regionreformen vil kunne få stor betydning for Utdanningsforbundets interne organisasjonsstruktur. Spørsmål rundt sammenslåing av lokallag og fylkeslag er allerede satt på dagsorden både i sentralstyret og representantskapet.

Sentralstyret gjorde i desember 2016 vedtak som innebærer at det skal tas en vurdering av om det er behov for dispensering fra vedtektene høsten 2017.

På møtet i representantskapet i Utdanningsforbundet 8. og 9. februar 2017 ble det fattet følgende vedtak:

«I arbeidet med kommune- og regionreformen ønsker representantskapet en videreføring og oppfølging av eksisterende politikk. Representantskapet vil i tillegg understreke at det er helt avgjørende med gode prosesser preget av blant annet åpenhet, tidlig involvering av tillitsvalgte, nødvendig representasjon i fora og utvalg der kommune- og regionreform behandles og ivaretakelse av medbestemmelse.

Representantskapet forutsetter at en sammenslåing av fylkeskommuner ikke må føre til en reduksjon av statlige overføringer. Regionreformen må ikke bli en innsparingsreform, men en reform for bedre utdanningstilbud i videregående opplæring og i fagskolen. Representantskapet mener likeverdighet i opplæringstilbudet sikres best gjennom en desentralisert skolestruktur og en god bredde i fagtilbud.

I arbeidet med kommunereformen legger representantskapet til grunn at generalistkommuneprinsippet fortsatt gjelder. Representantskapet mener kommunereformen må sikre likeverdighet i tjenestetilbudet.

Representantskapet anerkjenner verdien av at det utarbeides veilednings- og støttemateriell samt at det er skolering for tillitsvalgte lokalt og regionalt. Representantskapet ser det som selvsagt at Utdanningsforbundet i arbeidet med kommune- og regionreformen aktivt påvirker myndigheter på alle nivåer i tråd med dette vedtaket.»

Representantskapet i Utdanningsforbundet

På møtet i februar 2017 understrekte representantskapet at arbeidsmiljøaspektet må komme tydeligere fram i kommune- og regionreformen. Sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner kan medføre arbeidsmiljøutfordringer. Risikovurderinger på hva en sammenslåing vil bety for arbeidsmiljøet for de ansatte blir beklageligvis ofte ikke gjort. Involvering av ansatte gjennom tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg er sentralt. Et annet signal var at fylkesmannsembetet må ha oppgaver knyttet til tilsyn, veiledning og utvikling, ikke bare juridiske oppgaver. 

 

Høringsuttalelser fra Utdanningsforbundet

Våren 2015 la regjeringen fram en stortingsmelding om kommunereformen, om nye oppgaver til større kommuner. I meldingen foreslo regjeringen at ansvaret for videregående opplæring kan overføres til de største kommunene. Utdanningsforbundet gikk imot dette forslaget fra regjeringen. Utdanningsforbundet mener at store utdanningsregioner med et tilstrekkelig elevgrunnlag, mange skoler og bred kompetanse vil bevare en rasjonell, tilgjengelig og likeverdig tilbudsstruktur av videregående opplæring. I høringsuttalelsen ga vi også sterkt uttrykk for at kommuner må fortsatt være forpliktet til å ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.

Utdanningsforbundet hadde også klare synspunkter på regjeringens forslag til nytt inntektssystem i 2016. I høringsuttalelsen understrekte Utdanningsforbundet at frivillighetsprinsippet knyttet til kommunesammenslåinger må ligge fast. I den grad regjeringen ønsket å framtvinge endringer i kommunestrukturen, mente Utdanningsforbundet at det bør tas i bruk andre virkemidler enn å tilby kommuner som ikke velger å slå seg sammen reduserte økonomiske rammevilkår. Utdanningsforbundet mente det var svært uheldig at inntektssystemet blir brukt til å belønne kommuner som slår seg sammen og straffe kommuner som velger å forbli egen kommune.

Utdanningsforbundet viste også til regjeringens forslag til overgangsordninger knyttet til eventuelle kommunesammenslåinger. Svært knappe tidsfrister legger et stort press på kommunene for å beslutte en eventuell sammenslåing raskt. Utdanningsforbundet mente at de knappe tidsfristene reduserte mulighetene for en bred og åpen debatt og svekke den lokaldemokratiske forankringen av kommunereformen. Utdanningsforbundet mente det var grunn til å minne om at de økonomiske rammevilkårene for kommunene er styrende for kvaliteten på tjenestene innbyggerne i kommunen mottar.

Sommeren 2017 satte regjeringen ned et ekspertutvalg, det såkalte Hagen-utvalget, som fikk i oppgave å vurdere overføring av ytterligere ansvar, nye oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene. Dette var en del av regjeringens arbeid med regionreform. Rapporten ble lagt fram i februar 2018.

Overordnet sett deler Utdanningsforbundet utvalgets syn om at dersom fylkeskommunenes
legitimitet og interesse for fylkesdemokratiet skal økes, må de nye oppgavene i større grad enn
tidligere reflektere sentrale politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.
Utdanningsforbundet forutsetter at ved eventuell flytting av oppgaver og virkemidler fra
statlige etater til fylkeskommunene, må disse fullfinansieres. De ansatte som berøres må sikres
tilsvarende lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som før overføringen. En overføring av
oppgaver betinger at kompetansen i fylkeskommunene blir bygd opp, slik at brukerne kan få et
likeverdig tilbud uavhengig av bosted.

Her finner du vårt høringssvar